งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อ สถานพยาบาล ประจำปีพ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อ สถานพยาบาล ประจำปีพ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อ สถานพยาบาล ประจำปีพ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี พ. ศ. 2552

3 3 สรุปสาระสำคัญ ให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับบริการทาง การแพทย์ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ที่ไม่ใช่เกิดจากการทำงาน ไปเข้ารับบริการ ทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามเขต ท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาลที่กำหนดใน บัญชีแนบท้ายประกาศนี้

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ. ศ. 2553

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ เอกสารแนบท้าย - รายชื่อสถานพยาบาล ประจำปีพ. ศ. 2553

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อ สถานพยาบาล ประจำปีพ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google