งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข: ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ 31 ก.ค. 2557 อารี ทัตติยพงศ์ Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข: ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ 31 ก.ค. 2557 อารี ทัตติยพงศ์ Ph.D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข: ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ
31 ก.ค. 2557 อารี ทัตติยพงศ์ Ph.D.

2 Scope 2. ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังเชิงรุก
1. วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ของ สวส. 2. ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังเชิงรุก 3. การจัดตั้งเครือข่ายโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 4.วัตถุประสงค์/ประโยชน์ของการจัดตั้งเครือข่าย

3 Department of Medical Sciences
สำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยี สำนักยาและวัตถุเสพติด กองแผนงานและวิชาการ อธิบดี กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข National Institute of Health (NIH) สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ รองอธิบดี (3) สถาบันชีววัตถุ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง ศูนย์ชีวศาสตร์การแพทย์ สำนักงานเลขานุการ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สถาบันวิจัยสมุนไพร สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ Department of Medical Sciences

4 เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศ
วิสัยทัศน์ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
บทบาทหน้าที่ : 1. วิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อการวินิจฉัย ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรค 2. วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และประเมินเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคข้ามพรมแดน และโรคที่เกิดจากภัยพิบัติ 3. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการที่เป็นปัญหาสาธารณสุข และแจ้งเตือนภัย 4. พัฒนาคุณภาพและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 5. เป็นศูนย์ข้อมูลของเชื้อโรคและพาหะนำโรคด้วยเทคโนโลยีสาระสนเทศ และสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสาธารณสุข

6 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
6. เป็นศูนย์เก็บจุลินทรีย์ แมลง และ ตัวอย่างทางการแพทย์ 7. ดำเนินการตาม พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 8. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ (Lab-based surveillance)
1. นโยบายชัดเจน 2. Roadmap 3. แผนดำเนินการแต่ละปี 4. บุคลากรพร้อม ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5. เครื่องมือพร้อม 6. IT พร้อม 7. งบประมาณพร้อม

8 เรื่อง ยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ ) ยุทธศาสตร์ เรื่อง 1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 2. การจัดระบบการเลี้ยง และสุขภาพสัตว์และสัตว์ป่าให้ปลอดโรค 3 พัฒนาระบบจัดการความรู้และส่งเสริมงานวิจัยพัฒนา 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 5 การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงของโรคติดต่ออุบัติใหม่

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา
และควบคุมโรคภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ตัวชี้วัด ข้อ 3 เครือข่ายห้องปฏิบัติการสามารถตรวจหาเชื้อสาเหตุของ โรคติดต่ออุบัติใหม่ได้ตามเวลามาตรฐานที่แต่ละหน่วยงาน กำหนด และมีห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยที่มีมาตรฐานเพียงพอ กลยุทธ์ ข้อ 3 พัฒนาศักยภาพระบบเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ

10 กลยุทธ์ ข้อ 3 พัฒนาศักยภาพระบบเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ
กลยุทธ์ ข้อ 3 พัฒนาศักยภาพระบบเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ 1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับชาติ ให้มีมาตรฐานสากลด้านประกันคุณภาพ และระบบชีวนิรภัย 2 สร้างห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยที่มีมาตรฐานเพียงพอ เพื่อการตรวจหาเชื้ออุบัติใหม่ 3 พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถสนับสนุนงานด้านการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในสภาวะที่มีการระบาดใหญ่ 4 จัดหากำลังคนด้านห้องปฏิบัติการให้เพียงพอสำหรับการรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งสภาวะปกติ และในสภาวะที่มีการระบาดใหญ่ 5 ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่และจัดการข้อมูลทางระบาดวิทยา 6 จัดทำแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับชาติ สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

11 กลยุทธ์ ข้อ 3 พัฒนาศักยภาพระบบเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ
กลยุทธ์ ข้อ 3 พัฒนาศักยภาพระบบเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ 7 พัฒนาระบบและแผนการจัดเก็บรวมทั้งส่งต่อสิ่งส่งตรวจให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีการฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอ 8 ให้องค์กรตามกฎหมายดำเนินการควบคุม ประเมินคุณภาพตาม มาตรฐานสากล เพื่อให้การรับรองคุณภาพน้ำยา ชุดทดสอบที่ใช้ใน งานบริการสำหรับการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยทั้งที่ผลิตในประเทศและ นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 9 พัฒนาระบบการรายงานผลเพื่อให้สามารถแจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการถึงผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 10 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเชื้อโรค ที่รวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลความไวและการดื้อยาต้านจุลชีพข้อมูลพันธุกรรมของเชื้อโรคติดต่อ รวมทั้งปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างห้องปฏิบัติการเครือข่าย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์โดย ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 11 จัดให้มีเครือข่ายของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูงในการตรวจวินิจฉัยทาง ห้องปฏิบัติการของกลุ่มโรคต่างๆ

12 IHR 8 Core capacities (สมรรถนะหลัก) Points of Entry ช่องทางเข้าออก
National legislation, policy and financing Coordination and NFP communication Surveillance Response Preparedness Risk communication Human resource capacity Laboratory 8.1 Laboratory diagnostic and confirmation capacity 8.2 Laboratory biosafety and biosecurity Points of Entry ช่องทางเข้าออก Hazards -infectious -Zoonosis -Food safety -Chemical -Radiation

