งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล
Good morning, ladies and gentlemen, I am Dr. Piyawan Limpanyalert The Deputy CEO Of the Healthcare Accreditation Institute of Thailand. It is my pleasure to be able to speak here. I would like to give a quick snapshot of The Thai experience of Engagement and Empowerment Piyawan Limpanyalert, MD The Healthcare Accreditation Institute, Thailand

2 II – 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
(Risk, Safety, and Quality Management System) มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในลักษณะบูรณาการ RM ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 1 ประสาน ระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และระบบสารสนเทศ 6 ประเมิน ประสิทธิผล ปรับปรุง แก้ปัญหา 3 5 4 ค้นหาและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกัน, สื่อสาร, สร้างความตระหนัก ระบบรายงานอุบัติการณ์ รายงาน วิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ วิเคราะห์สาเหตุ 2 1 พัฒนาคุณภาพการดูแล สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ทบทวนการดูแลผู้ป่วย กำหนดกลุ่ม/วัตถุประสงค์ กำหนด KPI ใช้วิธีการที่หลากหลาย 2 ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย PCT 3 4

3 ประเมิน Safety Culture

4 สำรวจเมื่อเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็น Baseline
สำรวจระหว่างโครงการ เพื่อการกระตุ้นพัฒนา สำรวจเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเพื่อประเมินผล

5  คลิ๊ก เพื่อตอบข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอันดับแรก
ระบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล  คลิ๊ก เพื่อตอบข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอันดับแรก

6 คลิ๊กตอบแบบสำรวจ เช่น Hospital Survey On Patient Safety Culture
ระบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล คลิ๊กตอบแบบสำรวจ เช่น Hospital Survey On Patient Safety Culture

7 การนำเสนอผลการสำรวจ Safety Culture: โรงพยาบาล ก
ระบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล การนำเสนอผลการสำรวจ Safety Culture: โรงพยาบาล ก จำนวนคน จำนวนคน

8 การนำเสนอผลการสำรวจ Safety Culture: โรงพยาบาล ก
ระบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล การนำเสนอผลการสำรวจ Safety Culture: โรงพยาบาล ก สัญลักษณ์ หมายถึงผู้ตอบส่วนใหญ่ : เห็นด้วยอย่างยิ่ง/เห็นด้วย : ทุกครั้ง/เกือบทุกครั้ง : ไม่แน่ใจ : บางครั้ง : ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/ไม่เห็นด้วย : ไม่เคยเลย/น้อยครั้ง * ตัวอักษรและตัวเลขตรงกับ Section และข้อในแบบสำรวจ

9 สรุปผลในภาพรวมของ Safety Culture
เข้าร่วมโครงการ 148 รพ. ตอบแบบสำรวจ 141 รพ. ดูรายงานผลได้ทุกรายงาน 136 รพ. คิดเป็น % ตอบแบบสอบถาม 91,896 คน ตอบคำถามปลายเปิด 93,159 รายการ จำนวน 3,106 หน้า

10

11

12 ปรับกระบวนการรายงานใหม่
กรณี เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งมากกว่าเท่ากับ 80 % กรณี เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งมากกว่าเท่ากับ 50 % แต่น้อยกว่า 80% กรณี เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งน้อยกว่า 50 %

13

14 ภาพรวม

15

16

17

18 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ และเห็นภาพรวมของประเทศ

19 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก good practice
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความปลอดภัย โดยใช้ IT: HRMS ร่วมเป็น รพ.เครือข่ายใช้งานโปรแกรม HRMS จาก สรพ. ร่วมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบ โดยวิธี Export ข้อมูลจากระบบที่ใช้งาน และ Import เข้าสู่ HRMS ของ สรพ. กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ HRMS ของ สรพ.

20 Every patient receives safe health care,
Reliability of Healthcare Patient Safety Safety Hospital Safety Healthcare Service Mindset Mindfulness Culture Provider Policy Healthcare worker Patient and Family Every patient receives safe health care, every time, everywhere.

21 Thank you “ความปลอดภัยในผู้ป่วย ร่วมด้วยช่วยได้ทุกคน”


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google