งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดขอนแก่น ขอต้อนรับ นักธุรกิจจากนครเซิ่นเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความยินดียิ่ง  

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดขอนแก่น ขอต้อนรับ นักธุรกิจจากนครเซิ่นเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความยินดียิ่ง  "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดขอนแก่น ขอต้อนรับ นักธุรกิจจากนครเซิ่นเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความยินดียิ่ง  

2 จังหวัดขอนแก่น 孔敬府

3 พื้นที่การเกษตร 4.36 ล้านไร่
พื้นที่ 面积 10, ตารางกิโลเมตร หรือ 6.8 ล้านไร่ 10,885.99平方公里。 或 公顷 แบ่งการปกครองเป็น 区域划分为 26 อำเภอ 26个市 198 ตำบล 198个县 2,331 หมู่บ้าน 2,331个村 389 ชุมชน 389个小区 ประชากร 549,114 ครัวเรือน 549,114户人家 1,774,816 คน 人口1,774,816人 พื้นที่การเกษตร 4.36 ล้านไร่ คิดเป็น % พื้นที่จังหวัด 公顷农田。 占土体面积的64.17% จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 445 กิโลเมตร - มีพื้นที่ 10, ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่ เป็นลำดับที่ 15 ของประเทศ - แบ่งเขตการปกครองเป็น 26 อำเภอ 198 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน 389 ชุมชน มีประชากรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร 1,774,816 คน 549,114 ครัวเรือน มีประชากรมากเป็นลำดับที่ 3 ของภาคอีสาน (อันดับ 1 คือ โคราช, อันดับ 2 คือ อุบลราชธานี) - มีพื้นที่การเกษตร 4.36 ล้านไร่ หรือร้อยละ ของพื้นที่จังหวัด อยู่ในเขตชลประทาน 592,240 ไร่ หรือร้อยละ 14.3 ของพื้นที่การเกษตร 3

4 ภาพรวม : ด้านทำเลที่ตั้ง
孔敬府在地图上的位置 มีที่ตั้งได้เปรียบเชิงภูมิ-รัฐศาสตร์ 在政治上处于重要的地位 ศูนย์กลางภาคอีสาน 位于东北部的中心 เมืองหลวงของภาคอีสาน 东北部最重要的城市 เป็นจุดตัดถนน ASEAN – NSEC - EWEC 在ASEAN – NSEC –EWEC路路口 ศูนย์การบริหารราชการ 行政中心 ที่ตั้งสถานกงสุลใหญ่ 跟领事馆在同一条马路 ประเทศจีน/เวียดนาม/ลาว/เปรู 中国/越南/老挝/秘鲁 Khon Kaen 孔敬府 ภาพรวมด้านทำเลที่ตั้ง - มีที่ตั้งได้เปรียบทางด้านภูมิ-รัฐศาสตร์ ทำเลที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region Economic Cooperation หรือ GMS) ซึ่งประกอบด้วยประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) - เป็นเมืองหลวงของภาคอีสาน เป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ โดยเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน และการบริการ - เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก หรือ East West Economic Coridor หรือ EWEC และระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC) - เป็นที่ตั้งศูนย์กลางการบริหารและบริการของหน่วยงานภาครัฐระดับภาค มีหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางในระดับภูมิภาคประมาณ 260 หน่วยงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนของไทยและต่างประเทศ ด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว เช่น สำนักงานหนังสือเดินทางขอนแก่น  - เป็นที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ่ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และเปรู 4

