งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“อาชีวะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศและเศรษฐกิจไทย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“อาชีวะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศและเศรษฐกิจไทย”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “อาชีวะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศและเศรษฐกิจไทย”

2 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอาชีวศึกษา
1. การผลิตและพัฒนากำลังคน 2. ความร่วมมือ 3. Career Path (เส้นทางอาชีพ) 4. เร่งยกระดับทักษะฝีมืออาชีพ ในทุกกลุ่มอายุ 5. การบริหารจัดการ

3 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอาชีวศึกษา 1. การผลิตและพัฒนากำลังคน

4 การรับนักเรียน  ปวส. 103,353 คน 85.05 %  ป.ตรี 904 คน 41.09 %
ผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 % ของเป้า  ปวช ,169 คน % เพิ่มจากปี ,579 คน %  ปวส ,353 คน % เพิ่มจากปี คน %  ป.ตรี คน % เพิ่มจากปี คน %

5 ผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
10 อันดับสถานศึกษาที่มีผลรับนักเรียน มากขึ้น 1. วษท. ชุมพร 2. วก. เชียงรุ้ง 3. วษท. ศรีสะเกษ 4. วก. นาแก 5. วก. กันตัง 6. วก. องครักษ์ 7. วศ. ฐานวิทย์ (ชลบุรี) 8. วช. นครราชสีมา 9. วก. ท้ายเหมือง 10. วท. ลพบุรี แห่งที่ 2

6 ผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
10 อันดับสถานศึกษาที่มีผลรับนักเรียน น้อยลง 1. วท. ชัยภูมิ 2. วท. อุบลราชธานี 3. วก. บางปะกง 4. วท. พิษณุโลก 5. วท. ศรีสะเกษ 6. วท. หาดใหญ่ 7. วทอ. ยานยนต์ 8. วทอ. ต่อเรือนครศรีธรรมราช 9. วช. ธนบุรี 10. วช. สี่พระยา

7 * สาขาเกษตร /ประมง รับเด็กได้เพิ่มขึ้น
ผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558  เกินเป้า 69 แห่ง คิดเป็น %  รับได้ % จนเกือบ 100 % 237 แห่ง คิดเป็น %  รับได้ต่ำกว่า 30 % 32 แห่ง คิดเป็น % * สาขาเกษตร /ประมง รับเด็กได้เพิ่มขึ้น

8 5 สาขายอดนิยม ผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 2. อุตสาหกรรม 113.66 %
1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว % 2. อุตสาหกรรม % 3. คหกรรม % 4. พาณิชยกรรม / % บริหารธุรกิจ 5. ศิลปกรรม %

9 มาตรฐานสถานศึกษา คุณภาพนักศึกษาอาชีวศึกษา - มาตรฐาน APACC 3+4
- มาตรฐาน สมศ. - มาตรฐานประกันฯ

10 ผลประเมินนักศึกษา คุณภาพนักศึกษาอาชีวศึกษา
- V-NET (เดือน ก.พ. สอศ. กำลังเจรจาเป็น มี.ค.) - มาตรฐานวิชาชีพเดินหน้า - มาตรฐานฝีมือแรงงาน - มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ - World Skills - จิตอาสาเยี่ยมมาก

11 EP / MEP (ขณะนี้ 147 แห่ง 27 สาขา - พัฒนาครู /สื่อ /ผู้เรียน
HUB อาชีวะ ASEAN EP / MEP (ขณะนี้ 147 แห่ง 27 สาขา ทุกจังหวัด 6,100 คน) - พัฒนาครู /สื่อ /ผู้เรียน ร่วมมือกับ CLMV / SEAMEO / CPSC / VOCTECH

12 ประชุมผู้นำอาชีวศึกษาแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ SEA - TVET
HUB อาชีวะ ASEAN ประชุมผู้นำอาชีวศึกษาแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ SEA - TVET ที่เชียงใหม่ ( สิงหาคม 58 ) ร่วมกับ SEAMEO หลังจากนั้นจะไปประชุมต่อที่ SOLO

