งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนิน การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มกราคม 2552

2 สาระสำคัญ กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกประกาศรับรองหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ สำหรับบุคลากรประจำโรงงาน ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ สำหรับบุคลากรประจำโรงงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google