งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตรวจราชการ รพ.นครพิงค์ รอบที่ 1_ /03/58

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตรวจราชการ รพ.นครพิงค์ รอบที่ 1_ /03/58"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตรวจราชการ รพ.นครพิงค์ รอบที่ 1_2558 20/03/58
โรงพยาบาลนครพิงค์ ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 7 กรกฎาคม 2558

2

3 บุคลากรปฏิบัติงาน ข้อมูล มิถุนายน 2558 แพทย์ 124 ทันตแพทย์ 22 เภสัชกร
สาขา ข้าราช การ พนักงานราชการ พนักงาน กส. ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้าง ประจำ รวม แพทย์ 124 ทันตแพทย์ 22 เภสัชกร 48 2 50 พยาบาลวิชาชีพ 534 161 695 สหสาขาวิชาชีพ 72 16 7 97 อื่นๆ 82 23 679 98 57 38 977 882 25 858 64 1965 ขอข้อมูล ปัจจุบัน ข้อมูล มิถุนายน 2558 3

4 สถานการณ์และปัจจัยสำคัญ
มีความแออัดทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของ โรงพยาบาลนครพิงค์ การปรับเปลี่ยนบทบาทของ รพ.มหาราช นครเชียงใหม่ การพัฒนาโรงพยาบาล ไม่ทันตามความต้องการ ของผู้รับบริการที่มากขึ้น

5 สถานการณ์และปัจจัยสำคัญ
ประชากรที่ต้องให้บริการ 2,331,930 คน ความคาดหวังของโรงพยาบาลที่ส่งต่อ นโยบายภาครัฐ / ภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพ และ Service Plan) รับการตรวจประเมินซ้ำ HA ปี 2559

6 ข้อมูลการให้บริการ

7 การให้บริการ ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 จำนวนเตียง 580 585
จำนวนเตียง ICU 85 จำนวนห้องผ่าตัด 8 อัตราครองเตียง(%) 115.19 121.77 120.83 125.40 Active Bed 668 706 707 734 โบวี่จะ ทำข้อมูล ปี 55 ,56 ใหม่โดยตัดไอซียูออก เพราะจะได้ไม่ต้องอธิบายจำนวนเตียงกับประธาน และคาดว่าน่าจะใกล้เคียงกัน *ปี (ตค 57-พค)

8 จำนวนผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2550 – 2558 (ตค. 57 – พค. 58)
จำนวนผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2550 – 2558 (ตค. 57 – พค. 58) ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

9 สาเหตุการป่วย 5 อันดับแรกผู้ป่วยนอกและใน ปีงบประมาณ 2557
สาเหตุการป่วย 5 อันดับแรกผู้ป่วยนอกและใน ปีงบประมาณ 2557 ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 1. Essential hypertension 2. Non-insulin- DM 3. HIV 4. Calculus of kidney 5. Spondylosis 1. Pneumonia 2. Calculus of kidney 3. Malignant neoplasm of breast 4. Acute appendicitis 5. End stage renal disease (ESRD)

10 สถานะการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์
สถานะการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ รอเอ็มทำส่งพรุ่งนี้

11 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปี2550-2558

12 แผนรายรับจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลนครพิงค์
หน่วย:ล้านบาท

13 ค่าใช้จ่ายและอัตราคืนทุน

14 งบลงทุน รพ.นครพิงค์ปี 55-58
532,289,291.99 350,850,687.80 246,174,067.26 195,560,095.26 อาคารผู้ป่วยนอก 7 ชั้น อาคารบำบัดรักษา 5 ชั้น อาคารศูนย์แพทย์ฯ 9 ชั้น ประเภทแหล่งเงิน 2555 2556 2557 2558 รวมสิ่งก่อสร้าง งปม 204,488,888.00 424,888,888.00 172,288,888.88 รวมสิ่งก่อสร้าง บำรุง 14,435,773.70 17,645,749.84 20,937,708.00 35,000,000.00 ครุภัณฑ์ งปม 1,906,256.00 48,542,500.00 800,000.00 15,986,000.00 ครุภัณฑ์ บำรุง 61,023,295.50 16,107,100.00 21,974,861.25 90,773,500.00 ค่าเสื่อม 68,996,474.60 25,105,054.15 30,172,609.13 53,800,595.26 รวม 350,850,687.80 532,289,291.99 246,174,067.26 195,560,095.26