13 อาชีวะพัฒนา อาชีวะอาสา ปณิธานความดีปีมหามงคล (Fix-it Center)
250 ศูนย์ ช่วงปีใหม่ ,317 คัน ช่วงสงกรานต์ 37,384 คัน ปณิธานความดีปีมหามงคล (Fix-it Center) กทม. ณ ทำเนียบรัฐบาล / กทม. 50 เขต 50 ศูนย์

14 อาชีวะพัฒนา อาชีวะพัฒนา : โรงเรียน สพฐ. 22 หลัง
31 จังหวัด หลัง 54 วิทยาลัย : โรงเรียน สพฐ หลัง : โรงเรียน ตชด หลัง : โรงเรียนในกองทุนการศึกษา 8 หลัง

15 ทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ : TTS
(Technician & Technologist Scholarship) 11,500 ทุน : 30,300 ล้านบาท - ในประเทศ ,500 ทุน - ต่างประเทศ ,000 ทุน - ระยะเวลา 15 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ กลับมาทำงานประเทศไทย * อยู่ระหว่างการเสนอเข้า ครม.

16 เตรียมอาชีวศึกษา ขยายครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกสาขา ร่วมกับสถานศึกษาอาชีวะเอกชน ทวิศึกษา หลักสูตร ปวช. ร่วมกับ สพฐ.

17 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอาชีวศึกษา
2. ความร่วมมือ

18 กรอ.อศ. เข้มแข็งมาก - อนุกรรมการ กรอ.อศ. 26 กลุ่มอาชีพ

19 ความก้าวหน้าประชุม กรอ.อศ.
ครั้งที่ 2 / 58 ( 28 พค. 58 ) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากำลังคน : จัดทำฐานข้อมูลความต้องการ กำลังคน สถานประกอบการ สาขาอาชีพ

20 ความก้าวหน้าประชุม กรอ.อศ.
: ทุน TTS - ให้แต่ละกลุ่มอาชีพ กำหนดความต้องการ เรียนสาขาใด ระดับใด ประเทศไหน - ประสานสถานประกอบการในต่างประเทศ ให้เด็กฝึกงาน - สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม * เงื่อนไข กลับมาทำงานประเทศไทย

21 (พืช /สัตว์ /ประมง /แปรรูป) : มาตรการทางภาษี 300 %
ความก้าวหน้าประชุม กรอ.อศ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความร่วมมือ : สาขาเกษตร เพิ่มเป็น 4 คณะ (พืช /สัตว์ /ประมง /แปรรูป) : มาตรการทางภาษี 300 %

22 ความก้าวหน้าประชุม กรอ.อศ.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Career Path รับสมัครงานไม่ระบุวุฒิ / เพศ

23 ความก้าวหน้าประชุม กรอ.อศ.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งยกระดับทักษะฝีมือ/คุณภาพ : หลักสูตร - อิงสมรรถนะ /เชื่อมโยงมาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพ /ฝีมือแรงงาน - เพิ่มหลักสูตรในสาขาจำเป็น (รถจักรยานยนต์ / ICT) - ปรับชื่อหลักสูตรให้ทันสมัย

24 ความก้าวหน้าประชุม กรอ.อศ.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งยกระดับทักษะฝีมือ/คุณภาพ (ต่อ) : สร้าง super high skills แข่งขันในระดับโลก : ทำมาตรฐานครูฝึก

25 ความก้าวหน้าประชุม กรอ.อศ.
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการ : สื่อสารประชาสัมพันธ์มากขึ้น : อาชีวะสร้างชาติ / ฝีมือชนคนสร้างชาติ : หลายช่องทาง /หลายกลุ่ม : โครงสร้าง : รวมอาชีวะเอกชน-รัฐ

26 ทวิภาคี ปริมาณเกินเป้า ร่วมมือเพื่องานอื่นในอนาคต : สนผ. เร่งจัด งปม. ไปก่อน : เข้า ครม.

