งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.satriwit. ac.th. WWW (World Wide Web) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ถึงกันทั่ว โลก โดยใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า TCP/IP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.satriwit. ac.th. WWW (World Wide Web) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ถึงกันทั่ว โลก โดยใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า TCP/IP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.satriwit. ac.th

2 WWW (World Wide Web) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ถึงกันทั่ว โลก โดยใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า TCP/IP

3 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ระบบมาตรฐานที่รองรับการติดต่อใน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

4 IP Address หมายเลขประจำเครื่อง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย ตัวเลข 4 ชุด มีเครื่องหมายจุดขั้น ระหว่างชุด 192.168.100.1 หรือ 172.16.10.1

5 Domain Name กลไกที่ทำให้สามารถใช้แอดเดรส ที่เป็นชื่อในการอ้างอิงถึง คอมพิวเตอร์หรือติดต่อสื่อสารกับ คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องใช้แอดเดรส ที่เป็นตัวเลข

6 URL Uniform Resource Locator ตัวบ่งบอกข้อมูล หรือ ที่อยู่ (Address) ของไฟล์หรือเว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ต เช่น URL www.google.co.th

7 ISPs ( Internet Service Provider ) เป็นหน่วยงานที่บริการให้เชื่อมต่อ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท

8 Lan (Local Area Network) WAN (wireless wide area network ) การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้า ด้วยกันเป็นเครือข่ายในพื้นที่ (Local Area Network, LAN) เป็น การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ถึงกันทั้งหมดโดยอาศัยสื่อกลาง

9 กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์.th www.thairath.co.th.us www.nic.us.uk www.bbc.co.uk.jp http://www.japan.co.jp/.kr http://www.southkorea.co.kr/

10 com หมายถึงกลุ่มคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน ประเภทธุรกิจหรือหน่วยงานเอกชน gov.go หมายถึงกลุ่มคอมพิวเตอร์ใน หน่วยงานภาครัฐบาล Edu หรือ.ac หมายถึงกลุ่มคอมพิวเตอร์ใน หน่วยงานการศึกษา Org หรือ.or หมายถึงกลุ่มคอมพิวเตอร์ใน หน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร net หมายถึงกลุ่มคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานที่ เป็น network operator หรือ provider ต่าง ๆ.mrl หมายถึง กลุ่มคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน ทางทหาร.co หมายถึงกลุ่มของคอมพิวเตอร์องค์กรทาง ธุรกิจ

11 Search Engine

12 HTML (Hypertext Markup Language ) คือภาษาที่ใช้ในการออกแบบมาเพื่อ ใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือข้อมูลอื่นที่ เรียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

13 Web browser โปรแกรมค้นดูเว็บ คือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดู ข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูล สารสนเทศ

14 Internet เครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกัน ระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ ต้องการเข้ามาในเครือข่าย

15 FTP ( File Transfer Protocol ) เป็นบริการคัดลอกข้อมูลข้ามเครือข่าย โดย ใช้ในการส่งข้อมูลจากเครื่องลูก ไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server)

16 Web server เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่เก็บ รวบรวมเว็บเพจต่างๆเอาไว้ รวมถึง โปรแกรมที่มีจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์

17 Chat Room ( ห้องสนทนา ) คือ การสนทนา ออนไลน์อีกประเภทหนึ่ง ที่มีการส่งข้อความ ถึงกัน โต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็วแม้ไม่ได้อยู่ ในสถานที่เดียวกัน เว็บบอร์ด (web board) คือลักษณะของ เว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนบท สนทนา การพูดคุย การอภิปรายในสังคม ออนไลน์ ตลอดจนเขียนโจทย์แบบฝึกหัดให้ ผู้ที่เข้ามาพบได้ช่วยทำให้ก็ได้ e-Learning คือ การเรียน การสอนใน ลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

18 Homepag e Dreamweav er Webpag e หาความหมายของคำ ต่อไปนี้

19 ส่วนประกอบของ โปรแกรม 1 Titled Bar แถบแสดงสถานะ1 Titled Bar แถบแสดงสถานะ 2 Menu Bar แถบคำสั่ง2 Menu Bar แถบคำสั่ง 3 Insert แถบเครื่องมือที่ใช้ ในการแทรก3 Insert แถบเครื่องมือที่ใช้ ในการแทรก 4 Design ส่วนของการ ออกแบบ4 Design ส่วนของการ ออกแบบ 5 Properties แถบเครื่องมือที่ใช้ใน การกำหนดค่าต่างๆ5 Properties แถบเครื่องมือที่ใช้ใน การกำหนดค่าต่างๆ

20 1 Titled Bar ( แถบแสดง สถานะ )

21 Menu Bar ( แถบคำสั่ง )

22 Insert ( แถบเครื่องมือที่ใช้ ในการแทรก )

23 Design ( ส่วนของการ ออกแบบ )

24 Properties ( แถบเครื่องมือที่ ใช้ในการกำหนดค่าต่างๆ )

25 โปรแกรมที่ใช้ในการ เรียนการสอน Macromedia Dreamweaver 8

26 ขั้นตอนการเข้า โปรแกรม 1 2 3 4

27 ขั้นตอนการออกแบบ หน้า WEB PAGE


ดาวน์โหลด ppt Www.satriwit. ac.th. WWW (World Wide Web) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ถึงกันทั่ว โลก โดยใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า TCP/IP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google