15 ระบบการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลนครพิงค์

16 การจัดเครือข่าย ของจังหวัดเชียงใหม่
แม่อาย ฝาง การจัดเครือข่าย ของจังหวัดเชียงใหม่ ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว พร้าว แม่แตง กัลยาณิวัฒนา ระดับ A รพ.นครพิงค์ แม่ริม ดอยสะเก็ด สะเมิง สันทราย แม่ออน ระดับ M1 รพ.จอมทอง,รพ.ฝาง แม่วาง หางดง สันกำแพง สารภี ระดับ M2 รพ.สันป่าตอง รพ.สันทราย สันป่าตอง แม่แจ่ม ดอยหล่อ จอมทอง ระดับ F1 รพ.หางดง รพ.เชียงดาว ฮอด ดอยเต่า ระดับ F3 รพ.วัดจันทร์ อมก๋อย

17 โครงสร้างการประสานงานส่งต่อ
ร.พ.แม่อาย ร.พ.ไชยปราการ ร.พ.ฝาง ร.พ.เชียงดาว ร.พ.แม่แตง ร.พ.สะเมิง ร.พ.เวียงแหง รพ.พร้าว รพ.วัดจันทร์เฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา ร.พ.หางดง ร.พ.สารภี ร.พ.สันกำแพง ร.พ.ดอยสะเก็ด ร.พ.แม่ออน ร.พ.สันทราย -ร.พ.แม่และเด็ก -ร.พ.ประสาท -ร.พ.นอกสังกัดกระทรวงฯ -รพ.เอกชน - รพ.ต่างจังหวัด ร.พ.นครพิงค์ (Call Center) ร.พ.มหาราช ร.พ.ฮอด ร.พ.เทพรัตน์ฯ ร.พ.ดอยเต่า ร.พ.อมก๋อย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร.พ.สันป่าตอง ร.พ.สันป่าตอง ร.พ.จอมทอง ร.พ.แม่วาง ร.พ.ดอยหล่อ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อ.ลี้ จ.ลำพูน

18 แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารการสาธารณสุข (เกณฑ์มาตรฐาน รพ
แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารการสาธารณสุข (เกณฑ์มาตรฐาน รพ.ศูนย์ CMI ไม่ต่ำกว่า 1.6)

19 จำนวนผู้ป่วยส่งต่อเข้ารักษา IPD รพ
YEAR เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน จำนวนผู้ป่วย CMI 2556 9,395 2.03 609 2.27 126 3.15 2557 10,136 2.09 595 1.96 154 4.17 2558 10,174 2.20 613 2.17 97 2.75 แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน รพ.นครพิงค์

20 จำนวนผู้ป่วยส่งต่อเข้ารักษา IPD รพ
YEAR M1 M2 F1 F2 F3 จำนวนผู้ป่วย CMI 2556 516 2.67 2,030 2.07 944 1.89 6,456 2.02 82 1.43 2557 672 2.32 2,219 2.01 991 6,796 2.11 90 2558 761 2.64 2,163 2.19 1,006 1.99 6,709 98 1.33

21 ร้อยละของการ ReferIn แยกตามกลุ่ม AdjRW
สัดส่วนผู้ป่วยส่งต่อเข้ารักษา IPD รพ.นครพิงค์ ช่วง 6 เดือนแรกของปี (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ปีงบประมาณ ร้อยละของการ ReferIn แยกตามกลุ่ม AdjRW  AdjRW<0.5 AdjRW 0.5-1 AdjRW 1-2 AdjRW 2-3 AdjRW >=3 2556 10.85 17.57 40.26 13.77 17.55 2557 13.03 18.38 37.23 13.13 18.24 2558 14.20 19.60 30.07 15.87 20.26

