งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะแพทยศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ บอกรับฐานข้อมูลหลายฐาน มีช่องทางการเข้าใช้ และลักษณะเด่นๆ ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะแพทยศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ บอกรับฐานข้อมูลหลายฐาน มีช่องทางการเข้าใช้ และลักษณะเด่นๆ ดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะแพทยศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ บอกรับฐานข้อมูลหลายฐาน มีช่องทางการเข้าใช้ และลักษณะเด่นๆ ดังนี้

2 เป็นฐานหนังสือรายปี จำนวน 37 ชื่อ สาขา Biomedical, Physical และ Social Science ตั้งแต่ Volume 1 - ปีปัจจุบัน เข้าใช้งานผ่านเมนู eBooks / eJournals หรือ Link จากฐาน PubMed ( เล่มที่เป็น สาขาการแพทย์ )

3 เป็น eJournals ของ BMJ Publishing Group ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Clinical Practice, Public Health และ Health Policy ครอบ คลุมสาขา กุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา ศัลยศาสตร์ โรคเรื้อรัง พยาธิวิทยา การวางยาสลบ และสุขภาพจิต ค้นจากฐาน หรือ Link จาก PubMed ก็ได้

4 เป็นฐาน Systematic reviews ด้านเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ มีทั้งรายการบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็ม ค้นเพื่อ สนับสนุนการรักษาผู้ป่วย เข้าใช้งานผ่านเมนู eJournals หรือ Link ผ่าน PubMed ก็ได้ แต่ ในส่วน Hand Searching ต้องค้น จากฐานโดยตรง

5 Journals@Ovid เป็นฐาน eJournals ของ Lippincott Williams & Wilkins ปัจจุบันบอกรับ 50 ชื่อเรื่องที่เป็น High Impact Factor ก่อนปี 2009 บอกรับ 250 ชื่อ สืบค้นภายใต้ เมนู eJournals หรือ Link จาก PubMed ก็ได้

6 เป็น eJournals ของ Karger จำนวน 80 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1998 – ปีปัจจุบัน สืบค้นจากฐานข้อมูล โดยตรง หรือ Link ที่ Icon KKUML Online ในฐาน PubMed ก็ได้

7 เป็น eJournals/eBooks ด้านการแพทย์ วารสารส่วนใหญ่เป็น Clinics of North America ตั้งแต่ปี 1998 – ปีปัจจุบัน นอกจาก นี้ยังมี ฐานข้อมูลยา Practice Guidelines, Patient Education ข่าวและ CME ด้วย ค้นที่ฐานโดยตรง หรือ Link จาก WebOPAC หรือ PubMed ก็ได้ นอกจากนี้ยังบอกรับฐาน First Consult ที่เป็นข้อมูลด้าน EBM อีกด้วย

8 ฐาน JAMA & Archives มี วารสาร JAMA และ Archives Journals อีก 10 ชื่อ จากปี 1998 – ปีปัจจุบัน ค้นตามชื่อ วารสารจากฐานโดยตรง หรือ ค้นในฐาน PubMed แล้ว Link มา อ่าน Full Text ก็ได้

9 เป็นฐาน eJournal ของวารสารด้าน การแพทย์กว่า 800 ชื่อ ให้ข้อมูล Full Text ตั้งแต่ปี 1995- ปีปัจจุบัน บางชื่อให้ Full Text แบบ Delayed 3 เดือน 6 เดือนถึง 1 ปี มี e- Dissertation ของต่างประเทศ ให้ ค้นได้ เข้าใช้งานจากเมนู eJournals แล้วสืบค้นตามชื่อ วารสาร บางรายการมี Link ในฐาน PubMed ให้ด้วยแต่ไม่ครบทุก รายการ

10 เป็นฐาน eJournals กว่า 2,200 ชื่อ มีวารสารการแพทย์ประมาณ 800 ชื่อ จากปี 1998 – ปีปัจจุบัน ให้ข้อมูลการถูกอ้างถึง และ Link ไปฐาน Scopus ด้วย ค้นข้อมูล จากฐานโดย หรือค้นผ่าน PubMed/Scopus ก็ได้

11 เป็น eBooks และ eJournals ทุกสาขาวิชา มีวารสารด้าน การแพทย์ประมาณ 400 ชื่อ ให้ Full Text จากปี 1996 – ปี ปัจจุบัน วารสารส่วนใหญ่เป็น ด้าน Radiology และ Surgery หนังสือด้าน Biomedical & Life Science

12 UpToDate เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ค้น คำตอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย จัดทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 4,400 ท่าน มีข้อมูลกว่า 8,500 เรื่อง 17 สาขาวิชา มี Link ไปอ่านสาระสังเขป ในฐาน Medline กว่า 385,000 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลยา การ คำนวณ (calculators) ค่าด้านคลินิก และ ข้อมูล Patient Information เข้าใช้งานเฉพาะภายในคณะแพทย์ เท่านั้น (10.87.252.30)