5 เส้นทางรถไฟสายเอเชีย (คุนหมิง – สิงคโปร์) 亚洲铁路(昆明-新加坡)
KhonKaen 5

6 เส้นทางรถไฟสายเอเซีย 亚洲铁路路线图
6

7 East- West Economic Corridor 东-西经济走廊
7

8 จุดตัด EWEC – NSEC东-西经济走廊
Khon Kaen 8

9 ภาพรวม : ด้านเศรษฐกิจ 经济概况
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP ปี 2555) = , ล้านบาท 2012年的国内生产总值是= 185,595百万 泰铢 (อันดับ 2 ของภาค และอันดับ 13 ของประเทศ มีอัตราการเติบโต ปี เฉลี่ย 5.67%) 在区内排第二名,在国家排第十三名, 平均增长了5.67%) นอกภาคเกษตร 163,144 ล้านบาท (87.90%) 非农业部分163,144百万泰铢(87.90%) (อัตราเติบโตของ GPP ปี เฉลี่ย 6.12%) 国名生产总值 平均增长了6.12% สาขาอุตสาหกรรม 工业领域 ,001 ลบ. (47.20%)77001百万株 สาขาการศึกษา教育业 ,468 ลบ. (11.32%)18468百万株 สาขาขายส่ง ขายปลีก 批发与零售业10,204 ลบ. (6.25%) 10,204百万泰铢 ภาคเกษตร农业部门 16,426 ลบ. (10.07%) 16,426百万泰铢 สาขาการก่อสร้าง建筑业 22,451 ล้านบาท (12.10%) 22,451 百万株 (อัตราเติบโตของ GPP เฉลี่ย ปี เฉลี่ย 2.28%) 国民生产总值的GDP增长平均增长 了2.28% พืชเศรษฐกิจหลัก ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง主要的经济作物有:水稻,甘蔗,木薯 ปศุสัตว์ โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ โคนม 主要的畜牧业有:鸡肉,猪肉,牛肉,牛奶 รายได้ต่อหัวประชากร(2555) = ,583 บาท/คน/ปี (อันดับ 1 ของภาค และอันดับ 33 ของประเทศ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง) ปี 2555 ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร ภาพรวม : ด้านเศรษฐกิจ - GPP จังหวัดขอนแก่น ปี 2555 จำนวน 185,595 ล้านบาท ลำดับ 2 ของภาค (อันดับ 1 จ.นครราชสีมา) และลำดับที่ 13 ของประเทศ - มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปี 2551 – 2555 เฉลี่ยร้อยละ 5.67 ปี 2555 กลุ่มนอกภาคการเกษตร จำนวน 163,144 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ของ GPP จากสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 47.20, จากการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ เบียร์ โซดา น้ำอัดลม น้ำดื่ม โรงสีข้าว การฆ่าไก่ การผลิตนมสดพลาสเจอร์ไรซ์ และการผลิตน้ำตาลจากอ้อย รองลงมาคือ สาขาการศึกษา ร้อยละ 11.32 - อัตราเติบโต GPP นอกภาคเกษตร ปี 2551 – 2555 เฉลี่ยร้อยละ 6.12 ภาคการเกษตร จำนวน 22,451 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ของ GPP จากพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง และปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง และโคนม - อัตราเติบโต GPP ภาคเกษตร ปี 2551 – 2555 เฉลี่ยร้อยละ 2.28 รายได้ต่อหัวประชากร (GPP per Capita) 106,583 บาท/คน/ปี (เพิ่มจากปี 54 = 15,071 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.46) ลำดับที่ 1 ของภาค และลำดับ 33 ของประเทศ 9

10 ภาพรวมจังหวัดขอนแก่น孔敬府的概况介绍
ภาพรวมจังหวัดขอนแก่น : ข้อได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง ทำให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ดังนี้   (1) ศูนย์กลางการค้าและบริการ - มีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับอนุญาต จำนวนทั้งสิ้น 4,131 โรงงาน เงินทุน 77,232 ล้านบาท การจ้างงาน 66,783 คน (ข้อมูล เม.ย.57) - มีโรงแรม 206 แห่ง ห้องพัก 5,263 ห้อง มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 6 แห่ง และขนาดกลาง 23 แห่ง โรงภาพยนตร์ 20 โรง สถานบริการ 64 แห่ง - เป็นที่ตั้งของ ธปท. ภาคฯ และสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (ธกส., ธอส. กรุงไทย) และเอกชน รวมทั้งสิ้น 157 แห่ง (2) ศูนย์กลางทางการขนส่งและโลจิสติกส์ จากความพร้อมด้านทำเลที่ตั้งและการคมนาคมขนส่ง ส่งผลให้จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าระดับภูมิภาค (3) ศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุข - มีหน่วยงานทางการแพทย์ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพของภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลภาคเอกชน เช่น โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาลกรุงเทพ - แพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการรักษาพยาบาลโรคที่ซับซ้อน เช่น โรคหัวใจ การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ โรคมะเร็ง โรคไต ทำให้มีผู้ใช้บริการทางการแพทย์จากภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง - ศูนย์รักษาเฉพาะทาง เช่น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด ศูนย์ไต - ธ.พงสะหวัน สปป.ลาว ลงนาม MOU กับ รพ.ขอนแก่นรวม ให้บุคลากรเข้ารักษาพยาบาลจ่ายค่ารักษาโดยบัตรเครดิต (4) ศูนย์กลางทางการศึกษา - มีสถาบันอุดมศึกษา รวม 11 แห่ง (รัฐ 8 แห่ง เอกชน 3 แห่ง) - มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพระดับประเทศ มีความพร้อมด้านบุคลากรทางการศึกษาและสถานที่ ทำให้มีนักศึกษาจากภายในประเทศและจากต่างประเทศสนใจเข้ารับการศึกษามากขึ้น (5) ศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยว - มีการจัดการประชุมและการสัมมนาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติจำนวนมาก เนื่องจากมีสถานที่จัดและสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมจำนวนมาก - มีหน่วยงานทางวิชาการภายในจังหวัดจำนวนมาก เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยลุ่มน้ำโขง สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เป็นต้น - สนง.ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน. หรือ TCEB) ได้ลงนาม MOU กับ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ให้ขอนแก่นเป็น MICE City แห่งที่ 5 ของประเทศ (กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่) (6) ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว ค.ร.ม. มีมติอนุมัติในหลักการ ประชุมสัญจรที่จังหวัดอุดรธานี (22 ก.พ. 55) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในจังหวัดขอนแก่น จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดมากขึ้น เกิดการจ้างงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน - การนิคมอุตสาหกรรม ได้ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาออกแบบเพื่อประกอบการจัดทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม - นักลงทุนจีน ขอยกเลิกการลงทุนที่ ขก. เนื่องจากปัญหาราคาที่ดินสูง 10 10

