งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับอาเซียน เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2015 ครั้งที่ 2 “การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน” โดยวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู The 2nd ASEAN Academic Forum for Upcoming ASEAN Community 2015 “Education for Community Development” By Nongbua Lamphu Community College ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

2 หลักการและเหตุผล เพื่อสนองเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมกับเป็นกลไกในการสร้างคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ จากทั้งในและต่างประเทศ มีโอกาสรับทราบความเคลื่อนไหว และวิทยาการใหม่ ๆ ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์

3 วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยชุมชน ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัย ๒ เพื่อเป็นเวทีกลางทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิจัยภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในสาขาการพัฒนาชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ๓ เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4 เป้าหมายปริมาณ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๘ แห่ง จำแนกเป็น ๑) มหาวิทยาลัยต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน ๓ แห่ง ๒) มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน ๑๕ แห่ง ๓) วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ จำนวน ๒๐ แห่ง

5 เป้าหมายปริมาณ (ต่อ) จำนวนผลงานที่นำเสนอ จำนวน ๓๖๕ ชิ้นงาน จำแนกเป็น
จำนวนผลงานที่นำเสนอ จำนวน ๓๖๕ ชิ้นงาน จำแนกเป็น ๑) มหาวิทยาลัยต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน ๑๕ ชิ้นงาน ๒) มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน ๑๕๐ ชิ้นงาน ๓) วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ จำนวน ๒๐๐ ชิ้นงาน

6 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๑) ได้พัฒนาความรู้ทางวิชาการ และเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยของ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยภาครัฐและเอกชน ในสาขาการศึกษากับการพัฒนาชุมชน ๒) เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชนและองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ระดับนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน

7 รูปแบบในการจัดทำ ๑ เสนอผลงานวิจัยเรื่องละ ๑๐ – ๑๕ นาที ๒ เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ๓ เสนอผลงานวิจัยเผยแพร่วารสารวิชาการ (Proceeding) ๔ การนำเสนอผลงานจำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ๑) กลุ่มนานาชาติ ๒) กลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๓) กลุ่มวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ

8 ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๘ – มกราคม ๒๕๕๙
งบประมาณ ขอใช้เงินงบประมาณ จำนวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในสาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ๒ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแผนของการวิจัย

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อ) ๓ ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชนอันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต ๔ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูได้สร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๕ ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google