22 โรคที่รับการส่งต่อ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี 2556-2558
2557 2558 ค่าเฉลี่ย AdjRW จำนวนผู้ป่วย Major lens procedures, no CC 601 582 427 1.35 Digest malignancy w chemotherapy, no CC 238 328 423 2.71 LOS 6 hours or less, age >27 d with cancer chemotherapy, w or wo CC 263 147 283 0.59 Ventilator support, w catas CC 248 302 259 6.74 Red blood cell disorders w blood transfusion, no CC 95 175 243 0.36 Caesarean delivery wo complicating Dx 219 232 203 1.32 Malignant breast dis w chemotherapy, no CC 73 121 187 1.16 LOS 6 hours or less, care for patient age > 27 days, w or wo CC 54 66 155 0.15 Wrist & hand procedure except replacement, no CC 156 145 149 0.93 Other gastroscopy for non-major dig dis, same day, w or wo CC 124 0.35 Cystourethroscopy, no CC 9 138 143 1.01 Ventilator support, w severe CC 101 134 3.87 Vaginal delivery wo complicating Dx 113 132 0.39 Kidney, ureter and maj bladder procedure, no CC 107 128 2.18 Transurethral proc, exc prostatectomy, no CC 98 87 1.64 Inguinal & femoral hernia procedure age > 14, no CC 117 106 91 1.12 ESWL for urinary stone, no CC 538 447 76 1.79 Appendectomy, no CC 295 152 71 1.15 Other colonoscopy, same day, w or wo CC 70 0.53

23 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อ เข้ารักษา OPD รพ
จังหวัดที่ส่งต่อ 2556 2557 2558 จังหวัดเชียงใหม่ 51,419 61,441 53,583 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,921 2,759 2,832 จังหวัดลำพูน 429 447 319 การวินิจฉัย 2556 2557 2558 N200 Calculus of kidney 2,077 2,100 1,966 H252 Senile cataract, morgagnian type 1,118 802 1,791 I10 Essential (primary) hypertension 1,310 1,801 1,374 C509 Malignant neoplasm of breast, unspecified 890 1,455 1,322 N40 Hyperplasia of prostate 763 950 1,015 H402 Primary angle-closure glaucoma 747 1,086 913 H360 Diabetic retinopathy (E10-E14+ with common fourth character .3) 830 785 906 M478 Other spondylosis 486 723 873

24 ข้อมูลรพ. นครพิงค์ ส่งต่อเข้ารักษา รพ
ข้อมูลรพ.นครพิงค์ ส่งต่อเข้ารักษา รพ.มหาราช ฯ ปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล รพ.มหาราช ฯ )

25 จำนวนผู้ป่วย รพ.นครพิงค์ ส่งต่อ OPD รพ.มหาราช ฯ ปี 2557
ครั้ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 35,360 TOP 6 Diagnosis ครั้ง Radiotherapy session 1,078 Malignant neoplasm of breast, unspecified 1,062 Atherosclerotic heart disease 795 Malignant neoplasm of bronchus or lung, unspecified 681 Malignant neoplasm of cervix uteri, unspecified 625 Chronic kidney disease, stage 5 560 แหล่งข้อมูล : 12 แฟ้มมาตรฐาน สสจ.ชม. (ฐานข้อมูล รพ.มหาราช)

26 จำนวนผู้ป่วย รพ.นครพิงค์ ส่งต่อ IPD รพ.มหาราช ฯ ปี 2557
ครั้ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 1,793 Top 6 Diagnosis ครั้ง Intrahepatic bile duct carcinoma 117 Atherosclerotic heart disease 83 Malignant neoplasm of bronchus or lung, unspecified 66 Secondary malignant neoplasm of bone and bone marrow 60 Malignant neoplasm of rectum 57 Acute lymphoblastic leukaemia 46 แหล่งข้อมูล : 12 แฟ้มมาตรฐาน สสจ.ชม. (ฐานข้อมูล รพ.มหาราช)