27 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอาชีวศึกษา
3. Career Path เส้นทางอาชีพ

28 Career Path สถานประกอบการรับนักศึกษา ไม่ระบุวุฒิ / เพศ (บอกความต้องการสมรรถนะ ร่วมกับ กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพ นำร่อง จ่ายค่าตอบแทนตามสมรรถนะ ประเมินสมรรถนะผู้สำเร็จอาชีวะ ตามสภาพจริง

29 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอาชีวศึกษา 4. เร่งยกระดับทักษะฝีมืออาชีพ
ในทุกกลุ่มอายุ

30 หลักสูตร สาขาใหม่ การจัดการด้านความปลอดภัย ปวส. 82 สาขาวิชา
 ปวช. 56 สาขาวิชา สาขาใหม่ การจัดการด้านความปลอดภัย ปวส. 82 สาขาวิชา สาขาใหม่ - เทคนิคกายอุปกรณ์ - เทคนิคพลังงาน - แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - ช่างอากาศยาน  ป.ตรี 28 สาขาวิชา

31 อบรมระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น : 5 ประเภทวิชา 479 รายวิชา
: 5 ประเภทวิชา 479 รายวิชา  ยกระดับทักษะอาชีพทุกอายุ กลุ่มเป้าหมาย ประชากร 70 ล้านคน : นักเรียน : นักศึกษา : ผู้สูงวัย : ประชาชนทุกกลุ่ม

32 อบรมระยะสั้น Upgrade Skill Reskill

33 อบรมระยะสั้น : ระบบราง หลักสูตรระยะสั้นปัจจุบัน 479 รายวิชา
หลักสูตรระยะสั้นปัจจุบัน 479 รายวิชา  เร่งพัฒนาหลักสูตระยะสั้นให้สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ : ระบบราง : ระบบโลจิสติกส์ : ท่องเที่ยว  พัฒนาครูฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

34 อบรมระยะสั้น หลักสูตรอบรมระยะสั้น
: 75 ชั่วโมงขึ้นไป นำไปสะสม และเทียบโอนเป็นหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปกติได้ : 7 ชั่วโมง ประชาชนมีทักษะอาชีพระยะสั้น

35 อบรมระยะสั้น เป้าหมาย 1,000,000 คน แผนดำเนินงาน
เป้าหมาย 1,000,000 คน แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 : 300 ล้านบาท : วช. 446,000 คน : วก. 370,000 คน : วท. 100,000 คน : วศ ,000 คน : วทก. 30,000 คน : วบธ. 12,000 คน : วษท. 12,000 คน

36 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอาชีวศึกษา
5. การบริหารจัดการ - งบประมาณ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน - ครู สถานศึกษาขนาดเล็ก - ออกกลางคัน - ประชาสัมพันธ์

37 งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายตามงบรายจ่าย ( 26 พค. 58 ) งบ เบิกจ่าย ใช้จ่าย คงเหลือ บุคลากร ดำเนินงาน ลงทุน * อุดหนุน รายจ่ายอื่น * รวม เร่งใช้งบลงทุนจริงจัง : สะท้อนประสิทธิภาพ

38 ผลการเบิกจ่าย งปม. ( 26 พค. 58 )
10 อันดับสถานศึกษาที่มี ผลการเบิกจ่าย มาก % เบิก 1. วษท. เพชรบุรี 2. วท. กาฬสินธุ์ 3. วศ. พระนครศรีอยุธยา 4. วก. หนองหาน 5. วศป. นครศรีฯ 6. วก.กาญจนาภิเษกหนองจอก 7. วท. ทุ่งสง 8. วก.พนัสนิคม 9. วศ. เพชรบุรี 10. วษท.อุบลราชธานี 10 อันดับสถานศึกษาที่มี ผลการเบิกจ่าย น้อย % เบิก 1. กาญจนภิเษก ช่างทองหลวง 2. วก. ตรัง 3. วท. ถลาง 4. วก. บ้านโฮ่ง 5. วท. มาบตาพุด 6. วก. ศรีสัชนาลัย 7. วก. เวียงสา 8. วก. บ้านลาด 9. วท. ดุสิต 10. วช. ระยอง

