งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดในการจัดทำชุดความรู้ พื้นฐานการคุ้มครองผู้บริโภคใน กิจการโทรคมนาคมสำหรับเด็ก เยาวชน ข้อเสนอต่อ สบท อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดในการจัดทำชุดความรู้ พื้นฐานการคุ้มครองผู้บริโภคใน กิจการโทรคมนาคมสำหรับเด็ก เยาวชน ข้อเสนอต่อ สบท อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดในการจัดทำชุดความรู้ พื้นฐานการคุ้มครองผู้บริโภคใน กิจการโทรคมนาคมสำหรับเด็ก เยาวชน ข้อเสนอต่อ สบท อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล อนุกรรมการพัฒนากฎหมาย นโยบายด้านสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์

2 ๓ คำถามสำคัญในการสร้าง หลักสูตร  อะไรคือ เป้าหมายของ การอบรมให้กับ เด็ก เยาวชน ?  อะไรคือชุด ความรู้ที่จะอบรม ให้กับเด็ก เยาวชน ?  กลุ่มเป้าหมาย คือใคร ? การ คัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย ? รู้ตระหนักแก้ปัญหา ช่วยเหลือ กระบวนการ ยุติธรรม คุ้มครอง เชื่อมต่อ เฝ้าระวัง สร้างกลไล

3 ความรู้ เครือข่าย การ บริหาร จัดการ สิทธิเด็ก พลเมือง สิทธิที่หายไป สิทธิที่ ได้รับการคุ้มครอง ( ๖ ) วิธีการตรวจสอบสิทธิ ( ๗ ) การเรียกร้อง ( ๘ ) การเยียวยา ( ๙ ) การส่งเสริมสิทธิ ( ๑๐ ) การสื่อสารสาธารณะ ( ๑ ) สถานการณ์ของปัญหา อะไรคือผลกระทบต่อ ตนเอง ต่อผู้อื่น ( ด้านดี ไม่ดี ) ( ๒ ) โทรคมนาคม ( ๓ ) ใช้งานอย่างรู้เท่าทัน วัฒนธรรมการใช้สื่อ ( ๔ ) ผู้บริโภค สิทธิเด็ก พลเมือง ( ๕ ) สิทธิที่หายไป สิทธิที่ ได้รับการคุ้มครอง ( ๖ ) วิธีการตรวจสอบสิทธิ ( ๗ ) การเรียกร้อง ( ๘ ) การเยียวยา ( ๙ ) การส่งเสริมสิทธิ ( ๑๐ ) การสื่อสารสาธารณะ เด็กกับเด็ก เด็กกับชุมชน เด็กกับ โครงสร้างเด็ก เด็กกับผู้ละเมิดสิทธิ เด็ก กับองค์กรพี่เลี้ยง เครือข่ายเฝ้าระวัง การส่งเสริม ปฎิบัติ การส่งเสียง ช่วยเหลือ เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมา ย ความรู้ กับ วิธีการ K K N N M M วิธีกา ร สร้าง ความ รู้ ??

4 ประชาชน พลเมือง พี่เลี้ยง ประชา สังคม ตัว เรา รั ฐ ผู้ประกอบ การ วิชาการ วิช่าชีพ ตัวอย่าง ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความรู้เครือข่ายการสื่อสาร

5 Creation Development Knowledge Transfer Who Substantive Procudure Bad Things Good Things Telecom Consumer Protection Structure Software Application Content Protection Prevention &solution Promotion Paper Classroom Real World Virtual World Consumer Protector, Consumer, State Organ, Trader ??? Knowledge Mapping Created by Archanwell


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดในการจัดทำชุดความรู้ พื้นฐานการคุ้มครองผู้บริโภคใน กิจการโทรคมนาคมสำหรับเด็ก เยาวชน ข้อเสนอต่อ สบท อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google