27 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง ที่ รพ.นครพิงค์ ส่งต่อ OPD รพ.มหาราช ฯ ปี 2557
หน่วยงานรับรักษาต่อ รวม (ครั้ง) ไปฉายรังสี ไปทำเคมีฯ อื่น ๆ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 8821 854 35 7932 ชนิดของโรคมะเร็ง รวม (ครั้ง) ไปฉายรังสี ไปทำเคมีฯ อื่น ๆ C509 Malignant neoplasm of breast, unspecified 1,062 184 2 876 C349 Malignant neoplasm of bronchus or lung, unspecified 681 22 659 C539 Malignant neoplasm of cervix uteri, unspecified 625 17 424 C20 Malignant neoplasm of rectum 71 353 C833 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma, large cell (diffuse) 396 39 1 356 C221 Intrahepatic bile duct carcinoma 336 C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 270 10 260 แหล่งข้อมูล : 12 แฟ้มมาตรฐาน สสจ.ชม. (ฐานข้อมูล รพ.มหาราช)

28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง ที่รพ.นครพิงค์ ส่งต่อ IPD รพ.มหาราช ฯ ปี 2557
หน่วยงานรับรักษาต่อ รวม (ครั้ง) ไปฉายรังสี ไปทำเคมีฯ อื่นๆ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 956 32 650 274 ชนิดของโรคมะเร็ง รวม (ครั้ง) ไปฉายรังสี ไปทำเคมีฯ อื่นๆ C221 Intrahepatic bile duct carcinoma 117 84 33 C349 Malignant neoplasm of bronchus or lung, unspecified 66 4 52 10 C795 Secondary malignant neoplasm of bone and bone marrow 60 C20 Malignant neoplasm of rectum 57 3 44 C910 Acute lymphoblastic leukaemia 46 42 C833 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma, large cell (diffuse) 40 2 32 6 C531 Malingnat neoplasm of exocervix 38 5 28 แหล่งข้อมูล : 12 แฟ้มมาตรฐาน สสจ.ชม. (ฐานข้อมูล รพ.มหาราช)

29 การพัฒนาที่ได้ดำเนินการ
การพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านมะเร็ง แผนการพัฒนา ขอรับการสนับสนุนอาคารรังสีรักษา มูลค่า 144,468,900 บาท ในปีงบ 2559 ขอรับการสนับสนุนงบครุภัณฑ์ มูลค่า 285,120,000 บาท ส่วนขาด ปี 57 ส่งผู้ป่วยไปฉายรังสี 886 ครั้ง (ค่าใช้จ่ายครั้งละ 3,500-4,000 บาท) ส่งผู้ป่วยไป เคมีบำบัด 685 ครั้ง (ค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,500-2,000 บาท) ร้อยละ 56 ของผู้ป่วย มีระยะเวลา รอคอยฉายรังสีมากกว่า 4 สัปดาห์ การพัฒนาที่ได้ดำเนินการ - ให้บริการเคมีบำบัด

30 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ ที่ รพ.นครพิงค์ ส่งต่อ IPD รพ.มหาราช ฯ ปี 2557 หน่วยงานรับรักษาต่อ ครั้ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 180 Diag ครั้ง I251 Atherosclerotic heart disease 83 I214 Acute subendocardial myocardial infarction 10 I211 Acute transmural myocardial infarction of inferior wall 8 I050 Mitral stenosis 6 I052 Mitral stenosis with insufficiency I210 Acute transmural myocardial infarction of anterior wall 5 I472 Ventricular tachycardia 4 แหล่งข้อมูล : 12 แฟ้มมาตรฐาน สสจ.ชม. (ฐานข้อมูล รพ.มหาราช)

31 การพัฒนาที่ได้ดำเนินการ
การพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านหัวใจ ส่วนขาด -ปี 57 ส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจไป รพ มหาราช 180 ครั้ง แผนการพัฒนา เพิ่มหอผู้ป่วยวิกฤติ CCU อีก 8 เตียง เปิดบริการผ่าตัดหัวใจ CVT เปิดหอผู้ป่วยวิกฤต CVT เตียง เปิดห้อง Cath LAB เพิ่ม ห้อง แผนขอครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ 59-63 107,840,000 บาท การพัฒนาที่ได้ดำเนินการ เปิดบริการสวนหัวใจ / CCU 8 เตียง เปิดให้บริการ 23 ก.ย.57 มีผู้ป่วยได้รับการตรวจสวนหัวใจ 408 คน (CAG = 223 , PCI = 185) (ต.ค 57- พ.ค.58) จำนวนรพ.ที่สามารถให้SKได้ ในระดับA- F2 23/23 แห่ง คิดเป็น 100% - อัตราการเข้าถึงSK+PCI ผู้ป่วยSTEMI = 75.70%