13 Core capacity 8 Laboratory Component 8.1
Laboratory diagnostic and confirmatory capacity Indicator 8.1.1 Laboratory services available to test for priority health threats Is there a policy to ensure the quaility of laboratory diagnostic capability (e.g. licensing, accreditation)? Are national standards/guideline available? Does your country have access to networks of international laboratories to meet diagnostic and confirmatory laboratory requirements and support outbreak investigations for events specified in Annex 2 of IHR? Is there national laboratory capacity to meet diagnostic and confirmatory lab requirement for priority diseases? Is an up date and accessible inventory of public and private laboratories with relevant diagnostic capacity available Do national reference laboratories participate successfully in EQAS for mafor public health disciplines for diagnostic laboratories? Are more than 10 non-AFP hazadous specimens per year referred to national reference laboratories for examination Are all national reference laboratories accredited to international standards or national standards adapted from international standrards?

14 Are there national reference regulation compatible with international guidelines in force for packaging and transport of clinical specimens? Is there a functional system for collection, packaging and transport for clinical specimens? Have sample collection and transportation kits been pre-positioned at appropriate levels for immediate mobilization during a PH event? Has staff at national or relevant levels been trained for the safe shipment of infectious substances according to international standards (ICAO/IATA)? Do the processes for shipment of infectious substances when investigating an urgent public health event consistently meet ICAO/IATA standards? Can clinical specimens from investigation of urgent public health events be delivered to appropriate national or international reference laboratories within the appropriate timeframe of collection for testing or transport? Have at least 10 hazardous specimens per year shipped internationally to a collaborating laboratory as part of an investigation or exercise?

15 Core capacity 8 Laboratory Component 8.2
Laboratory biosafety and biosecurity Indicator 8.2.1 Laboratory bosafety and laboratory biosecurity (Biorisk management) practice in place and implemented Are biosafety guidelines accessible to laboratories? Are regulations, policies or strategies for laboratory biosafety available? Has a responsible entity been designated for laboratory biosafety and biosecurity? Are relevant staff trained in laboratory biosafety and laboratory biosecurity guidelines? Has an institution or person responsible for inspection, (could include certification of biosafety equipment) of laboratories for compliance with biosafety requirements been identified? Has a biorisk assessment been conducted in laboratories to guide and update biosafety regulations, procedures and practice, including for decontamination and management of infectious waste?

16 NETWORK -Policy -Objective -Member -Performance -Communication
-Financial support Link Learn Share Network พัฒนาระบบ ใช้ K. สร้าง K.

17 สร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
พ.ศ. 2540: เครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา พ.ศ. 2548: เครือข่ายไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2553: เครือข่ายกำจัดโรคหัดตามพันธสัญญานานาชาติ พ.ศ. 2556: เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ สมาชิก 64 ห้องปฏิบัติการ

18 เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
วัตถุประสงค์ 1. เฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ทางห้องปฏิบัติการของประเทศ ให้สอดคล้องกับ IHR 2005 2. พัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการเครือข่ายฯ 3. เตรียมความพร้อมและวางแผนสนับสนุนการตอบโต้การระบาดของโรค อย่างเป็นระบบและทันเวลา 4. จัดทำฐานข้อมูลโรคติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการของประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและกำหนดนโยบายควบคุมและป้องกันโรค 5. สนับสนุนองค์ความรู้ เรื่องโรคและเชื้อก่อโรค รวมทั้งเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย ให้กับสมาชิกเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง 6. ติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

19 ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ OBJECTIVE ระบบการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ ตรวจจับการระบาดของโรค ความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ข้อมูลโรคติดเชื้อทางของประเทศ

20 Pathogens Bacteria Vibrio cholerae Virus Salmonella spp.
Shigella spp. Streptococcus pneumoniae Legionella pneumophila Leptosipira interogans* Yersinia pestis* Bacillua anthracis* Food-, water-borne pathogens Virus 1. Enteroviruses (EV 71/Coxsackie A16) 2. Dengue* 3. Chikungunnya 4. SARS 5. Viral hemorrhagic fever (Ebola, Marburg, CCHF, RVF) 6. West Nile* * Targeted pathogens for this workshop สมาชิก 64 ห้องปฏิบัติการ

21 ประโยชน์ของการจัดตั้งเครือข่าย
1. สามารถตรวจจับการระบาดของโรคได้ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม 2. มีข้อมูลและระบบการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุน การวางนโยบายการรักษาและควบคุมโรค 3.ทราบอุบัติการณ์ ความชุกของเชื้อก่อโรคระดับประเทศ 4. ได้รับความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบบัติการภายในและต่างประเทศ 5. ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายห้องปฏิบัติการสุขภาพคน และสุขภาพสัตว์

22 ผลการดำเนินการ 2556: จัดตั้งเครือข่าย (สัมนา 4 ครั้ง) กำหนดเชื้อก่อโรค
2556: จัดตั้งเครือข่าย (สัมนา 4 ครั้ง) กำหนดเชื้อก่อโรค ประเมินศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ จัดความรับผิดชอบตามศักยภาพ 2557: อบรมการตรวจวิเคราะห์เชื้อ zoonosis : เชื่อมเครือข่ายฯกับ เครือข่ายสุขภาพสัตว์ 2558:?

23 แนวทางการพัฒนา SUSTAINABLE NETWORK SHARE FAIR -Mutual benefit CARE
SUPPORT- Financial support

24 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข: ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ 31 ก.ค. 2557 อารี ทัตติยพงศ์ Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google