งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ ได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทน ฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ ได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทน ฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ ได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทน ฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างใน คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน ( ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 พฤศจิกายน 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  “ ข้อ 24/1 ในกรณีที่ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการ แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการ ใหม่เข้ารับหน้าที่ ซึ่งจะต้องแต่งตั้งให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว ”

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 24/1 แห่งประกาศ กระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และ เงื่อนไขการได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างใน คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานลง วันที่ 3 กรกฎาคม พ. ศ. 2555

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ ได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทน ฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google