งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นางสาววรานันท์ ไชยสุรเชษฐ์ B04 รหัส 47102010504 กลุ่ม SC1G.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นางสาววรานันท์ ไชยสุรเชษฐ์ B04 รหัส 47102010504 กลุ่ม SC1G."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 นางสาววรานันท์ ไชยสุรเชษฐ์ B04 รหัส 47102010504 กลุ่ม SC1G

3 2 ระบบสารสนเทศ ภาครัฐ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ ระบบสารสนเทศ นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยอื่นๆ นางสาววรานันท์ ไชย สุรเชษฐ์ B04 รหัส 47102010504 กลุ่ม SC1G

4 3 ให้บริการสืบค้นหาหนังสือ วัสดุสิ่งพิมพ์ ต่างๆ ฯลฯ จากคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงสืบ ค้นหาหนังสือทั่วโลก การจองหนังสือและสิ่ง ต่างๆ ภายในห้องสมุด บริการการยืมหนังสือและ สืบค้นหนังสือระหว่างห้องสมุด โดยสามารถเข้า มาสืบค้นได้ที่ http://www.swu.ac.th/lib/ ( ประสานมิตร ) และที่ http://oklib.swu.ac.th/ ( องค์รักษ์ )ที่ http://www.swu.ac.th/lib/ http://oklib.swu.ac.th/ ข้อเสนอแนะ ควรมีการคำแนะนำการใช้ระบบนี้ ด้วยในระบบ เพราะมีความยุ่งยากซับซ้อน พอสมควร นางสาววรานันท์ ไชยสุรเชษฐ์ B04 รหัส 47102010504 กลุ่ม SC1G ระบบไอแพก (IPAC)

5 4 บริการรับส่งอีเมล์โดยผ่านเว็บ (web-based mail system) โดยให้คณาจารย์ บุคลากรและ นิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีสิทธิ ได้รับ Buasri-Internet account เพื่อการใช้บริการ Internet/E-mail ผ่านเครือข่ายบัวศรี โดยขอรับ ซองบรรจุ user name (Buasri ID) และ password ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ สมาชิก ผู้ใช้บริการ e-mail ของมหาวิทยาลัยจะได้รับพื้นที่ สำหรับจัดเก็บ mail (disk quota) บนเครื่อง ให้บริการ webmail นี้คนละ 10 Megabyte สามารถเข้ามาใช้บริการให้ที่ http://mail.swu.ac.th/ http://mail.swu.ac.th/ ข้อเสนอแนะ เป็นบริการที่ดี มีคำแนะนำวิธีการใช้ ควรมีลูกเล่นที่เยอะกว่านี้ เช่น บริการอี - การ์ด เป็น ต้น นางสาววรานันท์ ไชยสุรเชษฐ์ B04 รหัส 47102010504 กลุ่ม SC1G ระบบ WEBMAIL

6 5 ให้บริการนิสิตที่ต้องการจุดประสงค์การ เรียน ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เนื้อหาที่ เรียนผ่านทาง Web Site โดยสามารถดู รายละเอียดเนื้อหาที่เรียนผ่านมาแล้ว และงาน โครงงาน การบ้านต่างๆ ที่อาจารย์สั่ง รวมถึงดู ผลงานโครงงานที่ส่งไปให้อาจารย์แล้ว โดยต้อง ทำการสมัครลงทะเบียนใน Course Web Site ก่อนถึงจะสามารถ Login เข้าไปดูรายละเอียด ต่างๆ ของรายวิชาต่างๆ ได้ ข้อเสนอแนะ เป็นการบริการสารสนเทศที่ดีมาก แต่ยังมีปัญหาบ้างเรื่องการสมัครลงทะเบียน ซึ่ง ควรจะใช้ user name (Buasri ID) และ password ที่ทางมหาลัยให้มาใช้ได้เลย โดยไม่ ต้องมีการลงทะเบียน นางสาววรานันท์ ไชยสุรเชษฐ์ B04 รหัส 47102010504 กลุ่ม SC1G ระบบ Course Web Site