32 จำนวนผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ที่ รพ.นครพิงค์ไม่สามารถรับได้
ปี 2558 (ต.ค.57- พ.ค.58)

33 การพัฒนาเพื่อรองรับผู้ป่วย ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ส่วนขาด -ปี 2557 มีส่งผู้ป่วยไปเอกชน และมหาราช 444 คน เนื่องจากเตียงเต็ม แผนการพัฒนา ปี ขอรับการสนับสนุนอาคารพักคนไข้ 8 ชั้น132,104,100 บาท ในปี 2559 เพิ่ม ICU อายรุกรรม เตียง เพิ่ม PICU เตียง เพิ่ม NICU เตียง เพิ่ม หอผู้ป่วยอายุรกรรม 64 เตียง เพิ่มหอผู้ป่วยศัลยกรรม เตียง การพัฒนาที่ได้ดำเนินการ - การพัฒนาการบริหารจัดการเตียง 5 สี

34 โครงการเตียง 5 สี

35 โรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก 85 เตียง
จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก เตียง ICU ผู้ใหญ่ 53 เตียง ประกอบด้วย MICU 1 (8) MICU2 ( 8) MICU3 (14) CCU (8) SICU (7) ICU neuro (8) ICU เด็ก 32 เตียง ประกอบด้วย NICU 1 (8) NICU2 ( 16) PICU (8)

36 การจำแนกประเภทผู้ป่วย
แบ่งเป็น 5 ระดับ ระดับ 5 สีแดง คือ ผู้ป่วยประเภท CI ที่ on ventilator ระดับ 4 สีชมพู คือ ผู้ป่วยประเภท CI ระดับ 3 สีเหลือง คือ ผู้ป่วยประเภท SI ระดับ 2 สีเขียว คือ ผู้ป่วยประเภท MI ระดับ 1 สีขาว คือ ผู้ป่วยประเภท CL

37 แผนการขยายบริการโรงพยาบาลนครพิงค์
แผนกอายุรกรรม รพช. ??????? โครงการเตียง 5 สี หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 24 เตียง เปิดทำการ 6 เม.ย. 2558 แผนกศัลยกรรม รพช.

38 ประเด็นพิจารณาการบริหารจัดการเตียง ให้มีประสิทธิภาพ
การจัดกลุ่มโรคที่จะส่งต่อ รพช. 2. การจัดการระบบ 2.1.ศูนย์ประสานการส่งต่อ 2.2 การส่งต่อผู้ป่วย (Logistic system) 2.3 การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ป่วยและญาติ 2.4 ระบบสารสนเทศ (IT) และการรายงานข้อมูล

39 กลุ่มโรคที่พิจารณาส่งต่อ รพช.
รพ.รับส่งกลับ 1.Chemotherapy one day Full course รพ.สันกำแพง 2 Palliative care - On ETT - Non ETT ทุก รพช. ตามเขตรับผิดชอบ Chronic wound care รพ.สันป่าตอง 4. Rehabilitation - Orthopedics ,CVD (กรณีไม่ต้องใช้ Antibiotic) รพ.สารภี CMI < 1 (Appendicitis ,Hernia ,Hemorrhoid) รพ.สันป่าตองและรพ.หางดง -

40

41 การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการ เตียงผู้ป่วย 5 สี
25 มิถุนายน 2558

42 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการ เตียงผู้ป่วย ๕ สี จังหวัดเชียงใหม่ หน้า ๑ หน้า ๒

43 กลุ่มผู้ป่วยที่มี การส่งต่อตามปกติ
กลุ่มผู้ป่วยที่มี การส่งต่อตามปกติ กลุ่มผู้ป่วยตามข้อตกลงเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๕ กลุ่มโรค Complicated case

