งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร

2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติงานมา
การครองตน การครองคน การครองงาน

3 การครองตน ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่
หมั่นศึกษาหาความรู้ในการงาน ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อต่อยอด พัฒนาบุคลิกภาพ ไม่ก่อหนี้สินล้นพ้นตัว อยู่ในกรอบวินัยของทางราชการ ไม่มั่วสุมอบายมุข เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม

4 การครองคน กับเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
กับผู้บังคับบัญชา รัก เคารพ ศรัทธาและให้ความร่วมมือ กับผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้คุณธรรม เมตตาธรรม กับส่วนราชการอื่น ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ประสานงาน ให้การต้อนรับ สะดวก ใส่ใจ

5 การครองงาน ในกระบวนการทำงานจะประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้องมีพื้นฐาน การครองตน ครองคนให้ดี เพราะจะทำให้เกิดความรักความ ศรัทธาทั้งกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ย่อมส่งผลให้เกิด ความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดแรงบันดาลใจ ความตั้งใจ ความ รับผิดชอบที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

6 หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ
P D A C

7 P (Planning) การวางแผนดำเนินงาน

8 D (Doing) ลงมือปฏิบัติงาน

9 C (Checking) ติดตามผล แก้ปัญหา

10 A (Acting) ปรับปรุง พัฒนา

11 จบการนำเสนอ ขอขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google