งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จักกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จักกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้จักกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จุดประสงค์ 1.1 ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 เทคโนโลยี(Technology)
หมายถึง การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ในการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการ หรือกระบวนการ เพื่อช่วยในการทำงาน หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ

3 เทคโนโลยี(Technology)
เทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพราะ การนำวัตถุดิบมาผ่านเทคนิคการดำเนินการ จนได้วัตถุสำเร็จรูป สินค้านั้นจะมีมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบนั้นมาก

4 เทคโนโลยี(Technology)
ประเทศที่มีเทคโนโลยี มักจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เทคโนโลยีเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทุกประเทศจึงให้ความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในงานต่าง ๆ

5 เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรายได้อย่างไร
ทราย เป็นสารประกอบซิลิคอนซึ่งมีราคาถูก ต่อมาได้แยกสกัดสารซิลิคอมให้บริสุทธิ์ และเจือสารบางอย่างให้เกิดเป็น สารกึ่งตัวนำ(Semi conductor) แล้วนำมาผลิตเป็นทรานซิสเตอร์ และ ไอซี(Integrated Circuit: IC) หรือ ชิป(Chip) ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

6 สารซิลิคอนเมื่อผ่านกรรมวิธีทางเทคโนโลยีแล้วจะมีราคาสูงขึ้น

7 สารสนเทศ(Information)
หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ มนุษย์แต่ละคนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ข้อมูลที่เก็บในสมองเป็นสิ่งที่สะสมเป็นเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการประมวลผลและการเรียกใช้ข้อมูลนั้น

8 สารสนเทศ(Information)
ความรู้จึงเกิดจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ข้อมูลอาจมาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต หรือการสื่อสารระหว่างบุคคล สารสนเทศทำให้เกิดความรู้ เช่น เก็บข้อมูลสภาพน้ำฝนแล้วนำมาประมวลผลสรุปรายงานเป็นสารสนเทศ บอกได้ว่าแต่ละเดือนมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ นำความรู้นี้เพื่อเลือกปลูกพืชในเวลาที่เหมาะสม

9 สารสนเทศ(Information)
ถึงแม้สมองของมนุษย์สามารถเก็บข้อมูลไว้จำนวนมาก แต่ก็มีข้อจำกัดในการจัดเก็บ การเรียกใช้ การประมวลผล และการคิดคำนวณ ดังนั้น จึงมีการสร้างเครื่องจักร เพื่อการจัดการสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลได้มาก คำนวณและหาข้อมูลอย่างแม่นยำ ทำงานได้ต่อเนื่อง และส่งข้อมูลไปได้ไกลและรวดเร็วมาก

10 เทคโนโลยีสารสนเทศ( Information Technology: IT )
หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การนำเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล และการแสดงผล เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลรักษาข้อมูลด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการจัดการสารสนเทศมักมี เทคโนโลยีสื่อสารเข้ามาร่วมด้วยเสมอ จึงเรียกรวมกันว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที(Information and Communication Technology:ICT)

11 ความสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 ลักษณะสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลกครั้งใหญ่ เมื่อเข้าสู่ยุคของสารสนเทศ องค์การต่าง ๆ ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการงานประจำวัน ทำให้งานสำเร็จได้เร็วขึ้น การผลิตทำได้รวดเร็ว เนื่องจากมีการนำระบบอัตโนมัติด้านการผลิตมาใช้ มีระบบบัญชี และโปรแกรมเฉพาะด้านมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีผลต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น

13 ลักษณะสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถนำไปประยุกต์ในด้านต่าง ๆ ช่วยให้การบริการสะดวกขึ้น การทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

14 ลักษณะสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ นั้นมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อความสะดวกในการทำงาน เช่น ความเร็วของคอมพิวเตอร์โดยรวมจะเพิ่มขึ้นทุก 18 เดือน ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

