งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Technology
อ.วรพจน์ พรหมจักร

2 Information System Information System คือ ระบบที่จัดเก็บ (Input) และประมวลผลข้อมูล (Processing) ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ รวมถึงช่วยในการเผยแพร่ (Output) สารสนเทศ ซึ่งองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ People Procedure Software Hardware และ Data

3 People บุคลากร เนื่องจากทุกๆ งานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะต้องกระทำโดยบุคลากร หรือ ผู้ใช้ (User) ทั้งสิ้น ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของระบบสารสนเทศ

4 Procedure ระเบียบปฏิบัติการ เป็นกฎหรือแนวทางสำหรับบุคลากรในการใช้ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และข้อมูล ระเบียบปฏิบัติการอาจรวมไปถึงคู่มือการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เขียนขึ้นก็ได้

5 Software ซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรม (Program) ประกอบด้วยคำสั่งหลายๆ คำสั่งที่บอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะต้องทำงานตามขั้นตอนอย่างไร ซอฟต์แวร์ทำหน้าที่แปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลให้อยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information)

6 System Software ซอฟต์แวร์ระบบ จะช่วยให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ติดต่อกับฮาร์ดแวร์ของเครื่องได้ ซอฟต์แวร์ระบบเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง (background) การดำเนินการของคอมพิวเตอร์ ช่วยให้คอมพิวเตอร์จัดเก็บทรัพยากรภายในเครื่องได้ ซอฟต์แวร์ระบบเป็นซอฟต์แวร์ที่รวมโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมไว้ด้วยกัน Operating System Utilities หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์

7 Application Software ซอฟต์แวร์ประยุกต์ อาจกล่าวได้ว่าเป็น ซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ (End User Software) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน (Basic Application) หรือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์อเนกประสงค์ (General-purpose Application) เป็นซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้กันทั่วไปอย่างกว้างขวางในทุกสาขาอาชีพ ตัวอย่าง Browser (IE, Google Chrome and Mozilla Firefox) หรือ Microsoft Office

8 Application Software ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน (Specialized Application) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะสาขาอาชีพหนึ่ง ซอฟต์แวร์นี้เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด คือ ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิก (Graphic) เสียงและวิดีโอ (Audio and Video) มัลติมีเดีย (Multimedia) การพัฒนาเว็บ (Web Authoring) และ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent)

9 Hardware ฮาร์ดแวร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศได้แก่ คีย์บอร์ด เมาส์ จอภาพ หน่วยระบบ และอุปกรณ์อื่นๆ ฮาร์ดแวร์จะถูกควบคุมโดยซอฟต์แวร์

10 Hardware คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำตามคำสั่ง เพื่อรับข้อมูลมาประมวลผล และให้ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศ ชนิดของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ Supercomputer Mainframe Computer Minicomputer and Microcomputer

11 Supercomputer ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานสูงมากเป็นพิเศษ มักจะใช้ในองค์กรขนาดใหญ่

12 Mainframe Computer เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ต้องทำงานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ แม้ว่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์จะมีประสิทธิภาพด้อยกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แต่เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ก็สามารถประมวลผลด้วยความเร็วที่สูงมากและมีหน่วยความจำขนาดใหญ่

13 Minicomputer มินิคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง (Midrange Computer) นิยมใช้ในบริษัทขนาดกลาง หรือตามฝ่ายต่างๆ ของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น ฝ่ายผลิต ใช้ตรวจสอบกรรมวิธีในการผลิตและสายงานการประกอบ

14 Microcomputer ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดแต่ได้รับความนิยมมากที่สุด และพัฒนาไปเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นๆ ไมโครคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้ 6 ชนิด Desktop Computer Media Computer Notebook Computer Tablet PC (iPad SS Galaxy Tab) Netbooks Handheld Computer (PDA : Personal Digital Assistance)

15 Hardware Microcomputer
ฮาร์ดแวร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ มีอุปกรณ์พื้นฐาน 4 ประเภท คือ หน่วยระบบ อุปกรณ์รับเข้า/ส่งออก หน่วยความจำสำรอง และอุปกรณ์สื่อสาร

16 Hardware Microcomputer
หน่วยความจำระบบ (System Unit) Microprocessor ทำหน้าที่ควบคุมและประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศ Primary Storage หรือ หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (Random Access Memory) เรื่องสั้นๆ ว่า แรม (RAM) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและคำสั่งต่างๆของโปรแกรมเพื่อรอการประมวลผล และเก็บสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลแล้วก่อนที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ส่งออก

17 Hardware Microcomputer
อุปกรณ์รับเข้า/ส่งออก Input Device (Keyboard and Mouse) Output Device (Monitor)

18 Hardware Microcomputer
หน่วยความจำสำรอง Hard disk Solid State Storage (SSD, USB Drive and Optical Disk)

19 Hardware Microcomputer
อุปกรณ์สื่อสาร (Communication Device) Modem ทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณอะนาล็อกที่ผ่านมาทางสายโทรศัพท์ ให้เป็นสัญญาณดิจิทัล เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารประมวลผลได้ และกลับกัน ก็สามารถแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณอะนาล็อกให้ส่งผ่านทางสายโทรศัพท์ได้

20 Data ข้อมูล หรือ ข้อมูลดิบ (Raw Data) คือ ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลอาจจะอยู่ในรูปของข้อความ ตัวเลข รูปภาพ และเสียง เช่น จำนวนชั่วโมงการทำงานและอัตราค่าตอบแทน เป็นต้น ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เรียกว่า สารสนเทศ (Information)

21 Data ไฟล์ข้อมูลพื้นฐาน Document File Worksheet File Database File
Presentation File

22 Connectivity ปัจจุบันระบบสารสนเทศมีองค์ประกอบที่สำคัญเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะเชื่อมต่อ (Connectivity) ที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศได้ ซึ่งช่วยขยายขีดความสามารถและประโยชน์ของระบบสารสนเทศออกไปได้มากขึ้น

23 Connectivity เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Internet ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยอาศัยไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นตัวเชื่อมโยงบนอินเตอร์เน็ตซึงมีบริการต่างๆ มากมาย เช่น World Wide Web


ดาวน์โหลด ppt Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google