งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนี้ค้างชำระ (บาท) หนี้ปกติ -พักต้น -ไม่พักต้น รวมทั้งสิ้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนี้ค้างชำระ (บาท) หนี้ปกติ -พักต้น -ไม่พักต้น รวมทั้งสิ้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนี้ค้างชำระ (บาท) หนี้ปกติ -พักต้น -ไม่พักต้น รวมทั้งสิ้น
3. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร z การเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย หนี้ค้างชำระ (บาท) หนี้ปกติ -พักต้น -ไม่พักต้น รวมทั้งสิ้น ผลการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย 3,476,691.83 1,816,555.62 6,082,442.34 11,375,689.79 มูลหนี้ 95,794,821.85 64,475,590.00 373,566,347.81 533,836,759.66 จำนวนราย 1,384 760 4,157 6,301

2 หนี้ค้างชำระ (บาท) หนี้ปกติ -พักต้น เงินคงเหลือโอนกลับกรมฯ - 21,104.33

3 ผลการการตรวจการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ
จำนวนราย จำนวนเงิน เบิกเกิน (แจ้งเรียกคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน) 325 206,122.14 เบิกขาด 41 10,862.97 เหลือ 1 แห่งยังไม่ได้สรุป

4 3.2 กิจกรรมฟื้นฟูอาชีพตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ
3.2 กิจกรรมฟื้นฟูอาชีพตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ - กรมฯ ได้โอนเงินอุดหนุนจ่ายขาดให้กับสหกรณ์เพื่อดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพสมาชิก 1,293 ราย ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,879,000 บาท - สหกรณ์จัดทำแผนการอบรมตามกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ จำนวน 6 สหกรณ์ รวม 13 รุ่น สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 1,073 ราย

5 ผลการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพฯ
1. สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จำกัด 42/41 ราย 2. สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จำกัด 51/51 ราย 3. สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์หนองจิกยาว จำกัด 76/76 ราย 4. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด 108/…….ราย 5. สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด 44/…… ราย 6. สหกรณ์การเกษตรเมืองฯ จำกัด จำนวน 800/……ราย (อยู่ระหว่างอบรม ขั้นตอนที่ 2,3)

6 สรุปสหกรณ์ที่ส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดิน หมายเหตุ สหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกคืน คือ สกก.ห้วยคต จำกัด ที่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หนี้ค้างชำระ หนี้ปกติ- พักต้นเงิน ไม่พักต้นเงิน 1 สกก.สว่างอารมณ์ จำกัด - 560.94 2 สกก.ทัพทัน จำกัด 472.60 3 สก.นิคมลานสัก จำกัด 17,992.43 40,371.32 4 สกก.หนองฉาง จำกัด 1,119.43 5 สกก.หนองขาหย่าง จำกัด 3,062.41 3,286.34 6 สกก.เมืองอุทัยธานี จำกัด 17,621.33 0.84 7 สกก.บ้านไร่ จำกัด 757.34 14,422.35 105,967.35 รวม 39,433.51 14,894.95 151,306.22

7 หนี้ปกติไม่พักต้นเงิน
ที่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หนี้ค้างชำระ หนี้ปกติพักต้นเงิน หนี้ปกติไม่พักต้นเงิน 1 ก.ผู้เลี้ยงสัตว์ห้วยแห้ง 405 2 ก.ทำนาทุ่งพึ่ง 80.34 3 ก.ทำนาห้วยรอบ 1.92 รวม 487.26


ดาวน์โหลด ppt หนี้ค้างชำระ (บาท) หนี้ปกติ -พักต้น -ไม่พักต้น รวมทั้งสิ้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google