15

16 ลักษณะสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สามารถนำไปประยุกต์ในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความจำเป็นในการดำเนินงานทุกด้าน เช่น ด้านการศึกษา ธุรกิจ บันเทิง มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ เช่น เก็บข้อมูลบุคลากร ระบบภาษี ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบจองตั๋วภาพยนตร์ ดูโทรทัศน์และฟังเพลงออนไลน์

17 ลักษณะสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ช่วยให้การบริการสะดวกขึ้น เมื่อมีการพัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ทำให้เกิดการบริการต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต การสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ การดูผลสอบทางอินเตอร์เน็ต การฝากถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม การลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต

18

19 ลักษณะสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. การทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีจะมีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว สามารถทำงานซ้ำๆ ได้ถูกต้องและรวดเร็ว เช่น การผลิตรถยนต์ ผลิตได้เหมือนกันทุกคัน และมีความผิดพลาดได้น้อยกว่าคนทำ

20

21 ลักษณะสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยให้ค่าใช้จ่ายลดลง เช่น เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียน ถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอลไม่ต้องเสียค่าฟิล์ม ถ้าต้องการรูปก็เลือกเฉพาะที่ต้องการไม่ต้องล้างและอัดภาพทั้งหมด การส่งอีเมล ทำให้สะดวก รวดเร็ว และประหยัด เป็นต้น

22

23 ผลกระทบของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ

24 ผลกระทบด้านบวก 1 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงภัยกับงานที่มีอันตราย เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย โทรศัพท์เคลื่อนที่สะดวกรวดเร็ว ระบบขนส่งที่รวดเร็ว

25 ผลกระทบด้านบวก 2 การเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคมและการกระจายโอกาส
ช่วยให้การกระจายข่าวสารไปได้ทุกแห่ง ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล ทำให้เป็นการกระจายโอกาส ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรับการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน

26 ผลกระทบด้านบวก 3 การเรียนการสอนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย นำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วีดิทัศน์ e-learning e-book พัฒนาโปรแกรมช่วยจัดการศึกษา เช่น จัดตารางสอน จัดทำคะแนน แหล่งข้อมูลมากมาย เช่น เว็บไซต์ต่าง ๆ

27 ผลกระทบด้านบวก 3 การเรียนการสอนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย เป็นต้น

28 ผลกระทบด้านบวก 3 การเรียนการสอนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย ในด้านการวิจัย นักวิทยาศาสตร์หรือบุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ เช่น ค้นหาข้อมูลได้จากทั่วโลก ค้นหารายงานการวิจัยที่เก็บไว้ในห้องสมุดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

29 ผลกระทบด้านบวก 4 การรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นการอนุรักษ์ป่าไม้ การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข เก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำ

30 ผลกระทบด้านบวก 5 การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบสัมภาระในการเดินทาง การตรวจสอบอาวุธและวัตถุระเบิด

31 ผลกระทบด้านบวก 6 การผลิตในอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม
ใช้ในการบริหารและจัดการ การดำเนินการเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมากและต้นทุนต่ำ การให้บริการกับลูกค้า ในการซื้อสินค้าสะดวกรวดเร็วขึ้น เช่นการซื้อของทางอินเทอร์เน็ต ,Internet banking

32 ผลกระทบด้านบวก 7 การสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาความคิด เทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นต่อชีวิตประจำวัน เยาวชนจึงต้องเรียนรรู้และเข้าใจเพื่อนำไปพัฒนาสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ

33 ผลกระทบด้านบวก 7 การสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาความคิด
มีหลายสถาบัน เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดการแข่งขันการพัฒนาโครงงาน หรือซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาความรู้และได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น

34 ผลกระทบด้านบวก 8 การส่งเสริมประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งระดับต่างๆ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกระจายข่าวสาร และให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ใช้คอมพิวเตอร์ในการรวมผลคะแนน

35 ผลกระทบด้านบวก 8 การส่งเสริมประชาธิปไตย ใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ตรายงานผลการนับคะแนน ทำให้ทราบผลอย่างรวดเร็ว เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ

