งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ครูผู้สอน : ครูสาวินี บุตรดี

2 ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง สัญลักษณ์ที่ผู้คิดพัฒนาภาษากำหนดขึ้นมา
เพื่อใช้แทนคำสั่งสื่อสารสั่งงาน ระหว่างมนุษย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

3 ภาษาคอมพิวเตอร์มีมากมาย
ABC, Ada, ADL, Algol 60, Algol 68, APL, Assembly, Awk, BASIC, Befunge, BETA, Bigwig, Blue, Brainfuck, C, C++, Cecil, CHILL, Clarion, Clean, Clipper, CLU, Cobol, CobolScript, Cocoa, Component C-sharp, Curl, D, DATABUS, Delphi, DOS Dylan, E, Eiffel, ElastiC, Erlang, Euphoria, Forth, Fortran, Fortress, FP, Frontier, Goedel, Haskell, ICI, Icon, IDL, Intercal, Io, Java, JavaScript, Jovial, LabVIEW, Leda, Limbo, Lisp, Lua, m4, Mercury, Miranda, Miva, ML, Modula-2, Modula-3, Moto, Oberon, Objective Objective-C, Obliq, Occam, Oz, Pascal, Perl, PHP, Pike, PL, Pliant, PL-SQL, POP-11, Prograph, Prolog, Proteus, Python, REBOL, Refal, Rexx, Rigal, RPG, Ruby, SAS, Sather, SETL, Simkin, Simula, Sisal, S-Lang, Smalltalk, Snobol, SQL, Tcl-Tk, Tempo, TOM, TRAC, Transcript, Turing, T3X, Visual Basic, Visual DialogScript, Visual FoxPro, Water, YAFL, Yorick, Z

4 ภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ยุคคือ
1. ภาษาเครื่อง (Machine language) 2. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly language) 3. ภาษาชั้นสูง (High-level language)หรือ ภาษา รุ่นที่ 3 (3GL:Third Generation Language) 4. ภาษาชั้นสูงมาก (Very high-level language) หรือภาษารุ่นที่ 4 (4GL) 5. ภาษาธรรมชาติ (Natural language) หรือภาษา รุ่นที่ 5 (5GL)

5 1. ภาษาเครื่อง (Machine language)
เป็นภาษาพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ แต่ละคำสั่งประกอบขึ้นจากกลุ่มตัวเลข 0 และ 1 ซึ่งเป็นเลขฐานสอง

6 2. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly language)
เป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์ข้อความ แทนกลุ่มของตัวเลขฐานสอง เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนและการจดจำมากขึ้น การทำงานของโปรแกรมจะต้องทำการแปลภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง โดยใช้ตัวแปลที่เรียกว่า แอสเซมเบลอร์ (Assembler)

7 3. ภาษาชั้นสูง (High-level language) หรือภาษารุ่นที่ 3 (3GL:Third Generation Language)
ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น โดยมีลักษณะเหมือนกับภาษาอังกฤษทั่วไป ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับฮาร์แวร์แต่อย่างใด ภาษานี้จำเป็นต้องมีตัวแปลภาษาเครื่องเช่นกัน เรียกตัวแปลนี้ว่า คอมไพเลอร์ (compiler) หรือ อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างของภาษาชั้นสูง เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาซี ภาษโคบอล ภาษาเบสิก ภาษาฟอร์แทรน

8 4. ภาษาชั้นสูงมาก (Very high-level language)หรือภาษารุ่นที่ 4 (4GL)
เป็นภาษาที่มีลักษณะคล้ายภาษาพูดตามปกติของมนุษย์ ภาษานี้จะช่วยให้การเขียนโปรแกรมเร็วมากขึ้นกว่าภาษาในรุ่นที่ 3 เนื่องจากมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างแบบฟอร์มหน้าจอ เพื่อจัดการกับข้อมูลรวมไปถึงการออกรายงาน เมนูต่าง ๆ ตัวอย่างของภาษาชั้นสูงมากได้แก่ informix-4GL, MAGIC , Delphi , Power Builder ฯลฯ

9 5. ภาษาธรรมชาติ (Natural language) หรือภาษารุ่นที่ 5 (5GL)
เป็นภาษาที่สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบของภาษามนุษย์ได้เลย คำสั่งอยู่ในรูปแบบที่ไม่แน่นอนตายตัว แต่คอมพิวเตอร์จะทำการแปลให้ออกมาในรูปที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ ภาษานี้ถูกสร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีทางด้านระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert system) ตัวอย่างภาษาในรุ่นที่ 5 ได้แก่ ภาษา PROLOG เป็นต้น

10 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis) การออกแบบโปรแกรม (Design) การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง (Coding) การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Testing and Debugging ) การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม (Testing and validating) การทำเอกสารประกอบโปรแกรม (Documentation) การบำรุงรักษาโปรแกรม (Program Maintenance)

11 การวิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ต้องพิจารณา Input ? (พิจารณาจาก Output)
Process (ยังไม่ต้องสนใจตอนนี้) Process Input Output 1 2 3

12 แนวความคิดเบื้องต้นการวิเคราะห์ปัญหา
วิเคราะห์ผลลัพธ์ วิเคราะห์ Input Process เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหา

13 การออกแบบโปรแกรม เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ
ผังงาน (Flowchart) ขั้นตอนการแก้ปัญหาทีละขั้นตอนในลักษณะรูปภาพ รหัสจำลอง (Pseudo) รูปแบบเป็นภาษาพูดง่าย ๆ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได้

14 การพัฒนาอัลกอริธึม ข้อดีของรหัสเทียม (จำลอง) แปลงเป็นโปรแกรมได้ง่าย
ข้อดีของผังงาน อ่านง่าย เข้าใจตรงกันได้


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google