44 ประเภทของผู้ป่วยตามความหมายของเตียง ๕ สี
ประเภทที่ ๑ ผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการการดูแลมากตลอดเวลา (Critical illness) และใช้เครื่องช่วยหายใจ แทนด้วยสัญญลักษณ์สีแดง ประเภทที่ ๒ ผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการการดูแลมาก (Critical illness) แทนด้วยสัญญลักษณ์สีมพู ประเภทที่ ๓ ผู้ป่วยกึ่งวิกฤติต้องการการดูแลมาก(Semi-critical illness) แทนด้วยสัญญลักษณ์สีเหลือง ประเภทที่ ๔ ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลปานกลาง (Moderate illness) แทนด้วยสัญญลักษณ์สีเขียว ประเภทที่ ๕ ผู้ป่วยพักฟื้นต้องการการดูแลน้อย(Convalescence illness) แทนด้วยสัญญลักษณ์สีขาว

45 เอกสารหมายเลข ๑ แนวทางการบริหารจัดการโครงการเตียง ๕ สี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนโรงพยาบาลนครพิงค์

46 เอกสารหมายเลข ๒ แนวทางการบริหารจัดการโครงการเตียง ๕ สี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนโรงพยาบาลชุมชน

47 ตัวชี้วัดโครงการเตียง 5 สี
อัตราการปฏิเสธการส่งต่อ = 0 Sum adj. RW เพิ่มขึ้น 10% อัตราผู้ป่วย R+E รอ admit ที่ ER < 90 นาที

48 อัตราปฏิเสธส่งต่อ = 0

49 ข้อมูลผู้ป่วย IPD/ER รพ.นครพิงค์ Refer/วัน (1 เมย.- 18 มิย.58)
เดือน ประเภท/จำนวน A : ศักยภาพไม่พอ B1 : ส่งต่อรพ.รัฐเนื่อง จากเตียงเต็ม B2 : ส่งต่อเอกชนเนื่อง C : ส่งต่อรพช./รพ.ตามสิทธิ UC D : ส่งต่อตามสิทธิปกส./ประกันฯ E : ส่งต่อ เนื่องจากญาติขอ F : ส่งต่อ เนื่องจากเครื่องช่วยหายใจหมด G : ส่งต่อตาม Service plan มีค.58 IPD 21 ER เมย.+พค.58 34 4 248 3 6 128 1 มิย.58 (18) 11 121 2 61

50 Sum adj. RW เพิ่มขึ้น 10%

51 ข้อมูล CMI ปีงบประมาณ 2557- 2558

52 Flow การส่งต่อผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค
กลุ่มรับยาเคมีบำบัด กลุ่มทำ Rehabilitation กลุ่ม Chronic wound care กลุ่ม Appendicitis Hernia และ Hemorrhoid กลุ่ม End of life care

53 จำนวนที่ Refer กลับได้
เดือน แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม หมายเหตุ จำนวนที่ควร Refer จำนวนที่ Refer กลับได้ เมย.58 7 37 6 พค.58 2 4 มิย.58

54 จำนวนที่ Refer กลับได้
ข้อมูลผู้ป่วย Chronic wound care ที่ Refer ไปโรงพยาบาลชุมชน (1 เมย.- 15 มิย.58) เดือน แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม หมายเหตุ จำนวนที่ควร Refer จำนวนที่ Refer กลับได้ เมย.58 6 3 พค.58 2 มิย.58 1

55 จำนวนที่ Refer กลับได้
ข้อมูลผู้ป่วยที่ทำ Rehabilitation ที่ Refer ไปโรงพยาบาลชุมชน (1 เมย.- 15 มิย.58) เดือน แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม หมายเหตุ จำนวนที่ควร Refer จำนวนที่ Refer กลับได้ เมย.58 3 1 4 พค.58 2 มิย.58

56 จำนวนที่ Refer กลับได้
ข้อมูลผู้ป่วยนัดผ่าตัด Appendectomy Hernia และ Hemorrhoid ที่ Refer ไปโรงพยาบาลชุมชน (1 เมย.- 15 มิย.58) เดือน แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม หมายเหตุ จำนวนที่ควร Refer จำนวนที่ Refer กลับได้ เมย.58 พค.58 มิย.58