36 ผลกระทบด้านลบ 1 ทำให้เกิดอาชญากรรม
อาชญากรอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวางแผนปล้น วางแผนโจรกรรม มีการลักลอบหรือใช้ข้อมูลข่าวสาร หรือแก้ไขข้อมูล เช่น แก้ไขคะแนนสอบ โอนเงินออกจากบัญชีของผู้อื่น แก้ไขข้อมูลอาชญากร ล่อลวงผู้อื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

37 ผลกระทบด้านลบ 2 ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเสื่อมถอย การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ทำให้ติดต่อกันได้โดยไม่ต้องพบหน้ากัน มีลักษณะการใช้งานเพียงคนเดียว เช่นการเล่นเกม การใช้แอพพลิเคชั่น ทำให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นลดลง

38 ผลกระทบด้านลบ 3 ทำให้เกิดความวิตกกังวล
เป็นผลกระทบทางด้านจิตใจของคนบางกลุ่มว่า คอมพิวเตอร์อาจทำให้เกิดการจ้างงานน้อยลง มีการนำหุ่นยนต์มาใช้งานมากขึ้น แต่ถ้าบุคคลนั้นปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี หรือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถมากขึ้นก็จะไม่เกิดปัญหานี้ขึ้น

39 ผลกระทบด้านลบ 4 ทำให้เกิดความเสี่ยงภัยในการดำเนินงาน
การทำงานในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของธุรกิจฝากไว้ในศูนย์ข้อมูล หากเกิดการสูญหายอันเนื่องมากจากอุบัติภัย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ หรืออาจมีการขโมยข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดีอีกด้วย

40 ผลกระทบด้านลบ 5 ทำให้เกิดการพัฒนาอาวุธไปใช้ในทางที่ผิด ใช้ในการพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพการทำลายสูง เสี่ยงต่อการเกิดสงครามและมีการสูญเสียมากขึ้น

41 ผลกระทบด้านลบ 6 ทำให้เกิดการแพร่กระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสม การใช้คอมพิวเตอร์ควรมีจริยธรรมในการใช้ เช่นการใช้อินเทอร์เน็ตอาจมีการสร้างเว็บเพจที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพลามกอนาจาร หรือภาพที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย การปลอมแปลงอีเมล เพื่อกระจายข่าวที่เป็นเท็จ

42 ผลกระทบด้านลบ 6 ทำให้เกิดการแพร่กระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที รับแจ้งเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมผ่านเว็บไซต์

43 ผลกระทบด้านลบ 7 ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
การใช้คอมพิวเตอร์ ติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่งผลต่อสุขภาพ ด้านสายตา จากการเพ่งที่จอนานๆ ทำให้ปวดตา การนั่งท่าเดิมนานๆ ทำให้ปวดคอ ปวดหลัง การเกร็งข้อมือขณะพิมพ์งานหรือใช้เมาส์ ทำให้ปวดข้อมือและนิ้วได้

44 ผลกระทบด้านลบ 8 ทำให้ติดคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ติดการเล่นเกม ติดการค้นหาเว็บ ติดการแชท ติดเฟสบุค ติดไลน์ ติดการพนันหรือการประมูลสินค้า ติดการชอปปิ้งผ่านเว็บไซต์ ผู้ที่มีอาการติด จะต้องการเวลาในการทำกิจกรรมนั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่สามารถเลิกได้

45 ผลกระทบด้านลบ 8 ทำให้ติดคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ทำให้มีปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น ซึมเศร้า ไม่อยากนอน เชื่องช้า ก้าวร้าว ขาดวินัย ไม่มีความรับผิดชอบ ครอบครัวต้องดูแลเอาใจใส่ ชี้ให้เห็นประโยชน์และโทษ และปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวและสังคม

46 ทำอย่างไรไม่ให้เด็กติดคอมพิวเตอร์
กำหนดแนวทางในการใช้ให้เป็นเวลา ตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องที่ทุกคนในบ้านมีส่วนร่วมได้ รับฟังและให้คำแนะนำเมื่อมีปัญหา ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมอื่น เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา นั่งสมาธิ ช่วยเหลือผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt รู้จักกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google