7 6 ระบบไดเรกทอรี ให้บริการค้นหาชื่อบุคลากร ที่อยู่ สถานที่ติดต่อของบุคคลในมหาวิทยาลัย โดยค้นหาจากคณะ ภาควิชา และ บริการ ค้นหา E-mail ของนิสิต อาจารย์ ข้าราชการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสืบค้น ได้ที่ http://www.cpc.ku.ac.th/directory/dire ct.htm นางสาววรานันท์ ไชยสุรเชษฐ์ B04 รหัส 47102010504 กลุ่ม SC1G มหาวิทยาลัยเก ษตรศาสตร์

8 7 ระบบแหล่งสืบค้นความรู้และสารสนเทศ - ห้องสมุด - ฐานข้อมูลวิชาการ - ฐานข้อมูลวิจัย - ฐานข้อมูลการลงทะเบียน - ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ นางสาววรานันท์ ไชยสุรเชษฐ์ B04 รหัส 47102010504 กลุ่ม SC1G มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

9 8 การติดต่อราชการเกี่ยวกับบัตรประชาชน - - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการทหาร - - ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง - - การขอใบอนุญาตขับรถและรถจักรยานยนต์ ( ใบขับขี่ ) - - การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตขับรถและ รถจักรยานยนต์ ( ใบขับขี่ ) นางสาววรานันท์ ไชยสุรเชษฐ์ B04 รหัส 47102010504 กลุ่ม SC1G กลุ่มวัยรุ่น

10 9 - - เรื่องราวของแหล่งทุนการศึกษา - - กีฬาเพื่อช่วยพัฒนาวัยรุ่น - - การศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน การบวชเณร บวชพระ - - ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในระดับมัธยม วิชาชีพ และ อุดมศึกษา - - การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ( ที่ไม่ใช่ ส่วนบุคคล ) ได้แก่ ผู้ขับรถ, ผู้เก็บค่าโดยสาร, นายตรวจ, ผู้บริการ นางสาววรานันท์ ไชยสุรเชษฐ์ B04 รหัส 47102010504 กลุ่ม SC1G

11 10 - การออมทรัพย์เพื่อเตรียมตั้งครอบครัว - - การซื้อหาบ้านและที่อยู่อาศัย - - การติดต่อราชการและงานทะเบียนที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้าน - - การวางแผนครอบครัวก่อนจะครองชีวิตคู่ - การสมรส สร้างครอบครัว - - การหย่าร้าง และการแบ่งสินทรัพย์ต่างๆ นางสาววรานันท์ ไชยสุรเชษฐ์ B04 รหัส 47102010504 กลุ่ม SC1G กลุ่มวัยทำงาน

12 11 - - การเตรียมตัวระหว่างตั้งครรภ์ - - ข้อแนะนำในการสมัครงาน - - การประกันสังคมและสวัสดิการสังคม - - การยื่นภาษีอากรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - - ทะเบียนยานพาหนะ การเปลี่ยนลักษณะ ของยานพาหนะ - การดูแลสุขภาพในวัยทำงาน - - ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว - - สิ่งที่ต้องทำเมื่อถึงวัยเกษียณอายุ นางสาววรานันท์ ไชยสุรเชษฐ์ B04 รหัส 47102010504 กลุ่ม SC1G

13 12 - การทำพินัยกรรม การทำพินัยกรรมแบบธรรมดา, การทำ พินัยกรรมของฝ่ายเมือง การทำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ, การทำพินัยกรรมลีบ การทำพินัยกรรมด้วยวาจา - - การจัดการมรดก การตัดทายาทโดยธรรม ไม่ให้รับมรดก, การสละมรดก การยกเลิกตัดทายาทโดยธรรม ไม่ให้รับ มรดก นางสาววรานันท์ ไชยสุรเชษฐ์ B04 รหัส 47102010504 กลุ่ม SC1G กลุ่มผู้สูงอายุ

14 13 THE END นางสาววรานันท์ ไชยสุรเชษฐ์ B04 รหัส 47102010504 กลุ่ม SC1G


ดาวน์โหลด ppt 1 นางสาววรานันท์ ไชยสุรเชษฐ์ B04 รหัส 47102010504 กลุ่ม SC1G.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google