งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ
การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ ค่าสาธารณูปโภค ปี ๒๕๕๘

2 เป้าหมาย/แนวทางแก้ไข/การดำเนินงาน
การบริหารงบประมาณ การเบิกค่าเช่าบ้าน ปัญหาอุปสรรค เป้าหมาย/แนวทางแก้ไข/การดำเนินงาน - บางรายกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่ระบุวัน เดือน ปีที่ได้รับอนุมัติให้เบิก ,ไม่แนบใบเสร็จรับเงินมาพร้อมหนังสือนำส่ง - จังหวัดจัดสรรให้เบิกจ่ายตามไม่เกินสิทธิ์ที่ได้รับ - ขอให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน โดยขอให้ตรวจสอบเอกสาร/ใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนก่อนส่งจังหวัด - หลักฐานการเบิกต้องเป็นการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมา

3 การเบิกค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ
การบริหารงบประมาณ การเบิกค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ ปัญหาอุปสรรค เป้าหมาย/แนวทางแก้ไข/การดำเนินงาน - บางรายกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่ระบุวัน เดือน ปีที่ไปราชการ,วันที่ไปราชการกับการขออนุญาตไปราชการไม่ตรงกัน จังหวัดจัดสรรงบประมาณให้เท่ากับปี ๕๗ เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปราชการ ขอให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร ก่อนส่งจังหวัด ได้แก่ ๑) วัน เดือน ปี ที่เขียนรายงานการเดินทาง ๒) วัน เดือน ปีที่ไปราชการ ๓) วันที่ไปราชการกับการขออนุญาตไปราชการให้ตรงกัน ๔) เซ็นชื่อผู้รับเงิน ๕) จำนวนที่ขอเบิกในหนังสือนำส่งกับหลักฐานให้ตรงกัน

4 การจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค
การบริหารงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ปัญหาอุปสรรค เป้าหมาย/แนวทางแก้ไข/การดำเนินงาน - งบประมาณไม่เพียงพอ ในการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค จังหวัดจะจัดสรรงบประมาณให้อำเภอตามสัดส่วนที่กรมฯจัดสรรให้ ขอให้อำเภอบริหารภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดการใช้โทรศัพท์สำนักงานในการสื่อสาร ใช้ระบบ OA ในการสื่อสาร ,ใช้โทรศัพท์ของ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ,พอ.ในการสื่อสาร

5 การแจ้งเงินโอนเข้าบัญชี/เช็ค
การบริหารงบประมาณ การแจ้งเงินโอนเข้าบัญชี/เช็ค ปัญหาอุปสรรค เป้าหมาย/แนวทางแก้ไข/การดำเนินงาน - เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่า มีเงินโอนเข้า หรือมีการแจ้งให้รับเช็ค เนื่องจากไม่ได้เปิดระบบ OA จังหวัดจะแจ้งการโอนเงิน หรือแจ้งให้รับเช็ค ทางระบบ OA ให้ทุกคนทราบ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คทางระบบ OA

6 ข้อควรระวังในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การขออนุมัติเบิกเกินกว่าที่กำหนด -การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร เกินกว่าอัตราที่กำหนด คือ บุคลากรของรัฐ ชั่วโมงละ 600 บาท บุคคลภายนอก ชั่วโมงละ 1,200 บาท ให้ขออนุมัติ พร้อมระบุเหตุผลประกอบ -การเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กรณีที่เบิกเกินมติ ค.ร.ม. คือ จัดที่สถานที่ของทางราชการ เบิกได้ไม่เกินมื้อ 35 บาท สถานที่เอกชนไม่เกิน 50 บาท ให้ขออนุมัติพร้อมระบุเหตุผลประกอบ -กรณีเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ติดตาม หรือแขกผู้มีเกียรติ จะต้องขออนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในโครงการ ค่าเช่าที่พัก -กรณีจัดโครงการฝึกอบรมที่โรงแรม และใช้โรงแรมเป็นสถานที่อบรมและที่พัก หากค่าเช่าที่พักได้รวมค่าอาหารเช้าไว้แล้ว ไม่สามารถเบิกค่าอาหารเช้าได้อีก -กรณีเดินทางไปฝึกอบรมหรือสัมมนาไม่สามารถเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่ายได้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ เท่าที่จ่ายจริงเท่านั้น

7 ข้อควรระวังในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าพาหนะ -กรณีจัดโครงการฝึกอบรมภายในประเทศ สำหรับบุคคลภายนอกไม่สามารถเบิกค่าพาหนะโดยเครื่องบินได้ กรณีจะเบิกต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน ค่าวิทยากร -การไปดูงานนอกสถานที่ จะเบิกค่าวิทยากรให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาบรรยาย หรือพาเยี่ยมชมสถานที่ไม่ได้ แต่สามารถเบิกเป็นค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท -ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากรให้ระบุวันที่ ช่วงเวลา และวิชาที่บรรยาย และให้ระบุว่าเป็นการบรรยาย อภิปราย หรือแบ่งกลุ่ม และกรณีแบ่งกลุ่ม ให้ระบุว่าเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่


ดาวน์โหลด ppt ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google