57 จำนวนที่ Refer กลับได้
ข้อมูลผู้ป่วย End of life ที่ Refer ไปโรงพยาบาลชุมชน (1 เมย.- 15 มิย.58) เดือน แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม หมายเหตุ จำนวนที่ควร Refer จำนวนที่ Refer กลับได้ เมย.58 6 2 พค.58 10 มิย.58 4

58 สาเหตุที่ Refer EOL case ไม่ได้ (พค.58)
ญาติต้องการรักษาที่รพ.นครพิงค์ (หางดง 1 ราย : เบิกได้) เตียงรพ.สันทรายไม่ว่าง 1 ราย ญาติต้องการกลับรพ.เทพรัตนฯ แพทย์ไม่อนุญาต ราย รอเตียงรพ.ฝางว่าง ตั้งแต่วันที่ พค.58

59 สาเหตุที่ Refer EOL case ไม่ได้ (มิย.58)
ญาติต้องการรักษาที่รพ.นครพิงค์ (หางดง 4 ราย : เบิกได้ 1, อปท. 1, UC 2)

60 อัตราผู้ป่วย R+E รอ admit ที่ ER < 90 นาที

61 เวลาเฉลี่ยผู้ป่วย R+E รอ Admit ที่ ER
เดือน เวลาเฉลี่ย (นาที) พค.58 110.84 มิย.58 (1 – 18) 126.39

62 จำนวนผู้ป่วยที่รอ Admit นานรายเวร
สาเหตุ พค.58 มิย.58 (1-18) เวรดึก เวรเช้า เวรบ่าย เตียงเต็ม 6 46 33 3 51 18 มี CPR 2 1 พยาบาลไม่พร้อมรับ 40 9 22 41 รวม 24 88 76 13 75 61

63 การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมโครงการเตียง 5 สี
รพ.นครพิงค์ มีการบันทึกข้อมูลครบทุกหน่วยงานตามเวลาที่กำหนด รพ.ชุมชนที่มีอัตราการครองเตียง > 60% (22 มิย.58) AHB 1 : ฝาง (62.16) ไชยปราการ (83.33) AHB 2 : พร้าว (79.17) สันทราย (92.16) วัดจันทร์ (90.91) AHB 3 : สันป่าตอง (66.29) สันกำแพง (71.05) หางดง (60.00) สารภี (82.69) แม่วาง (67.21) AHB 4 : จอมทอง (60.77) อมก๋อย (61.11)

64 การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมโครงการเตียง 5 สี (ต่อ)
รพ.ชุมชนที่มีอัตราการครองเตียง < 50% (22 มิย.58) AHB 1 : แม่อาย (46.05) AHB 2 : เชียงดาว (39.00) แม่แตง (48.65) เวียงแหง (12.50) 3) AHB 3 : - 4) AHB 4 : ฮอด (41.76) ดอยเต่า (44.74) ดอยหล่อ (23.68)

65 เอกสารหมายเลข ๓ ผู้รับผิดชอบประสานงานรับผู้ป่วย ในภาวะเร่งด่วน โครงการเตียง ๕ สี

66 แผนพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพรพ.ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
เพิ่มเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลชุมชน พัฒนาศักยภาพของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลผู้ป่วย EOL care และการใช้เครื่องช่วยหายใจ เริ่มเดือนสิงหาคม 2558

67 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
การเตรียมรับมือ MERS-CoV

68 สรุปข้อสั่งการ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558

69

70 1.เฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกวัน
ติดตามสถานการณ์จากหลายแหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ Web-site สำนักระบาดวิทยา Web-site สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ฯ Fecebook ไทยสู้เมร์ส Line กลุ่มที่เกี่ยวข้อง Web-site ของ WHO

71

72 2.ติดป้ายแสดงข้อความผู้เข้าข่ายสงสัยMERS-CoV

73 3.หน่วยคัดกรองโรคต้องมีระบบone stop service เป็นช่องทางเฉพาะ แยกจากห้องผู้ป่วยนอกทั่วไป หรือห้องER โดยให้มี เจลล้างมือ มีผ้าปิดปาก จมูก ที่จุดบริการ

