งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PowerPoint Introduction to Computer Information Science www.ict.pyo.nu.ac.th/uthais/ KANOKWATT SHIANGJEN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PowerPoint Introduction to Computer Information Science www.ict.pyo.nu.ac.th/uthais/ KANOKWATT SHIANGJEN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PowerPoint Introduction to Computer Information Science www.ict.pyo.nu.ac.th/uthais/ KANOKWATT SHIANGJEN

2 2 School of Information and Communication Technology., Naresuan Phayao เนื้อหา คำอธิบายรายวิชา 1 วัตถุประสงค์ 2 รายละเอียดกระบวน วิชา 3 เกณฑ์การวัดและ ประเมินผล 4 เอกสารอ้างอิง 5

3 3 School of Information and Communication Technology., Naresuan Phayao คำอธิบายรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิตประจำวัน ระบบ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้ งาน ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ระบบจำนวน และการแทนข้อมูล การจัดการข้อมูล และ ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบ สารสนเทศ การออกแบบโปรแกรม และการ เขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเบื้องต้น

4 4 School of Information and Communication Technology., Naresuan Phayao วัตถุประสงค์  เพื่อให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้นิสิต สามารถนำความรู้ที่ได้ไป ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน  เพื่อเป็นให้นิสิต นำหลักการและทฤษฎีไป ประยุกต์ใช้ในกระบวนวิชาขั้นสูงต่อไป  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้มีจริยธรรมอันดี เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์

5 5 School of Information and Communication Technology., Naresuan Phayao รายละเอียดกระบวนวิชา  Introduction to Computer Information Science  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน  ระบบเลขฐาน  การแทนรหัสข้อมูล (Data Representation)  การแก้ปัญหา (Flow Chart)  ภาษาโปรแกรม (Programming Language)

6 6 School of Information and Communication Technology., Naresuan Phayao รายละเอียดกระบวนวิชา  ระบบปฎิบัติการ (Operating Systems)  ระบบแฟ้มข้อมูล และไดเร็กทอรี (File Systems and Directories)  ฐานข้อมูล (Database)  ระบบสารสนเทศ (Information System)  ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  ระบบเครือข่าย (Network)  World Wide Web

7 7 School of Information and Communication Technology., Naresuan Phayao เกณฑ์การวัดและประเมินผล  Lecture60 %  Midterm30 %  Final30 %  Lab40 %  QUIZ30 %  Class Admission10 %

8 8 School of Information and Communication Technology., Naresuan Phayao เอกสารอ้างอิง  Nell Dale, John Lewis. Computer Science illuminated. Jones and Bartlett Publishers., 2002  Allen B. Tucker. Computer Science Handbook Second Edition. Cooperation with ACM, The Association for Computing Machinery., 2004  J. Glenn Brookshear. Computer Science: An Overview Ninth Edition. PEARSON Addison Wesley., 2005


ดาวน์โหลด ppt PowerPoint Introduction to Computer Information Science www.ict.pyo.nu.ac.th/uthais/ KANOKWATT SHIANGJEN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google