งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ที่เรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียน โดยใช้การจัดลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ที่เรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียน โดยใช้การจัดลำดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ที่เรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียน โดยใช้การจัดลำดับ ขั้นตอนการคำนวณคุณสมบัติของของไหลในการ เรียนวิชากลศาสตร์ของไหล ชื่อผู้วิจัย / ตำแหน่ง นายเสกสรรค์ สัทธาอนันต์ ตำแหน่ง หัวหน้า โรงงานหมวดวิชาเทคนิคพื้นฐาน สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

3 ในการเรียนการสอนวิชา กลศาสตร์ของ ไหล เนื้อหาในบทที่ทำการวิจัยนี้จะเน้นถึง การศึกษาเกี่ยวกับหลักการคำนวณคุณสมบัติ ของของไหล ผู้สอนพบปัญหาในการจัดการเรียนการ สอนที่นักศึกษาขาดความเข้าใจหลักการ คำนวณหาคุณสมบัติของของไหลจึงทำให้ นักศึกษาไม่สามารถหาค่าคุณสมบัติของของ ไหลได้ จึงส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่ น่าสนใจของผู้เรียน ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนควรได้รับการ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การเรียนวิชากลศาสตร์ ของไหล สัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์ของการ จัดการเรียนการสอน ปัญหา การวิจัย

4 1. เพื่อหาวิธีคำนวณคุณสมบัติของ ของไหล ในรายวิชากลศาสตร์ของไหล รหัส วิชา 3100 - 0103 สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ที่เรียนจากการจัด กิจกรรมการเรียน โดยใช้การจัดลำดับ ขั้นตอนการคำนวณคุณสมบัติของของไหล ในวิชากลศาสตร์ของไหล รหัสวิชา 3100 - 0103 โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วัตถุประ สงค์

5 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลัง เรียนวิชากลศาสตร์ของไหล คะแนน ร้อยละ S.D. ————————————————————————————————— คะแนนทดสอบก่อนเรียน 46.7 4.67 1.046 คะแนนทดสอบหลังเรียน 87.3 8.73 1.032 ————————————————————————————————— —————— จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมี ค่าเฉลี่ย ( = 4.67) (S.D. = 1.046) คิดเป็นร้อย ละ 46.7 = 8.73 ) (S.D. = 1.08 ) คิดเป็นร้อย ละ 87. 3 ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย (

6 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของคะแนน ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ คะแนน ร้อยละ S.D. t ——————————————————————————— คะแนนทดสอบก่อนเรียน 46.7 4.67 1.046 - คะแนนทดสอบหลังเรียน 87.3 8.73 1.032 17.82 ——————————————————————————— —————————— T (.05, df 15 ) = 1.753 จากตารางที่ 2 พบว่าค่า t ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ 17.82 ส่วนค่า t จากตารางที่ระดับ.05, df 15 มีค่าเท่ากับ 1.753 ซึ่งค่า t ที่ได้ จากการคำนวณมีค่ามากกว่าค่า t ในตาราง นั่นคือคะแนนที่ได้จาก การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กลศาสตร์ของไหลเรื่อง คุณสมบัติของของไหล ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ที่เรียนจากการจัด กิจกรรมการเรียน โดยใช้การจัดลำดับขั้นตอนการคำนวณ คุณสมบัติของของไหล ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน (S.D. = 1.046 ) ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลัง เรียนมีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 1.032 ) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียนวิชากลศาสตร์ของไหลเรื่อง คุณสมบัติ ของของไหล ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 2 ที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียน โดยใช้ การจัดลำดับขั้นตอนการคำนวณคุณสมบัติของของไหล พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน สรุปผล การศึกษา

8 2. เป็นส่วนในการช่วยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การนำผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ 1. เป็นแนวทางสำหรับครูอาจารย์ที่สนใจการใช้การสอน โดยการใช้การจัดลำดับขั้นตอนการ คำนวณความเค้น 3. เป็นแนวทางการวิจัยโดยใช้วิธีการสอนโดยการใช้ การจัดลำดับขั้นตอนการคำนวณในการ เรียนวิชาคำควณ ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป

9 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ที่เรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียน โดยใช้การจัดลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google