งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
บทบาทของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการบริหารงบประมาณเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ น.พ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พ.บ., อ.ว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

2 Source: WHO (2006) Preventing chronic diseases: a vital investment

3 DALY Profile of 11 member states of SEAR and the world
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Sri Lanka DPR Korea Thailand Indonesia Maldives WORLD SEA region India Bangladesh Myanmar Nepal Bhutan Timor-Leste Non-communicable Communicable Injury Evidence indicates a double burden of diseases attributable from infectious and NCD in SEA region. DALY loss from all causes in this region accounted for 28% of global burden of diseases in While 27% of the global burden of NCD was from SEA region. In 2004, among member states of SEA region, Sri Lanka was the most advanced in terms of epidemiological transition towards highest proportion of DALY loss caused by NCD, followed by DPR Korea and Thailand. Timor-Leste had the highest burden of disease caused by CD, followed by Bhutan and Nepal. Source: The World Health Report 2004

4 Prevalence of selected risk factors in five selected countries
Gender India Indonesia Nepal Sri Lanka Thailand Alcohol consumption (litre per cap) 0.29 0.09 0.19 0.28 5.59 Smoking (%) Male 29.4 69.0 31.4 38.2 40.2 Female 2.5 3.0 2.0 2.4 Mean blood pressure (mmHg) 124 123 119 122 121 117 Physical inactivity (%) 9.3 24.4 6.7 7.3 6.8 15.2 17.8 9.7 13.8 11.8

5 India: The National Rural Health Mission is funded by 10% of tobacco tax of the central government MOH plans to get at least 1-2% tax from tobacco to finance tobacco control-related activities Nepal: introduction of ‘cigarette tax’ in 1993 – one pisa per stick of cigarettes (then increased to two pisa) 75% of the fund to BPK Cancer hospital, and 25% to other similar establishments

6 Sri Lanka: Thailand: Indonesia:
has comprehensive tobacco and alcohol legislation with taxation policy, Establishment of the National Tobacco and Alcohol authority funded by the central revenue Thailand: Has comprehensive tobacco and alcohol legislation Establishment of Thai Health Promotion Foundation, funded by 2% of tobacco and alcohol excised taxes Indonesia: No comprehensive tobacco or alcohol legislation No national health accounts

7 Health financing mechanisms: Situation in SEAR

8 Disease Control Priorities in Developing Countries 2006 (second ed) – DCP2
Comprehensive literature reviews on cost-effectiveness interventions ใน 4 four groups: Infectious disease, reproductive health, and under-nutrition Non-communicable disease and injury, Risk factors, Consequences of disease and injury It also provides recommendations on health system strengthening, and effective management for high priorities of disease prevention and health promotion.

9 อัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของโรคไม่ติดต่อ
ที่มา รายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ

10 ภาระทางสุขภาพ 20 อันดับแรกของประชากรไทย พ.ศ. 2547
ที่มา: คณะทำงานศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยง

11 ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ที่ทำให้สูญเสียปีสุขภาวะ
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

12 Smoking rate : Thailand 1981-2006

13 Alcohol consumption in Thailand
3 folds in 14 years

14 คนไทยบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้น
ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล คัดจากรายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ

15 การเติบโตร้านสะดวกซื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เปิดสาขาแรก

16 มูลค่าตลาด Fast Food เติบโตขึ้น
ล้านบาท 8,700 7,600 6,000 2538 2539 2540

17 ความไม่สมดุลของโภชนาการกับโฆษณา
NUTRITION PYRAMID Colas and other sugary drinks Chips and salted snacks Biscuits chocolates and other candy Fast food (Burgers, pizzas etc.) ? Occasional IN MODERATION PLENTY ADVERTISING PYRAMID ที่มา : คัดจากเอกสารนำเสนอของ Prof.K Reddy, The Prince Mahidol Conference 2007, Bangkok

18

19

20 P&P financed by UC scheme
2006 8096.4 Mil. bahts 2007 2008 2009

21 Local Community Matching Fund
year No. of funds Coverage (mil.) % of local authorities 2006 888 5.2 11 2007 1616 9.7 20 2008 2690 20.1 34

22 PP Budget allocation PP National Priority Program PP Community
PP Capitation mil. people PP National Priority Program PP Community Expressed demand PP Area based Matching fund PCU in the area Without fund Diff. by age group Region 30 % Province 70% MOH UC NON-UC CUP Pay by services Expressed demand 7 services: ANC, PNC, FP, EPI, nutrition, Sealant school children 6 – 12 yrs., and NCD risk screening

23 โครงสร้างคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี ๒๕๕๒
กระทรวงสาธารณสุข สปสช คณะกรรมการ คณะ กก. ระดับชาติ สำนักงานปลัดกระทวง คณะผู้ตรวจ นิเทศ เขต สตป ./ สนย. กองทุนส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค คณะ กก. PP 4 คณะ คณะ กก. ประเมินผล กรมวิชาการ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมวิทย์ฯ กรมการแพทย์ กรมพัฒนฯ กรมสนับสนุนฯ อย. คณะ กก. ประสาน กำกับ สปสช เขตพื้นที่ ทุกแห่ง คณะ กก ระดับเขต คณะ กก ระดับจังหวัด

24 บทบาทของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๑. เป็นหน่วยงานประสาน การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ ๒. ผลักดันนโยบายความร่วมมือในการบริหารงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ๓. ดำเนินการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ไปในทิศทางเดียวกัน ๔. กระตุ้น และสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการแผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัดของหน่วยงานวิชาการก่อนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่

25 บทบาทของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (ต่อ)
๕. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแนวทางการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปีงบประมาณ 2552 รวมทั้งการติดตามประเมินผลทั้งในรูปแบบปกติ และการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการปรับปรุงแนวทางการบริหารงบประมาณในปีต่อไป ๖. ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในภาพรวมของประเทศ

26 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google