งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการของ นโยบายสาธารณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการของ นโยบายสาธารณะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการของ นโยบายสาธารณะ
กระบวนการของ นโยบายสาธารณะ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์

2 หัวข้อในการบรรยาย กระบวนการของนโยบายสาธารณะในรูปแบบต่างๆ
กระบวนการนโยบายสาธารณะในอุดมคติ กระบวนการนโยบายสาธารณะในความเป็นจริง

3 1.กระบวนการของ นโยบายสาธารณะในรูปแบบต่างๆ
นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเช่นเดียวกับกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ มีลักษณะเป็นวงจร (Cycle) หรือกระบวนการ (Process) ที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่มีความต่อเนื่องกัน ซึ่งในเรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะนี้ นักวิชาการแต่ละท่าน ก็จะมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่งขั้นตอนของกระบวนการนโยบายแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละคน

4 1.กระบวนการของ นโยบายสาธารณะในรูปแบบต่างๆ

5 1.กระบวนการของ นโยบายสาธารณะในรูปแบบต่างๆ

6 1.กระบวนการของ นโยบายสาธารณะในรูปแบบต่างๆ

7 2. กระบวนการนโยบายสาธารณะในอุดมคติ
ประเวศ วะสี อธิบายว่า กระบวนการนโยบายสาธารณะควรประกอบด้วยกุศล 3 ประการ คือ 1. เป็นกระบวนการทางปัญญา 2. เป็นกระบวนการทางสังคม 3. เป็นกระบวนการทางศีลธรรม

8 3.กระบวนการนโยบายสาธารณะในความเป็นจริง
ประเวศ วะสี อธิบายว่า ในความเป็นจริงกระบวนการนโยบายสาธารณะมักประกอบด้วยอกุศล 3 ประการ คือ 1. ขาดฐานความรู้ 2. ขาดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 3.ขาดศีลธรรม นโยบายอันประกอบด้วยอกุศล 3 ประการนี้ บางทีเรียกกันว่า “คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย” คอร์รัปชั่นเชิงนโยบายมีผลเสียหายร้ายแรง ต่อประเทศชาติ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการของ นโยบายสาธารณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google