งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พุทธศาสนสุภาษิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พุทธศาสนสุภาษิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พุทธศาสนสุภาษิต

2 การอ่านภาษาบาลี

3 สระในภาษาบาลี สระที่ใช้ในภาษาบาลีมี 8 ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

4 พยัญชนะในภาษาบาลี พยัญชนะ ในภาษาบาลีมี 33 ตัว โดยแบ่งออกเป็นหมวด หรือวรรค ดังนี้ วรรค กะ ก ข ค ฆ ง วรรค จะ จ ฉ ช ฌ ญ วรรค ฏะ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ วรรค ตะ ต ถ ท ธ น วรรค ปะ ป ผ พ ภ ม เศษวรรค ย ร ล ว ส ห ฬ

5 เครื่องหมายต่าง ๆ ในภาษาบาลี
1 ( ํ ) เรียกว่า นิคหิต เป็นวงกลมเล็ก ๆ ที่เขียนบนพยัญชนะ 2 ( ฺ ) เรียกว่า พินทุ เป็นจุดที่เขียนไว้ใต้พยัญชนะ

6 การอ่านภาษาบาลี 1. ภาษาบาลีมีสระอะ (ะ) ลดรูป
เช่น ภควา อ่านว่า ภะ - คะ - วา สุคติ อ่านว่า สุ - คะ - ติ

7 การอ่านภาษาบาลี(ต่อ)
2. ภาษาบาลีมีพยัญชนะสังโยค คือ พยัญชนะที่ซ้อนอยู่หลัง พยัญชนะอื่น โดยมีจุดทึบวางไว้ข้างใต้ ทำหน้าที่เป็นตัวสะกด ซึ่งคำนั้นมีสระ (อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ) ผสมอยู่ เช่น โหนฺตุ อ่านว่า โหน - ตุ หากไม่มีสระให้เห็นอยู่ เวลาอ่าน ให้อ่านเสมือนว่ามี ไม้หันอากาศและตัวสะกดตัวนั้น เช่น มหนฺตา อ่านว่า มะ - หัน - ตา

8 การอ่านภาษาบาลี(ต่อ)
3. ภาษาบาลีมี นิคคหิต (อํ) คือ เครื่องหมาย วงกลมโปร่ง ที่ เหนือตัวอักษร นิคคหิต วางไว้เหนืออักษรใด เสมือนมี ไม้ หันอากาศและ ง ตามหลังอักษรตัวนั้น เช่น ชีวิตํ อ่านว่า ชี - วิ - ตัง องฺคํ อ่านว่า อัง - คัง

9 ให้นักเรียนเลือกสำนวนสุภาษิตมาคนละ 1 สำนวน แล้ว ให้อธิบายว่า สำนวนนั้นหมายถึงอะไร ให้ข้อคิดอย่างไร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร บรรทัด


ดาวน์โหลด ppt พุทธศาสนสุภาษิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google