งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

米之神基金會~自然農法分享簡報 台南市社區大學 / 程鉄翼 0932-988108.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "米之神基金會~自然農法分享簡報 台南市社區大學 / 程鉄翼 0932-988108."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 米之神基金會~自然農法分享簡報 台南市社區大學 / 程鉄翼 tnthih@tn.edu.tw 0932-988108

2 出發了

3 尋找菌絲與辨識樹種

4 取腐蝕之樹的菌絲

5 撥開腐葉取表土

6 記錄樹種、分開裝進袋子

7 撥取樹皮上之菌絲、收集樹根表土

8 樹根下之泥土很肥沃

9 腐葉下之菌絲,收集表土

10 樹上之枯木菌絲

11 水潭邊及水底

12 沿著山澗尋找

13 操作器具及材料 竹葉 粗糠、米糠杓子、臉盆、秤

14 1 菌絲: 1 米糠: 1 粗糠: 1 糖蜜:竹葉  各 100 公克 步驟一

15 1 菌絲: 1 米糠: 1 粗糠: 1 糖蜜:竹葉 步驟二 米糠

16 1 菌絲: 1 米糠: 1 粗糠: 1 糖蜜:竹葉  步驟三 竹葉三把 糖蜜

17 1 菌絲: 1 米糠: 1 粗糠: 1 糖蜜:竹葉  步驟四 加一點水攪拌

18 注意事項 每次調完,洗淨盆子,預防感染

19 用袋子裝起來,寫上編號、名稱、日期

20 完成~乾菌絲封存

21 放在陰涼處~完成第一階段作業

22 本次採集的植物菌有 20 種  野桐、炮桐、紅楠、薯豆、土龍排遺、水 冬瓜、水坑的表土、水坑池底土、池底蚯 蚓排遺、水桐木、石菖蒲、、根節蘭、觀 音座蓮、無患子、竹子、血藤、蒲桃、言 階草、冷水蔴。

23 第二階段~液態菌種培養  500g 微生物 + 1 ㎏ 米糠  + 1 ㎏ 糖密 + 20 ㎏ 水  當製作液態微生物時, 用棍子攪拌數下, 然後蓋上 蓋子勿密封, 放置 7 日. 這期間不需每日攪拌. 攪拌 後封蓋,每 12 小時照相一次,前三天反應比較快, 氣泡越多就是好菌, 4-5 天可能就靜止了。

24 利用公部門資材 若不送微生物水去化驗其成份, 很難得知 是何種微生物菌 Daycha 先生用目視, 用口嚐(要吐出), 聞氣味等長期經驗得知那一種才最有效. 對有試驗精神的農友, 可以用不同的菌混合, 例如 : 1 和 2 ,或 1 和 2 , 3 ,或 1 和 2 , 3 , 4 , 長期觀察, 以找到適合你的土地的微生物菌.

25 ละลายกากน้ำตาล Dissolve molasses 溶解糖蜜 คนให้เข้ากันแล้วปิดฝา Mix together and close 混合並密封 เติมรำ Add rice bran 加入米糠 ใส่เชื้อจุลินทรีย์แห้ง Put microorganism 放入微生物

26 วันที่ 2 Day 2 第二天 วันที่ 5 Day 5 第五天 วันที่ 7 Day 7 第七天 วันที่ 1 Day 1 第一天 ผลการทำจุลินทรีย์น้ำโดยใช้กากน้ำตาล Result of cultivate microorganism from molasses 利用糖蜜培養微生物之結果

27 ผลการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์โดยใช้ปลายข้าว Result of cultivating microorganism from boiled broken rice 利用煮過的碎米培養微生物之結果 วันที่ 1 Day 1 第一天 วันที่ 7 Day 7 第七天 วันที่ 10 Day 10 第十天 วันที่ 2 Day 2 第二天

28

29

30 หอย ปลา หรือผัก 3 ก. ก. Cherry clam, fish or vegetable 3 kg 櫻蛤、魚或蔬菜 3 公斤 กากน้ำตาล 1 ก. ก. Molasses 1 kg 糖蜜 1 公斤 จุลินทรีย์น้ำ 1 ลิตร Microorganism 1 liter 微生物 1 公升 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ Benefits of Microorganism 微生物的益處

31

32

33

34

35

36 ผลการวิเคราะห์ใบไผ่ที่เก็บไป พบจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ดังนี้ Microorganism found are 發現的微生物種類 1. ไตรโคเดอร์มา 3 ชนิด Trichoderma 3 isolate 3 株木黴菌 2. บาซิลัส 4 ชนิด Bacillus 4 isolate 4 株芽孢桿菌 3. ไรโซปัส 3 ชนิด Rhizopus 2 isolate 2 株根黴菌 4. ยีสต์ 9 ชนิด Yeast 9 isolate 4 株酵母菌 5. เชื้อรา 1 ชนิด Aspergirus 2 isolate 4 株麴菌 6. แบคทีเรีย 2 ชนิด Bacteria 2 isolate 4 株細菌 ผลการวิเคราะห์จุลินทรีย์ที่เก็บได้จากป่า Result of analysis on forest microorganism cultivated in bamboo leaf 分析在竹葉內培 養森林微生物之結果

37 ไตรโคเดอร์มา Trichoderma 木黴菌 บาซิลัส Bacillus 芽孢桿菌 ยีสต์ Yeast 酵母菌 ไรโซปัส Rhizopus 根黴菌 ตัวอย่างภาพจุลินทรีย์จากกล้องจุลทรรศน์ Microorganism from Microscope 顯微鏡下微生物

38 1. มีเชื้อราไตรโคเดอร์มาหลายสายพันธุ์ สามารถปลดปล่อยสารที่ เพิ่มการ เจริญเติบโตของพืชได้ 1. There are many types of Trichoderma that can increase the growth of plant 木黴菌有很多種型態可以幫助植物生長 2. มีเชื้อราและยีสต์หลายชนิดที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง และมี ความสามารถในการสร้างเอนไซม์ต่างๆได้ 2. There are many types of fungi and yeast that highly resist to the environment and able to create enzyme 很多種類型態 的真菌與酵母有高度抵抗逆境並製造酵素 3. มีแบคทีเรียบาซีลัสและยีสต์หลายชนิด ที่สามารถสร้างสารยับยั้ง เชื้อราและ แบคทีเรียโรคพืชได้ 3. There are bacillus and many types of yeasts which are able to create substance to block the growth of fungi and bacteria of plant diseases 很多種類型態的芽苞桿菌和酵母菌能抑制 引起植物病害的真菌與細菌之生長 4. หากนำใบไผ่นี้ ไปใช้ในแปลงเพาะปลูกพืช จะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการปลูก พืชของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการลดปัญหาด้านโรคพืช และเพิ่มการ เจริญเติบโตได้ 4. If farmers use microorganism in their farm, there will be good result in cultivating plants. It will help decrease plant diseases and increase the growth of plant 農民使用微 生物於農田,可減少植物病害及有助於植物生長 ผลจากการศึกษาจุลินทรีย์จากใบไผ่ตัวอย่าง Results of study microorganism from forest cultivated in bamboo leaf 以竹葉內培 養森林微生物之研究結果


ดาวน์โหลด ppt 米之神基金會~自然農法分享簡報 台南市社區大學 / 程鉄翼 0932-988108.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google