งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูผู้สอนกลุ่มธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูผู้สอนกลุ่มธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูผู้สอนกลุ่มธุรกิจ
ผลการใช้เทคนิค Mind mapping ในการสรุปเนื้อหาบทเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาการบัญชี ธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย โดย ศิริมา นเรวุฒิกุล ครูผู้สอนกลุ่มธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย ปัญหาอันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน o ผู้เรียนไม่ชอบรายวิชาที่มีการบรรยายมาก ๆ และมีทฤษฎีมากมาย ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย

3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการใช้เทคนิค การสอน Mind mapping ในการสรุปเนื้อหาของบทเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ภาคปกติ สาขา การบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ภาคปกติ สาขา การบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงรายที่มีต่อการใช้สื่อ Mind mapping

4 สรุปผลการวิจัย ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

5 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ภาคปกติ สาขา การบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายที่มีต่อ การใช้เทคนิค Mind mapping ในการสรุปเนื้อหาของบทเรียน

6 ตอนที่ 3 การสังเกตที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน (กาญจนา วัฒายุ 2548 :185) เป็นการสังเกตที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง ลักษณะการเก็บข้อมูลทั้งหมดจากการ สังเกตเห็น (ข้อมูลเชิงประจักษ์) พบว่า ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น เอาใจใส่ ทำงานที่ได้รับ มอบหมาย แต่การสร้าง Mind mapping ของผู้เรียนทุกคนไม่เป็นไปตาม รูปแบบที่กำหนดไว้ในบทที่ 2 จากการสัมภาษณ์ผู้เรียน ประกอบการ สังเกต ข้อมูลปรากฏดังนี้ ผู้เรียนให้ข้อมูลว่า การกำหนดรูปแบบ Mind mapping เป็นการจำกัด กรอบความคิดของผู้เรียน และจะก่อให้เกิดความจำน้อยกว่า การใช้รูปแบบ จินตนาการของแต่ละบุคคล ซึ่งจะก่อให้ผู้เรียนแต่ละคนมีความคิดเชิง สร้างสรรค์ และจดจำหัวข้อสำคัญในแต่ละหน่วยการเรียนได้อย่างแม่นยำ

7 ตอนที่ 4 การสรุปผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังใช้เทคนิค Mind mapping เพื่อสรุปเนื้อหาในแต่ละบท

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีชุดสื่อ Mind mapping สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ภาคปกติ สาขา การบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ที่มี ประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดีขึ้น 3. เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอน หรือผู้ที่สนใจชุดสื่อ Mind mapping เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณ สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เชียงราย เหนือสุดในสยาม…ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา


ดาวน์โหลด ppt ครูผู้สอนกลุ่มธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google