11 เมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน และบริการ市里的商业,投资,服务中心
โรงงานอุตสาหกรรมได้รับอนุญาต 4,131 โรงงาน 有营业执照的工厂有4,131家 เงินทุน 77,232 ล้านบาท 投资77,232百万株 การจ้างงาน 66,783 คน 有66,783位工人 โรงแรม 206 แห่ง ห้องพัก 5,263 ห้อง 有206处工厂,5,263间宿舍 ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 6 แห่ง ขนาดกลาง 23 แห่ง 大型工厂区有6处,中型的有23处 โรงภาพยนตร์ 20 โรง สถานบริการ 64 แห่ง 20家影院,64处服务点 ที่ตั้ง ธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 泰国中央银行也在这里成立 สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (ธกส., ธอส. กรุงไทย) และเอกชน รวม 157 แห่ง(各种金融机构,银行共157处) ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) จากศักยภาพและการกำหนดบทบาทการพัฒนาเชิงพื้นที่ดังกล่าว จังหวัดขอนแก่นได้กำหนด Positioning ของจังหวัด หรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ไว้คือ “เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ใน 6 ด้าน ดังนี้ 1. ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และบริการ 2. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 3. ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข 4. ศูนย์กลางการศึกษา 5. ศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยว 6. ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว 11

12 เมืองศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข
โรงพยาบาล 280 แห่ง (รัฐ 29 แห่ง เอกชน 3 แห่ง รพ.สต. 248 แห่ง) 280家医院(29家政府的3家私人的248家福利 院) ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง耳鸣中心) - ศูนย์หัวใจสิริกิต心脏中心 - ศูนย์อุบัติเหตุ事故中心 - ศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ器官移植中心 - ศูนย์รังสีบำบัด放射治疗中心 ผู้ปวยต่างประเทศ (ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง) 外国病患 ( 大湄公河次区域国家) - ผู้ป่วยนอก 8,797 คน外部病患8,797人 - ผู้ป่วยใน คน 内部病患636 人 ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) จากศักยภาพและการกำหนดบทบาทการพัฒนาเชิงพื้นที่ดังกล่าว จังหวัดขอนแก่นได้กำหนด Positioning ของจังหวัด หรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ไว้คือ “เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ใน 6 ด้าน ดังนี้ 1. ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และบริการ 2. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 3. ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข 4. ศูนย์กลางการศึกษา 5. ศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยว 6. ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว 12

13 เมืองศูนย์กลางการศึกษา
研究中心 สถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง 高层学府11处 - รัฐ แห่ง 政府 8 处 - เอกชน 3 แห่ง 私人 3 处 สถาบันอาชีวศึกษา แห่ง 高职院校 11处 สถาบันกวดวิชามากที่สุดในภาคอีสาน 54 แห่ง 54位导师 วิทยาลัยนานาชาติ 1 แห่ง 国际院校 1 处 โรงเรียนนานาชาติ 2 แห่ง 国际学校 2 处 ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) จากศักยภาพและการกำหนดบทบาทการพัฒนาเชิงพื้นที่ดังกล่าว จังหวัดขอนแก่นได้กำหนด Positioning ของจังหวัด หรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ไว้คือ “เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ใน 6 ด้าน ดังนี้ 1. ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และบริการ 2. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 3. ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข 4. ศูนย์กลางการศึกษา 5. ศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยว 6. ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว 13

