งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนำ ภาพรวมรายวิชา (Course Overview) Department of Informatics. Faculty of Science and Technology. Phuket Rajabhat University. Phuket, THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนำ ภาพรวมรายวิชา (Course Overview) Department of Informatics. Faculty of Science and Technology. Phuket Rajabhat University. Phuket, THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทนำ ภาพรวมรายวิชา (Course Overview) Department of Informatics. Faculty of Science and Technology. Phuket Rajabhat University. Phuket, THAILAND.

2 Page  2 คำอธิบายรายวิชา (Course Description) o ระบบตัวเลข เลขฐานต่าง ๆ การเปลี่ยนฐานเลข ทฤษฎี ลอจิก วงจรพื้นฐาน ไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษาเครื่อง และการนำไมโครโปรเซสเซอร์มาใช้งาน Computer Graphics

3 Page  3 นโยบายประจำรายวิชา (Course Policy) o น. ศ. ต้องแต่งกายตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัย o ห้ามมาสายและเข้า / ออกห้องเรียนระหว่างการบรรยาย o ขาดเรียนมากกว่า 4 ครั้งหมดสิทธิ์สอบ o ห้ามใช้โทรศัพท์ในระหว่างเรียน o ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ทำงานอื่นนอกจากงานที่ได้รับ มอบหมายเท่านั้น o ห้ามคัดลอกงานของผู้อื่น  บทลงโทษ o ผู้ฝ่าฝืนจะถูกหักคะแนน 5 คะแนน / ครั้ง Computer Graphics

4 Page  4 การประเมินผล (Course Evaluation)  การวัดผล o Assignments/Quiz/Test40 คะแนน o สอบกลางภาคเรียน 30 คะแนน o สอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน  การประเมินผล o อิงเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

5 Page  5 โครงสร้างรายวิชา (Course Outline) o Number Systems and Conversions o Operation in Number Systems o Codes and Data Representation o Logic Algebra o Logic Gates o Map Simplification o Flip-Flops o Digital Logic Circuits o Adder/Subtractor o Encoder/Decoder o Multiplexer/Demultiple xer o Counters o Registers o Memory o ALU o Basic Digital Computer System

6 Page  6 ความรู้ที่ น. ศ. ต้องมี คณิตศาสตร์พื้นฐาน o บวก ลบ คูณ หาร o ตรรกศาสตร์ o พีชคณิตบูลีน Computer Graphics

7 Page  7 จะเรียนรู้อะไร ?... ในรายวิชานี้

8 Page  8 จะเรียนรู้อะไร ?... ในรายวิชานี้


ดาวน์โหลด ppt บทนำ ภาพรวมรายวิชา (Course Overview) Department of Informatics. Faculty of Science and Technology. Phuket Rajabhat University. Phuket, THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google