74 4.มีGuide line สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ ประจำจุดบริการหรือห้องตรวจโรค

75 5.สำรวจและเตรียมความพร้อมชุดป้องกันตนเอง PPE

76 6.ประสานศูนย์วิทย์ฯ เพื่อขอส่งตรวจ ได้ตลอด24ชั่วโมง
ห้องLAB จัดเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่VTM สำหรับตรวจ MERS-CoV บรรจุกล่องพร้อมใบนำส่ง และขั้นตอนการเก็บ ห้องLAB นำส่ง specimen ไปยังศูนย์วิทย์ฯ ห้องLAB ติดตาม และรายงานผลภายใน 24 ชั่วโมง

77 7.สำรวจและเตรียมความพร้อมห้องแยกโรค ชนิด Negative Pressure

78 8.สื่อสารความเสี่ยง ให้ความรู้แก่ประชาชน อสม. และบุคลากรทางการแพทย์

79 9. ใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคตาม พ. ร. บ. โรคติดต่อ พ
9.ใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ 2523 โดยใช้มาตรการควบคุมและกักกันผู้สัมผัสโรคที่เข้าข่ายเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตามแบบฟอร์มของกรมควบคุมโรค กรณีเป็นผู้ป่วยPUI ให้Admit กรณีเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด แต่ไม่มีอาการ แนะนำให้กักตัวอยู่บ้าน และเฝ้าระวังอาการ ตนเองที่บ้าน โดยแจกใบความรู้ และปรอท วัดไข้ ติดตามอาการ 14 วัน โดย SRRT

80 การซ้อมแผนเตรียมความพร้อม

81 ซ้อมการรับมือผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย MERS-CoV ณ ห้องตรวจแยกโรคระบบทางเดินหายใจ (ห้องเบอร์ 5)

82 ซ้อมการรับมือผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย MERS-CoV ณ หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 3/4

83 ซ้อมการรับมือผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย MERS-CoV ณ หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ¾ (ต่อ)

84 โอกาสพัฒนา สถานการณ์เงินบำรุงมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง อัตรากำลังพยาบาลไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก -พยาบาลวิชาชีพ 695 คน (FTE 1,064 คน ขาดแคลน 369 คน) โครงสร้างด้านสถานที่ จำนวนเตียงไม่เพียงพอ

85 แผนขอรับการสนับสนุนงบลงทุน ปี 2559
รายการสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย เหตุผล อาคารพักคนไข้ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,402 ตรม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 9041/1 132,104,100 iรองรับผู้ป่วย ที่มีอัตราการครองเตียงมากกว่า ร้อยละ ในปัจจุบัน อาคารรังสีรักษา(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น เลขที่แบบ พื้นที่ใช้สอย 6,509 ตรม. แบบเลขที 10749 144,468,900 ระยะเวลาในการรอคิว รับรังสีรักษาเป็นเวลา วัน เฉลี่ย มากกว่า 4 สัปดาห์ ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนการรักษาตามมาตรฐาน อาคารจอดรถ 9 ชั้น แบบโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ (ขอรับการสนับสนุนแบบ PPP) 267,938,520 รพ.นครพิงค์ขาดแคลนพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับผู้ใช้บริการและ ผู้ให้บริการที่มีประมาณ 900 – 1,000 คันต่อวัน

86 แผนขอรับการสนับสนุนงบลงทุน ปี 2560-2563
รายการสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย (บาท) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แบบเอกชน (หจก.คิมคอนส์) 73,104,900 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 10725 70,733,200 อาคารพักพยาบาล 100 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 3450 ตารางเมตร แบบเลขที่ 10135 56,235,372 อาคารสนับสนุนบริการ (หน่วยซักฟอกและหน่วยจ่ายกลาง) ( 3 ชั้น ตรม) แบบเลขที่ 10773 68,554,100 อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น แบบเลขที่ 9448 339,000,000 อาคารรักษาศพ 1,500,000

87


ดาวน์โหลด ppt ตรวจราชการ รพ.นครพิงค์ รอบที่ 1_ /03/58

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google