งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Word Search Game Brush your hair Brush your teeth Do homework

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Word Search Game Brush your hair Brush your teeth Do homework"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Word Search Game Brush your hair Brush your teeth Do homework Eat dinner Eat lunch Get dressed Go to school Go to the bed Have breakfast Study Take a bath Wake up

2 Wake Up

3 Make the bed

4 Take a bath

5 Brush my teeth

6 Wash my face

7 Comb my hair

8 Get dressed

9 Surf the internet

10 Have a snack

11 Do the laundry

12 Iron the clothes

13 Wash the dishes

14 Go to bed

15 Can you remember? Iron the clothes Make the bed Do the laundry

16 Mintra washes her face every year.
Daily routine Kawinna brushes her teeth every Thursday. Sutima and Arnon have a snack every minute. Mintra washes her face every year.

17 Present Simple Tense Present Simple Tense (ปัจจุบันกาล) คือ Tense ที่พูด ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน แต่ไม่ได้ระบุว่าการ กระทำนั้นๆ สมบูรณ์แล้วหรือยัง โดยมีโครงสร้างดังนี้ Subject + Verb 1 (ถ้าประธานเอกพจน์เติม -s, -es) (ประธาน) (กริยาช่องที่ 1)

18 การเติม –S และ- es ใน Present Simple Tense
Subject He, She, It 1. ประธานเอกพจน์ และ คน สัตว์ สิ่งของ ที่มีจำนวน เพียงหนึ่ง ตามด้วยกริยาเติม -s, -es I, We, You, They 2. ประธานพหูพจน์ และ คน สัตว์ สิ่งของที่มี จำนวนมากกว่าหนึ่ง กริยาที่ตามมา ไม่ต้องเติม -s, -es

19 การเติม –S และ- es ใน Present Simple Tense
ช่องที่ 1 ไปเติมลงในโครงสร้างต่อจากประธาน Wipa works in the office. (เติม –s ที่ work เพราะประธาน คือ Wipa ซึ่งเป็นเอกพจน์) We go to Chiangmai every Sunday. (go ไม่เติม -s, -es เพราะประธาน We เป็นพหูพจน์)

20 การเติม -s และ -es ในกริยาที่ลงท้ายด้วย
การเติม -s และ - es ใน Present Simple Tense การเติม -s และ -es ในกริยาที่ลงท้ายด้วย -s, -ss, -sh, -ch และ-x ให้เติม -es ที่กริยานั้นๆ Marry teaches me English. The professor brushes his teeth.

21 เปลี่ยน -y เป็น i และเติม -es
การเติม -s และ - es ใน Present Simple Tense กริยาที่ ลงท้ายด้วย -y และ หน้า -y เป็นพยัญชนะให้ เปลี่ยน -y เป็น i และเติม -es My mother studies English every Sunday. study David hurries to go to the airport to meet his mother. hurry

22 She stays at the same hotel every year
การเติม -s และ - es ใน Present Simple Tense ถ้ากริยาที่ ลงท้ายด้วย –y หน้า -y เป็นสระ (a, e, I, o, u) ให้เติม -s ที่ท้าย -y He buys the most expensive car in the world. She stays at the same hotel every year

23 Present Simple Song Tone : Loy Krathong
Present simple tense verb form is subject verb1 เอกพจน์เติม s ถ้าเป็นพหูพจน์นั้นไม่ต้องเติม กริยาลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น ies ถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม s ไปท้าย y ได้เลย เอกพจน์เติม es ถ้าเป็นพหูพจน์นั้นไม่ต้องเติม กริยาลงท้ายด้วย s , sh, ch and ss and x ให้เติม es ไปเลยรู้ไหม……..

24 Direction1 : Choose the best answer.
1. They……………… (go) to school every day. a. go b. to go c. goes d. going 2. Maria ……(try) to do her homework with a new report. a. tries b. trying c. try d. to try 3. My mother ……………… (study) English every Sunday. a. study b. studies c. to study d. studys 4. Kittichai…..……………… (brush) his teeth. a. brushies b. brush c. brushs d. brushes 5. We ……………… (stay) at the same hotel every year. a. stays b. to stay c. stay d. stayes

25 Direction2 : Change the verb in brackets into Present Simple Tense.
1. My friends (play) ping-pong after school every day. ………………………………………………….. 2. The student (go) to school by bus every day. 3. Thai students (wear) white shirts to school. 4. My daughter (do) her homework at home. 5. He (brush) his teeth every night. ………………………………………………...... My friends play ping-pong after school every day. The student goes to school by bus every day. Thai students wear white shirts to school. My daughter does her homework at home. He brushes his teeth every night.

26 My daily routine Write your own story about daily routine by using present simple tense. Tom daily routine My name is Tom. I’m 13 year old. I get up at 6 a.m. because I have lesson, but on Saturday and Sunday. I get up after 9 a.m. On Saturdays I have piano lessons. Then I have lunch at my grandmother house and I go to the cinema.

27 What is structure of present simple tense?
Can you remember? go to bed Have a snack What is structure of present simple tense? Subject + verb1( s, es)

28 การเติม -s และ - es ใน Present Simple Tense
การเติม -s และ -esในกริยาที่ลงท้ายด้วย-s, -ss, -sh, -ch และ -x ให้เติม -es ที่ท้ายกริยานั้นๆ กริยาที่ ลงท้ายด้วย -y และ หน้า -y เป็นพยัญชนะ เปลี่ยน -y เป็น i และเติม -es ถ้ากริยาที่ ลงท้ายด้วย –y แล้ว หน้า -y เป็นสระ (a, e, I, o, u) ให้เติม -s ที่ท้าย -y


ดาวน์โหลด ppt Word Search Game Brush your hair Brush your teeth Do homework

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google