39 สถานศึกษามีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 100 %
ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2558 สถานศึกษามีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 100 % ( ณ 26 พค.58 ) เช่น 1. วศ. ปัตตานี 2. วช. ตาก 3. วษท. เพชรบุรี 4. วษท. เพชรบูรณ์ 5. วก.รามัน 6. วช. นครปฐม 7. วช. อุตรดิตถ์ 8. วษท. ชุมพร 9. วษท. ตรัง 10. วก. ท่าแซะ

40 งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วย : ล้านบาท งบ (+/-) ร้อยละ บุคลากร , ดำเนินงาน 3, ลงทุน , อุดหนุน , รายจ่ายอื่น 1, รวม , 1,

41 1. เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน นักเรียน สายอาชีพ (ปวช.1) 295.2870
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 โครงการใหม่ หน่วย : ล้านบาท 1. เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน นักเรียน สายอาชีพ (ปวช.1) : เป้าหมาย 186,580 คน 2. เตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed.)

42 โครงการที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 โครงการที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 1. เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 2. พัฒนาการศึกษา จชต. 3. ออกกลางคัน 4. ว.กำปงเฌอเตียล 5. ความร่วมมือ ตปท. 6. สถาบันอาชีวศึกษา 7. คุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก 8. ค่าใช้จ่ายรายหัว 9. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

43 งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 10. วิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา
โครงการที่ได้รับ งปม. เพิ่มขึ้น (ต่อ) 10. วิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา 11. Fix - it Center 12. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 13. เพิ่มความสามารถทางภาษานักเรียนอาชีวะ 14. ปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 15. เร่งประสิทธิภาพการสอนของครู

44 โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู และบุคลากร ของ สอศ.
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู และบุคลากร ของ สอศ. 1. เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 80 ล้านบาท : 421 คน (15,800.- / เดือน) ปี 58 : 70 ล้านบาท : 369 คน (+52) 2. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 55 ล้านบาท : 467 คน (9,800.-/ เดือน) ปี 58 ได้รับเท่า ปี 59

45 เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
ค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ปวช. 9 สาขาวิชา 1. พาณิชยกรรม /ศิลปกรรม ,000.- 2. คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว / อุตสาหกรรมสิ่งทอ /ประมง ,200.- 3. เกษตรกรรม ,600.- 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ ,800.- และการสื่อสาร 5. อุตสาหกรรม ,000.-

46 อัตราค่าเครื่องมือประจำตัว
 จัดให้เด็ก ปวช.1 ปีนี้ที่ใช้หลักสูตร สอศ. 160,000 คน : 300 ล้านบาท ต้องไม่เก็บค่าอุปกรณ์การเรียน เด็ก ปวช.1  คุณลักษณะเฉพาะตามที่ สงป. เห็นชอบ

47 ครู สภาพขาดแคลนครู อัตราครู มี 15,171 คน ขาด 14,413 คน 48.72 %
อัตราครู มี ,171 คน ขาด 14,413 คน % บุคลากร มี คน ขาด 2,181 คน % : เกษียณปี อัตรา - ผู้อำนวยการ อัตรา - รองผู้อำนวยการ อัตรา - ครู อัตรา * ได้คืนอัตราเกษียณ 100 %

48 ครู แก้ปัญหาขาดแคลนครู ได้ตาม พรบ.งบประมาณ 2559
คุรุสภา เปิดให้ผู้ที่มีความสามารถ ด้านอาชีวะ : สาขาขาดแคลน เป็น ครูอาชีวะ 9 ประเภทวิชา 98 สาขาวิชาขาดแคลน - สมัครได้โดยใช้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 90 วัน - พัฒนาให้สามารถรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใน 2 ปี

