งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆในรายวิชา(239224)ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน 4 (CONTEMPORARY JAPANESE IV)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆในรายวิชา(239224)ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน 4 (CONTEMPORARY JAPANESE IV)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆในรายวิชา(239224)ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน 4 (CONTEMPORARY JAPANESE IV)

2 ขั้นตอนหรือกิจกรรม การเรียนการสอน

3 เรียนไวยากรณ์จากง่ายไปยากตามลำดับขั้น
เรียนศัพท์โดยใช้ภาพในการจำ และให้ฝึกออกเสียงคำศัพท์นั้นๆ โดยการพูดทบทวนซ้ำๆหลายรอบ จับคู่ช่วยกันทบทวน ผู้เรียนทบทวนคำศัพท์ เรียนไวยากรณ์จากง่ายไปยากตามลำดับขั้น ผู้สอนจะสมมติเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมา เพื่อโยงเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียนในบทนั้นๆ

4 ทบทวนคำศัพท์และไวยากรณ์ทั้งหมดที่ได้เรียนมา เป็นรายบุคคล
จากเรื่องที่เรียนไป ผู้สอนได้กำหนดคำถาม ประเด็นปัญหามาให้ โดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งบทสนทนาขึ้นมาเอง ผู้เรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ทบทวนคำศัพท์และไวยากรณ์ทั้งหมดที่ได้เรียนมา เป็นรายบุคคล ฝึกพูดออกเสียง แสดงสถานการณ์สมมติหน้าชั้นเรียน ดูวีดีโอสถานการณ์สมมติในการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์นั้นๆ

5 ฝึกฟัง และตอบคำถาม ทำแบบฝึกหัด
ทดสอบท้ายบทเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ ผู้สอนแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนในคาบต่อไป

6 บทบาทครู เป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถรับสารไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ในปริมาณมาก เป็นผู้เตรียมข้อมูล และให้ข้อมูลเพื่อถ่ายทอดสู่ตัวผู้เรียน ตั้งคำถาม และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาคำตอบด้วยตนเอง เพาเวอร์พอยต์ วิดีโอ ภาพ

7 บทบาทผู้เรียน เป็นผู้รับข้อมูลความรู้จากผู้สอน
จัดเก็บรวบรวมความรู้ในหน่วยความจำด้วยตนเองโดยมีผู้สอนเป็นผู้ช่วยกระตุ้น คิดวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

8 การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอน
การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอน สื่อเพาเวอร์พอยต์ ตัวหนังสือน้อยเข้าใจง่าย ใช้รูปภาพต่างๆเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้น มีการใช้สี การเน้นคำต่างๆ ในการเน้นจุดที่สำคัญเพื่อเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

9 สื่อวิดีโอ ใช้ฉายวีดีโอ
เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ ใช้ฉายสื่อเพาเวอร์พอยต์ ใช้ฉายใบงานและหนังสือเพื่อให้ทุกคนเห็นได้ชัด ใช้ฉายวีดีโอ สื่อวิดีโอ ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวิดีโอเป็นสถานการณ์สมมติ ในการใช้คำศัพท์ และไวยากรณ์ในบทนั้นๆ

10 เทป ไมค์โครโฟน ผู้สอนเปิดเทปให้ผู้เรียนฝึกฟังจากเจ้าของภาษา
ใช้ขยายเสียงของผู้สอน และสื่อที่ใช้เสียงเพื่อให้ผู้เรียนได้ยินทุกคน

11 วิเคราะห์ว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ไปสังเกต สอดคล้องกับทฤษฎีใดบ้าง

12 แนวคิดพฤติกรรมนิยม(Behaviorism)
ผู้สอนเตรียมขั้นตอนการสอนมาแล้วสอนตามขั้นตอน โดยการสอนนั้นเริ่มจากขั้นตอนที่ง่ายไปขั้นตอนที่ยาก ผู้สอนถ่ายทอดข้อมูล เนื้อหาในบทเรียนให้กับผู้เรียน ผู้สอนให้ผู้เรียนดูตามหนังสือที่เรียนและผู้สอนมีภาพประกอบพาอ่านและฝึกออกเสียง จากนั้นให้เวลาผู้เรียนจำ ผู้สอนก็จะทวนซ้ำและมีการทดสอบผู้เรียน โดยการให้ตอบคำถามรายบุคคล

13 แนวคิดพฤติกรรมนิยม(Behaviorism)
เมื่อผู้เรียนไม่ตั้งใจเรียน พูดคุยกัน หรือใช้โทรศัพท์ในระหว่างที่เรียน ผู้สอนก็จะเรียกให้ตอบคำถามและผู้สอนก็ดุใส่และบอกให้ตั้งใจเรียน ผู้สอนสั่งการบ้าน แล้วตรวจเช็คข้อผิด ถูก ผู้สอนให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละบทและนำมาสะท้อนผลในชั้นเรียน

14 แนวคิดทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม(cognitivism)
เมื่อผู้สอนสอนบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นจะมีการนำวิดีโอมาเปิดให้ผู้เรียนดู เพื่อให้เห็นเห็นภาพและสามารถที่จะจดจำบทสนทนานี้ได้ จากนั้นก็ให้ลองมาฝึกทดสอบหน้าชั้นเรียน ในการสอนขั้นแรก ผู้สอนจะใช้บัตรคำศัพท์ที่เป็นรูปภาพ โดยให้ผู้เรียนออกเสียงตามและจินตนาการตามและพยายามให้ผู้เรียนจดจำให้ได้

15 แนวคิดทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม(cognitivism)
เมื่อผู้สอนสอนหลักไวยกรณ์สอนโดยใช้ Power Point โดยผู้สอนก็จะเน้นคำหรือรูปแบบไวยากรณ์ให้เห็นชัดเพื่อให้ผู้เรียนจำได้ง่ายขึ้น ผู้สอนมีการใช้เพลงในการสอนเพื่อนให้ผู้เรียนจดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

16 แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์(constructivism)
ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม และให้แต่งประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่นในบริบทต่างๆกันภายในกลุ่ม

17 สมาชิกในกลุ่ม 1.นางสาวเสาวรส เชียงทา(563050212-7)
1.นางสาวเสาวรส เชียงทา( ) 2.นางสาวชลิตติญา ทาทอง( ) 3.นางสาวนันทิพร มิ่งขวัญ( ) 4.นางสาวปรียาภรณ์ อันทะรักษ์( ) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาที่ 2/2557

18 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆในรายวิชา(239224)ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน 4 (CONTEMPORARY JAPANESE IV)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google