งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา hpp://www.nrru.ac.thhpp://www.nrru.ac.th/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา hpp://www.nrru.ac.thhpp://www.nrru.ac.th/"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา hpp://www.nrru.ac.thhpp://www.nrru.ac.th/

2 สารบัญ  แนะนำระบบ แนะนำระบบ  โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ  วิดีโอขั้นตอนการลงทะเบียน วิดีโอขั้นตอนการลงทะเบียน

3 แนะนำระบบลงทะเบียนนักศึกษา

4 โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน สำนักผู้อำนวยการ กลุ่มงานทะเบียน กลุ่มงานส่งเสริม วิชาการ

5 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียน

6 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตาม คณะ รายชื่อคณะชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 862779625772 คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 859774525635 คณะวิทยาการจัดการ 11031165 845 คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 200197 326

7 แทรกไฟล์วิดีโอ สารบัญ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา hpp://www.nrru.ac.thhpp://www.nrru.ac.th/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google