49 ครู พัฒนาครู ผ่านสมาคม / ชมรม พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ
ส่งครูไปพัฒนาประสบการณ์ใน สถานประกอบการ 310 แห่ง งบประมาณ 19 ล้านบาท เป้าหมาย 1,010 คน

50 ครู วิทยฐานะครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา 16,641 ราย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 16,641 ราย ข้าราชการครู ,800 ราย - เชี่ยวชาญ ราย % - ชำนาญการพิเศษ 4,301 ราย % - ชำนาญการ ,976 ราย % - คศ ,049 ราย % - ครูผู้ช่วย ,389 ราย %

51 ครู วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3,376 ราย - เชี่ยวชาญ 2 ราย 0.14 %
- เชี่ยวชาญ ราย % - ชำนาญการพิเศษ ราย % - ชำนาญการ ราย % - ไม่มีวิทยฐานะ ราย %

52 ครู วิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษา 415 ราย - เชี่ยวชาญ 21 ราย 5.06 %
- เชี่ยวชาญ ราย % - ชำนาญการพิเศษ ราย % - ชำนาญการ ราย % - ไม่มีวิทยฐานะ ราย %

53 ครู วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ 50 ราย - เชี่ยวชาญ 1 ราย 2 %
- เชี่ยวชาญ ราย % - ชำนาญการพิเศษ ราย % - ชำนาญการ ราย % - ไม่มีวิทยฐานะ ราย %

54 สถานศึกษาขนาดเล็ก 118 แห่ง : 37 ล้านบาท โอนครั้งที่ 2 (มิถุนายน 58)
 งบประมาณ : 50 ล้านบาท  จัดสรรให้สถานศึกษาแล้ว 118 แห่ง : 37 ล้านบาท โอนครั้งที่ 2 (มิถุนายน 58) สำหรับสถานศึกษาที่มีปริมาณ ผู้เรียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 %

55 สถานศึกษาขนาดเล็ก กิจกรรม : เพิ่มปริมาณผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 5 %
: เพิ่มปริมาณผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 5 % : ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน : เยี่ยมบ้าน 100 % : แฟ้มสะสมงานนักเรียน 100 %

56 ออกกลางคัน สถานศึกษาต้นแบบที่ทำได้ดี เยี่ยมบ้าน
: วก.ไชยา / วก.เขมราฐ / วก.อัมพวา / วก.บางสะพาน /วท.สุราษฎร์ แห่งที่ 2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : วก.สอง / วท.สิชล / วก.ไชยา / วท.แพร่ วช.นครศรีธรรมราช

57 ออกกลางคัน สถานศึกษาต้นแบบที่ทำได้ดี ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน
: วท.สิชล / วศ.เสาวภา / วช.วังน้ำเย็น / วศ.ลำปาง /วศ.แพร่ เพิ่มศักยภาพครูที่ปรึกษา : วก.ไชยา / วช.นครศรีธรรมราช / วท.สิชล / วษท.ขอนแก่น / วศ.นครศรีธรรมราช

58 Finland เปลี่ยนกฎหมายทำให้อาชีวะไม่เป็น
dead end แต่นำไปสู่การเรียนต่อได้ เพิ่มงบประมาณเพื่อการอาชีวศึกษา  บูรณาการ on-the-job-training และ life long learning กับหลักสูตร อาชีวศึกษา

59 Finland ยกระดับคุณภาพการสอน โดยพัฒนาทั้งวิชาชีพ และวิชาครู
ยกระดับคุณภาพการสอน โดยพัฒนาทั้งวิชาชีพ และวิชาครู สนับสนุนให้บริษัทและภาคีเครือข่ายร่วมทำหลักสูตรฝึกอบรม และติดตามประเมินผล เผยแพร่ความดีของอาชีวศึกษากับผู้ปกครอง

60


ดาวน์โหลด ppt “อาชีวะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศและเศรษฐกิจไทย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google