งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Why QA ? 1 ทันตะ มพ. USA (QE) Nokia Samsung EU Japan (QE) (QE) Olympia

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Why QA ? 1 ทันตะ มพ. USA (QE) Nokia Samsung EU Japan (QE) (QE) Olympia"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Why QA ? 1 ทันตะ มพ. USA (QE) Nokia Samsung EU Japan (QE) (QE) Olympia
1 ทันตะ Nokia Samsung ลงทุนภาครัฐ ลงทุนภาคเอกชน มพ. EU (QE) ส่งออก นำเข้า มหาวิทยาลัย นักเรียน ม. ปลาย Japan (QE) การใช้จ่ายภาคเอกชน - คนไทย - นักท่องเที่ยว Olympia Kodak China (Bubble) ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ? ชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของปัญญา ? เข้มแข็ง (ภูมิคุ้มกัน) How to ? Assure ? (คน-หมอ-มพ.)

2 เดินทางไกลกับ 20 ปี QA ไทย
2 พยาบาล 2538 ทม. QA (9 องค์) 2541 กลับจาก UK 2542 พ.ร.บ. กศ. (หมวด 6) 2544 – 51 อธิการใหม่ NUQA รอบแรก (ปี กศ. 43) 2543(4) ก่อตั้ง สมศ สมศ. รอบแรก (NU ม. แรก) (ปี กศ. 43) 2546 ทม. สกอ สภา NU ม. วิจัย NUQA รอบ 7 (ปี กศ. 49) (สุดท้าย) สมศ. รอบ 2 (ปี กศ. 49) (วิจัย ดี มาก) 2551 IQA สกอ. ปีแรก (ปี กศ. 50) (เต็ม 3) (NU CHE) 2553 IQA สกอ. (เต็ม 5) (NU BUU UP) 2554 UPQA รอบแรก (UP ปี กศ. 53) 2556 สมศ. รอบ 3 (UP ปี กศ. 55) 2557 ยกเครื่อง สกอ. – สมศ. – ทปอ. 2558 Where to go ?

3 National Benchmarking Overall Assessment Results
Changed QA Concept CHE & ONESQA เพื่อรับรอง Ranking สุต จินตา ภาวนา Self SM ( 9 องค์ & AU & TRF & CUQA) เพื่อพัฒนา แข่งกับตัวเอง NU PDCA Index UP PDCA Index 2554 2555 2556 2557 2558 วิริยะ 3 แพทย์ 4.51 4.51 4.51 อุเบกขา ปีติ ปัสสัททิ สมาธิ วิมังสา 5.00 5 4.42 4.55 4.55 จิตตะ EQA 3 4 National Benchmarking 3.51 4.45 วิริยะ ฉันทะ 3 2.96 Overall Assessment Results วิจัย 2 Maintenance Accreditation Ranking Development Implementation 1 สติ Focus on Assessment Focus on Improvement

4 รูปที่ 1 แนวคิดระบบประกันคุณภาพ CUPT QA
4 เภสัช รูปที่ 1 แนวคิดระบบประกันคุณภาพ CUPT QA

5 ทางเลือก สกอ. VS ทปอ. 5 วิทย์แพทย์

6 สัตตะ Questions 6 สหเวช 1 การแข่งขัน การพัฒนา การล้มหายตายจาก

7 7 เกษตร ม. วิจัย 2 รอบ 2 ม. ทั่วไป มรภ. มรม.

8 3 รอบ 4 AUN QA (Eng) จุฬา, มหิดล, AEC 3 พระจอม - ม.ทั่วไป, ม.เอกชน
8 ICT AUN QA (Eng) 3 รอบ 4 จุฬา, มหิดล, AEC AUN QA (ไทย) 3 พระจอม - ม.ทั่วไป, ม.เอกชน - มรภ. , มรม. - ว.พยาบาล หลักสูตรทั่วไป

9 9 วิทย์ 4 IQA EQA ระบบเดียวกัน สองระบบแยกกัน

10 5 KPIs Tailor - Made One Size Fit All เปลี่ยนบ่อย ทนทาน เปลี่ยนน้อย
10 วิศวะ 5 KPIs Tailor - Made ทนทาน เปลี่ยนน้อย One Size Fit All เปลี่ยนบ่อย

11 11 SEEN AEC 6 ผู้ประเมิน ม. ชั้นนำ ม. ทั่วไป

12 12 นิติ

13 AUN-QA at Programme Level (2011)
13 รัฐศาสตร์ Stakeholders Satisfaction Quality Assurance and (Inter)national benchmarking Programme Specification Programme Structure & Content Student Assessment Academic Staff Quality Support Staff Quality Student Quality Facilities & Infrastructure Quality Assurance of Teaching & Learning Stakeholders Feedback Pass Rates Drop Out Rates Employability Expected Learning Outcomes A c h i e v m n t s Teaching & Learning Strategy Student Advice & Support Staff Development Activities Graduation Time Research QA at Programme Level ที่มา 7th AUN-QA workshop P E

14 14 MIS

15 15 ศิลปศาสตร์

16 คะแนน รอบ 1 – 2 (NUQA) 1 - Awareness 2 Plan ฉันทะ Attempt 3 Do วิริยะ
16 สถาปัตย์ คะแนน รอบ 1 – 2 (NUQA) 1 - Awareness 2 Plan ฉันทะ Attempt 3 Do วิริยะ Achievement 4 Check จิตตะ ดีมาก 5 Act วิมังสา ดีเยี่ยม

17 เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา
17 ว.การจัดการ คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 1 สติ ไม่ปรากฏการดำเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐาน) คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 2 วิจัย มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ Awareness คุณภาพไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือ พัฒนา 3 วิริยะ มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมีการดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน Attempt คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 4 ปิติ มีเอกสารและหลักฐานการดำเนินการตามเกณฑ์ Achievement มีคุณภาพของการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 5 ปัสสัททิ มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ มีคุณภาพของการดำเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 6 สมาธิ ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 7 อุเบกขา ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก หรือแนวปฏิบัติชั้นนำ

18 18 ว.การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt Why QA ? 1 ทันตะ มพ. USA (QE) Nokia Samsung EU Japan (QE) (QE) Olympia

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google