งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซล ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซล ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซล ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ. ศ. 2557 เป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ให้ยกเลิกความในรายการ 17 ในรายละเอียด แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กำหนด ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ. ศ. 2556 ลง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ. ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะ และคุณภาพของน้ำมันดีเซล ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2557 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความ ต่อไปนี้แทน 2. รายการที่ 17 ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ร้อยละโดยปริมาตรของกรดไขมัน (Methyl Ester of Fatty %vol.) ไม่ต่ำกว่า 6.0 และ ไม่สูงกว่า 7

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซล ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google