งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา ทฤษฎีเครื่องรับวิทยุเบื้องต้น (3-0-2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา ทฤษฎีเครื่องรับวิทยุเบื้องต้น (3-0-2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 21051016 วิชา ทฤษฎีเครื่องรับวิทยุเบื้องต้น (3-0-2)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

2 คำอธิบายรายวิชา - ศึกษาคลื่นวิทยุ ความสัมพันธ์ของความถี่ ความยาวคลื่น ความเร็ว ย่านความถี่ที่ใช้ในการรับ-ส่งวิทยุ เช่น LW, MW, SW -บล็อกไดอะแกรม หลักการรับ-ส่งคลื่นวิทยุแบบ A.M.,SSB, F.M. และ F.M. STEREO MULTIPLEX

3 คำอธิบายรายวิชา -การทำงานของวงจรภาคต่าง ๆ ของเครื่องรับวิทยุแบบ A.M., F.M. และ F.M. MPX. -หลักการปรับแต่ง (ALIGNMENT) เครื่องรับวิทยุด้วยเครื่องมือปรับแต่ง เช่น อาร์.เอฟ.เยนเนอเรเตอร์ เอ.เอ็ม./เอฟ.เอ็ม.สวีพมาร์กเกอร์เยนเนอเรเตอร์ ออสซิลโลสโคป เป็นต้น

4 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการทำงานของวงจรภาคต่าง ๆ ในเครื่องรับวิทยุ

5 หัวข้อการเรียน 1.ประวัติเครื่องรับวิทยุและการใช้งาน จำนวน 3 คาบ สัปดาห์ 1 2.คลื่นและการแพร่กระจายคลื่น จำนวน 3 คาบ สัปดาห์ 2 3.การผสมคลื่นและการแยกคลื่น จำนวน 3 คาบ สัปดาห์ 3

6 หัวข้อการเรียน 4.เครื่องรับวิทยุ เอ.เอม. จำนวน 9 คาบ สัปดาห์ 4 - 6 5. เครื่องรับวิทยุ เอฟ.เอม. จำนวน 9 คาบ สัปดาห์ 7 - 9 6. เครื่องรับวิทยุ เอฟ.เอม. มัลติเพล็กซ์ จำนวน 6 คาบ สัปดาห์ 10-12

7 หัวข้อการเรียน 7.การปรับแต่งเครื่องรับวิทยุ จำนวน 3 คาบ สัปดาห์ 13 8. เครื่องรับวิทยุ-เทป จำนวน 9 คาบ สัปดาห์ 14-16

8 การประเมินผลการเรียน
1.รายงาน คะแนน 2.สอบย่อย คะแนน 3.แบบฝึกหัด-ตอบคำถาม คะแนน 4.สอบปลายภาค คะแนน 5.คุณธรรม คะแนน รวมคะแนน คะแนน

9 การทำรายงาน 1.หาวงจรเครื่องรับวิทยุ-เทป คนละ 1 วงจร ส่งวงจรให้ครูผู้สอน 1 ชุด ภายในสัปดาห์ที่ 3 2.ศึกษาการทำงานของวงจรเครื่องรับวิทยุ-เทป เขียนรายงาน ประกอบด้วย -แผนผังสัญญาณ แผนผังไฟเลี้ยงวงจร วงจร ภาคต่างๆ -พร้อมคำอธิบายการทำงาน ส่งรายงาน ภายในสัปดาห์ที่ 14

10 คะแนนคุณธรรม -เสื้อ ชื่อ ถุงเท้า รองเท้า ทรงผม เข็มขัด หัก 1 คะแนน
-เสื้อ ชื่อ ถุงเท้า รองเท้า ทรงผม เข็มขัด หัก 1 คะแนน -มาสาย ลา หัก 0.5 คะแนน -โดด หัก 3 คะแนน -ไม่มาเรียน หัก 2 คะแนน -ทะเลาะวิวาท หัก 5 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt วิชา ทฤษฎีเครื่องรับวิทยุเบื้องต้น (3-0-2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google