13 เป็นฐาน eJournal กว่า 850 ชื่อ ชื่อวารสารส่วนใหญ่เป็น Acta … ต่างๆ มีวารสารด้านการแพทย์ ประมาณ 250 ชื่อ ให้ข้อมูล Full Text ตั้งแต่ปี 1997 – ปีปัจจุบัน เข้าใช้งานผ่านเมนู eJournals หรือค้นจาก PubMed แล้ว Link Full Text ก็ได้

14 เป็นฐาน eBooks ด้านการแพทย์ กว่า 35 ชื่อ ให้ข้อมูลยา ภาพทางการแพทย์ ข้อมูลการวินิจฉัย โรคทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลผู้ป่วย USMLE, Case Studies ต่างๆ เข้าใช้จากเมนู eBooks หรือค้นจาก OPAC ก็ได้เช่นกัน

15 เป็น eBooks ด้านศัลยศาสตร์ 17 ชื่อเรื่อง มี Surgical Video, Surgical Animation, Surgical Atlas และ Surgical Anatomy เกี่ยวกับการทำหัตถกรรมต่างๆ มี Q&A ฐานข้อมูลยา การวินิจฉัยและ การรักษาผู้ป่วย เข้าใช้งานภายใต้ เมนู eBooks หรือค้นจาก WebOPAC > เลือก Subject = ebook > Limit title เป็น Surgery เพื่อเลือกอ่านหนังสือเล่มที่ ต้องการ

16 Books@Ovid เป็น eBooks ด้านการแพทย์ 54 ชื่อเรื่อง เข้าใช้งานภายใต้ เมนู eBooks หรือค้นจาก WebOPAC จาก subject (ebook) แล้ว Limit เป็น surgery ก็ได้

17 เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมบทความ วารสารด้าน การแพทย์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์กว่า 8,500 ชื่อ ให้ข้อมูลการอ้างถึง (Citation) และ Link ไป Full Text หากตรงกับข้อมูลในฐาน Science Direct

18 Journal Citation Reports JCR ใช้ตรวจสอบค่า Impact Factor ของวารสาร เพื่อตัดสินใจส่งผลงาน วิชาการไปตีพิมพ์ บอกรับตั้งแต่ปี 2007 – ปีปัจจุบัน เข้าใช้งานผ่านเมนู References/Databases

19 DynaMed/ EBSCOHost เมนูนี้มีฐาน CINAHL เป็นข้อมูลบรรณานุกรม ด้านพยาบาล พร้อม Full Text, MEDLINE with Full Text เป็น eJournals ประมาณ 1400 ชื่อ ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงปี 1998 แต่จะ Delay 6 – 12 เดือน ประมาณ 80% มี Link ในฐาน PubMed นอกจากนี้ยังมีฐาน DynaMed และ ART Imagbase ด้วย

20 Imaging Consult ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคจาก Textbook 8 เล่ม ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่ใน รพ. หรือ อยู่ที่บ้าน

21 เป็นฐานบรรณานุกรมวารสารด้าน ชีวการแพทย์ พยาบาล และทันต แพทย์ของวารสารกว่า 5,000 ชื่อ จำนวนกว่า 20 ล้านระเบียน มี Link ไป Full Text ทั้ง จาก Publisher และ eJournals ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกรับ ผ่าน Icon KKUML Online

22 เป็นฐานบรรณานุกรมที่ใหญ่ที่สุด มีวารสารกว่า 15,000 ชื่อ จำนวน 33 ล้านระเบียน ให้ข้อมูล Citation, Patents มี Open Access กว่า 1,000 ชื่อ Link ไป Full Text ของ Elsevier หรือ ScienceDirect ได้

23 USMLE (United States Medical Licensing Examination) เป็น ข้อสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบโรคศิลป์ ของสหรัสอเมริกา ห้องสมุดคณะ แพทยศาสตร์ ได้บอกรับฐานนี้ด้วย มี 3 Step คือ Step 1, Step 2CK, 2CS และ Step 3 เหมาะสมหรับการ ฝึกทำแบบทดสอบ หากต้องการ ประเมินตัวเอง ควรสมัครเป็นสมาชิก และ Log in ก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง

24 เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับ Online ของสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย หากมี Full Text สามารถเปิด อ่านได้ทันที เข้าใช้ งานจากเมนู eThesis คลิกเปิด Full Text ทีละบท


ดาวน์โหลด ppt คณะแพทยศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ บอกรับฐานข้อมูลหลายฐาน มีช่องทางการเข้าใช้ และลักษณะเด่นๆ ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google