งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.3 ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.3 ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.3 ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านการศึกษา

2 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

3 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

4 ด้านการเงินการธนาคาร

5 ด้านการความมั่นคง

6 ด้านการคมนาคม

7 ด้านการคมนาคม

8 ด้านการคมนาคม

9 ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

10 ด้านการพาณิชย์

11 1.4 แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านอุปกรณ์

12 ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

13 ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

14 ด้านเทคโนโลยี

15 ด้านเทคโนโลยี

16 ด้านเทคโนโลยี

17 1.5 ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านสังคม

18 ด้านเศรษฐกิจ 1.5 ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านเศรษฐกิจ

19 ด้านสิ่งแวดล้อม 1.5 ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อม

20 นักเขียนโปรแกรม (programmer)
1.6 ตัวอย่างอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเขียนโปรแกรม (programmer)

21 นักวิเคราะห์ระบบ (system analyst)

22 ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล (database administrator)

23 ผู้ดูแลและบริหารระบบ (system administrator)

24 ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย (network administrator)

25 เว็บมาสเตอร์ (webmaster)

26 เจ้าหน้าที่เทคนิค (technician)

27 นักเขียนเกม (game maker)

28 มุมนักคิด 1.2 คำชี้แจง 1. ให้นักเรียนทำงานในรูปแบบของไฟล์ และพิมพ์ในกระดาษสี A4 และตกแต่งให้สวยงาม สำหรับใช้ จัดบอร์ดในห้องคอมพิวเตอร์ 2. บรรทัดสุดท้ายให้ใส่ ชื่อ – สกุล เลขที่ ชั้น และที่มาของงาน และวันที่ ที่สืบค้น 3. ให้นักเรียนทำเป็นคู่ โดยให้นักเรียนจับคู่กันเอง 4. ให้นักเรียนส่งงานในคาบถัดไป ก่อนเริ่มเรียน โจทย์ ให้นักเรียนแต่ละคู่ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ คู่ละ 1 เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt 1.3 ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google