งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากข้อมูลการ จับกุมยาเสพติด ในเดือน มกราคม พ. ศ. 2550 ของ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีการแพร่ระบาดของยาเสพ ติดประเภทต่างๆหลายชนิด แต่ที่ระบาดในกลุ่มผู้ติดยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากข้อมูลการ จับกุมยาเสพติด ในเดือน มกราคม พ. ศ. 2550 ของ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีการแพร่ระบาดของยาเสพ ติดประเภทต่างๆหลายชนิด แต่ที่ระบาดในกลุ่มผู้ติดยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จากข้อมูลการ จับกุมยาเสพติด ในเดือน มกราคม พ. ศ. 2550 ของ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีการแพร่ระบาดของยาเสพ ติดประเภทต่างๆหลายชนิด แต่ที่ระบาดในกลุ่มผู้ติดยา เสพติดส่วนใหญ่ ได้แก่ ยาบ้า กัญชาสด กัญชาแห้ง และสารระเหย ซึ่งทางหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งป้องกัน ปราบปราม และให้ความรู้แก่ ประชาชนทราบถึงโทษและ พิษภัยของยาเสพติด ผู้จัดทำโดย สำนักงานสถิติจังหวัด นครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4424-2985 โทรสาร 0-4425-6406 ที่มาของข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา เสพติด จังหวัดนครราชสีมา การจับกุมยาเสพติด จำแนกตามประเภทของ กลาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมกราคม 2550

3

4 จำนวนคดียาเสพติดที่จับกุมได้ จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2548 – 31 มกราคม 2550 ยาเสพติดเป็นปัญหา ที่สำคัญทั้งในระดับชาติและ ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ ของประเทศมุ่งเน้นที่จะ แก้ปัญหายาเสพติด โดยการ เร่งปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้เสพตลอดจนให้ความรู้ แก่ประชาชนทั่วไป จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินนโยบายปราบปราม พร้อมกับให้ความรู้ให้กับ ประชาชนอย่างทั่วถึง จาก ข้อมูล ระหว่างต. ค. 2548 – ม. ค. 2550 มีการดำเนินการ จับกุมยาเสพติดในทุกพื้นที่ จำนวนการจับกุมมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมือง นครราชสีมา จำนวน 177 คดี ผู้จัดทำโดย สำนักงานสถิติจังหวัด นครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4424-2985 โทรสาร 0-4425-6406 ที่มาของข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา

5 จำนวนผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2548 – 31 มกราคม 2550 การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งใน ระดับชาติและระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนิน นโยบายป้องกัน ปราบปราม พร้อม กับให้ความรู้ให้กับประชาชนอย่าง ทั่วถึง จากข้อมูล ระหว่างต. ค. 2548 – ม. ค. 2550 พบว่า มีจำนวนถึง 23 อำเภอ ที่ไม่มีผู้เสพ / ผู้ติดยา เสพติด จากแผนภาพแสดงให้ เห็นถึงการกระจุกตัวของผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดอยู่เพียง 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบัวใหญ่ อำเภอห้วยแถลง อำเภอด่าน ขุนทด กิ่งอำเภอพระทองคำ อำเภอปากช่อง อำเภอครบุรี อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน และ อำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งมี จำนวนผู้เสพมากที่สุดถึง 177 ราย ผู้จัดทำโดย สำนักงานสถิติจังหวัด นครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4424-2985 โทรสาร 0-4425-6406 ที่มาของข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา

6

7


ดาวน์โหลด ppt จากข้อมูลการ จับกุมยาเสพติด ในเดือน มกราคม พ. ศ. 2550 ของ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีการแพร่ระบาดของยาเสพ ติดประเภทต่างๆหลายชนิด แต่ที่ระบาดในกลุ่มผู้ติดยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google