14 เมืองศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยว
旅游和会议的中心 MICE CITY แห่งที่ 5 ของประเทศ 在泰国有五个会展城市 (กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และขอนแก่น) 曼谷、清迈、普吉、芭提雅、以及孔敬府 ที่ตั้งสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่ม น้ำโขง (Mekong Institute) 处于经济合作与发展研究所组的位置。 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก รองรับการประชุม 3,500 คน 可容纳3500人的多功能会议厅 ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) จากศักยภาพและการกำหนดบทบาทการพัฒนาเชิงพื้นที่ดังกล่าว จังหวัดขอนแก่นได้กำหนด Positioning ของจังหวัด หรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ไว้คือ “เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ใน 6 ด้าน ดังนี้ 1. ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และบริการ 2. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 3. ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข 4. ศูนย์กลางการศึกษา 5. ศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยว 6. ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว จำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือน ปี 2555 รวม 5,367,268 คน 2012年的来此旅游的人数是5,367,268人 รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2555 จำนวน 8,560 ล้านบาท2012的旅游收入是8,560 百万株 14

15 เมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว
绿色产业的中心 โรงงานอุตสาหกรรม 4,131 โรงงาน 有4,131处工业厂房 เงินทุน ,233 ล้านบาท 投资77,233百万株资金 การจ้างงาน ,645 คน 从业人员 66,645 人 โรงสีข้าว แห่ง ส่งออกข้าว 5 แห่ง 绿色工厂 13处 出口的 5 处 โรงแป้งมัน แห่ง 淀粉厂 处 โรงงานผลิตเอทานอล 2 แห่ง 做乙醇的工厂2处 โรงงานผลิตน้ำตาล แห่ง 糖厂 处 ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) จากศักยภาพและการกำหนดบทบาทการพัฒนาเชิงพื้นที่ดังกล่าว จังหวัดขอนแก่นได้กำหนด Positioning ของจังหวัด หรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ไว้คือ “เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ใน 6 ด้าน ดังนี้ 1. ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และบริการ 2. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 3. ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข 4. ศูนย์กลางการศึกษา 5. ศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยว 6. ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว 15

16 เมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
交通运输和物流中心 ชุมทางคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน是汽车铁路运以及飞机输枢纽 - ท่าอากาศยานนานาชาติ 1 แห่ง ห่างจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร 距离国际机场8公里 - เส้นทางบิน ขอนแก่น – กรุงเทพฯ – ขอนแก่น วันละ 11 เที่ยวบิน在曼谷与孔敬府来回的飞机每天有11趟 - เส้นทางบิน ขอนแก่น – เชียงใหม่ – ขอนแก่น สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน孔敬府到清迈的飞机每周一趟 อยู่ในเส้นทางรถไฟทางคู่ 有双轨道铁轨 - เส้นทางขอนแก่น – หนองคาย(孔敬府-廊开府) - เส้นทางขอนแก่น – นครพนม(孔敬府-那空帕农府) อยู่ในเส้นทางรถไฟความเร็วสูง 高速路上 - เส้นทาง กทม.-นครราชสีมา – ขอนแก่น – หนองคาย 孔敬府-纳坎剌着拾玛府-孔敬府-廊开府 ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) จากศักยภาพและการกำหนดบทบาทการพัฒนาเชิงพื้นที่ดังกล่าว จังหวัดขอนแก่นได้กำหนด Positioning ของจังหวัด หรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ไว้คือ “เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ใน 6 ด้าน ดังนี้ 1. ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และบริการ 2. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 3. ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข 4. ศูนย์กลางการศึกษา 5. ศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยว 6. ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว ชมรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจังหวัดขอนแก่น 关于孔敬府的物流配送 - บริษัท บริษัท 19 จังหวัดภาคอีสาน 103家公司分部在19个府 16


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดขอนแก่น ขอต้อนรับ นักธุรกิจจากนครเซิ่นเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความยินดียิ่ง  

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google