งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีภูเขียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีภูเขียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีภูเขียว

2 นาย นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์
TECHNOLOGY Phukeiw college นาย นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์ ผู้อำนวยการ นาง อัมรา ฉัตรชัยพลรัตน์ ผู้จัดการ นาย สมโภช เพลียครบุรี รองผู้อำนวยการ นางสาว กุลวดี ฉัตรชัยพลรัตน์ รองผู้อำนวยการ นาย เดชา นาสูงชน รองผู้อำนวยการ

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
แผนผังบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

4 หัวหน้าแผนกวางแผนวิชาการ
นาย ศรัณทัศน์ ผิวรัตน์ หัวหน้าแผนกวางแผนวิชาการ นางสาว เจลจิลา ทองปลาย นาง มยุรา โอษฐประไพ นางสาว ศุภาวดี น้อยดี นาง สายทอง ลียติกุล

5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวจริยา เผ่าฉนวน นางสาวนงนุช หูชัยภูมิ
นางสาวจริยา เผ่าฉนวน นางสาวทิพย์วิมล เมืองขวา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวนงนุช หูชัยภูมิ ร.ต.สุพจน์ เพ็ชรมณี

6 ฝ่ายแผนกวางแผน นายเนติวุฒิ วุฒิจิรพงษ์
นายเนติวุฒิ วุฒิจิรพงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนกวางแผนนักเรียน/นักศึกษา นายวสันต์ ณะวงศ์วิเศษ นายสิทธิกร สุขสนิท จ.อ.รังสรรค์ ทิพย์รักษ์

7 นางสาวณัฐน์พร ประนอมพัฒน์ นางสาวนันทพร วงษ์ชัยสิทธิ์
แผนกบัญชี นางสาวชลธีชา รังกลาง นางสาวณัฐน์พร ประนอมพัฒน์ หัวหน้าแผนกบัญชี นางชลพร สีหะนาม นางสาวพนิดา พระรักษา นางสาวนันทพร วงษ์ชัยสิทธิ์

8 อ.นฤชิต โสภาวัฒน์ อ.ศราวุฒิ สังวรดี อ.คมสัน เพือขุนทด
หมวดวิชาช่าง อ.นฤชิต โสภาวัฒน์ อ.ศราวุฒิ สังวรดี อ.คมสัน เพือขุนทด อ.บุญฤทธิ์ สิทธิธรรม

9 อ.ชัชวาลย์ วรานุชพิทักษ์
หมวดการตลาด อ.ชัชวาลย์ วรานุชพิทักษ์ อ.ชมพูนุช กุญชรรัตน์

10 THE END


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีภูเขียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google