งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Output คือ การแสดงผลลัพท์ หรือ สารสนเทศ ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล แบ่งเป็น –Soft Copy ผลลัพท์ชั่วคราว –Hard Copy ผลลัพท์ถาวร Screen Output, Printed Output,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Output คือ การแสดงผลลัพท์ หรือ สารสนเทศ ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล แบ่งเป็น –Soft Copy ผลลัพท์ชั่วคราว –Hard Copy ผลลัพท์ถาวร Screen Output, Printed Output,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Output คือ การแสดงผลลัพท์ หรือ สารสนเทศ ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล แบ่งเป็น –Soft Copy ผลลัพท์ชั่วคราว –Hard Copy ผลลัพท์ถาวร Screen Output, Printed Output, Film Output, Voice Output

2 Report Information presented in an organized form External VS. Internal Report แบ่งได้ตามลักษณะของสารสนเทศที่ แสดงในรายงานนั้น ๆ –Narrative Reports ; mostly text- based –Detail Report ; 1 line : 1 record –Summary Report ; Used in reviewing information –Exception Report ; Information that meets exception criteria Periodic or Scheduled VS. On- Demand Report

3 Monitor - Display Device Monochrome VS. Color Cathode Ray Tube (CRT) Flat Panel Displays ; Liquid Crystal Display (LCD) Resolution = Sharpness,Clarity EGA (Enhanced Graphic Adapter) 640 x 350 VGA (Video Graphic Array) 640 x 480 Super VGA 800 x 600 Extended VGA 1024 x 768 –Refresh Rate Noninterlaced vs. Interlace

4 Cathode Ray Tube (CRT) http://www.zdwebopedia.com/TERM/m/m onitor.html

5 Printer Impact Printer –Dot Matrix Printer ; 50-300 cps LQ, NLQ –Line Printer ; Chain Printer, Band Printer up to 1,200 lpm Non-Impact Printer –Ink-Jet Printer ; 3-10 ppm –Laser Printer ; 16-50 ppm, 300 or 600 dpi

6 ประเภทเครื่องพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt Output คือ การแสดงผลลัพท์ หรือ สารสนเทศ ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล แบ่งเป็น –Soft Copy ผลลัพท์ชั่วคราว –Hard Copy ผลลัพท์ถาวร Screen Output, Printed Output,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google