งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวณัฐกานต์ ภิรมณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวณัฐกานต์ ภิรมณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวณัฐกานต์ ภิรมณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการจำเครื่องมือ ในรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ของนักศึกษาระดับชั้นปวช. ปีที่ 2 สาขางานติดตั้งไฟฟ้าห้อง ชฟ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นางสาวณัฐกานต์ ภิรมณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย จากหลักสูตรการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่นั้นได้จัดให้มีรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ในระดับปวช.ปีที่ 2 ของทุกสาขาวิชา ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ห้อง 2102 นั้นก็ได้เรียนเกี่ยวกับโปรแกรม Macromedia Authorware ผู้สอนได้พบว่านักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการจำสัญลักษณ์ไอคอนของโปรแกรมไม่ได้ อีกทั้งชื่อของสัญลักษณ์เหล่านั้นเป็นชื่อภาษาอังกฤษทั้งหมดทำให้ยากที่จะจดจำสัญลักษณ์ควบคู่กันไป

3 ปัญหาการวิจัย จึงทำให้เกิดปัญหาติดขัดเรื่องการใช้งานและการเรียกสัญลักษณ์มาทำงาน ทำให้เรียนได้ช้า เพราะต้องคอยทบทวนซ้ำๆ และต้องชี้สัญลักษณ์ควบคู่ไปทุกครั้งที่ใช้งาน ทำให้ไม่สามารถทำงานให้เสร็จภายในคาบเรียนนั้นๆ ได้ บางครั้งส่งงานไม่ทันและไม่มีคะแนน ผู้สอนจึงได้คิดวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทบทวนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบเรียนในหนังสือเรียน โดยที่ผู้สอนได้ทำการออกแบบแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการจำเครื่องมือของโปรแกรม Macromedia Authoreware

4 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการจำเครื่องมือในรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ของนักศึกษาระดับชั้นปวช.ปีที่ 2 สาขางานติดตั้งไฟฟ้าห้อง ชฟ.2102 เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการจำเครื่องมือในรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

5

6

7

8 สรุปผลการวิจัย จากการจากการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการจำเครื่องมือในรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 นั้นพบว่านักศึกษาสามารถจดจำเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรมได้ดีขึ้นและสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อการเรียนและการทำใบงานปฏิบัติได้ดีขึ้น ช่วยให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกอยากเรียนและสนุกกับการทำกิจกรรมในห้องเรียนทำให้ส่งผลต่อผลการเรียนที่ดีขึ้นตามลำดับ

9 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
สามารถนำผลการวิจัยที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ของนักศึกษาระดับชั้นปวช. ปีที่ 2 สาขางานติดตั้งไฟฟ้าห้อง ชฟ.2102 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ไปพัฒนาร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ได้ สามารถนำผลการวิจัยที่ได้ นำไปพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนในสาขาอื่น ๆ จากการศึกษาวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการจำนั้นสามารถใช้ได้กับการศึกษาทุกระดับชั้น


ดาวน์โหลด ppt นางสาวณัฐกานต์ ภิรมณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google