งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OA ( พอย.01,02,03/ งานสารบัญ / งาน บุคลากร / พัสดุ / ฯลฯ ) E-logistic GFMIS DPI S National Single Window (NSW) E- Submissi on E-Service - ด่านอย.+ กรมศุลฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OA ( พอย.01,02,03/ งานสารบัญ / งาน บุคลากร / พัสดุ / ฯลฯ ) E-logistic GFMIS DPI S National Single Window (NSW) E- Submissi on E-Service - ด่านอย.+ กรมศุลฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OA ( พอย.01,02,03/ งานสารบัญ / งาน บุคลากร / พัสดุ / ฯลฯ ) E-logistic GFMIS DPI S National Single Window (NSW) E- Submissi on E-Service - ด่านอย.+ กรมศุลฯ + กรมการค้า + กรมโรงงาน +BOI ฯลฯ - สสจ./ ภูมิภาค - อย.(Pre-Post) MI S ประวัติสถานประกอบการ ผปก./ ผู้บริโภค (Internet) ผปก./ ผู้บริโภค (Internet) จนท. ( สำนัก อ./ สสจ./ ภูมิภาค ) (Intranet) จนท. ( สำนัก อ./ สสจ./ ภูมิภาค ) (Intranet) การสื่อสารและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ MIS Management Information System - GIS : Geographic Information System - DSS → OPERATION WARROOM - EIS/DOC แผน – ผล – คน – เงิน ฐานข้อมูลองค์ความรู้ + เครือข่าย งานบริการและพัฒนา เครือข่าย 1 2 3 5 ฐานข้อมูลงานเฝ้าระวังและ มาตรฐาน เฝ้าระวังสถานที่ - งานตรวจ ประเมิน - ระบบการถ่าย โอนฯ Risk- M มาตรฐ าน / กฎหมา ย เฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์ - งานสุ่มตรวจ วิเคราะห์ Web Site - งาน บังคับ ใช้ กฎหมาย กำกับ ดูแล - งานออก ใบอนุญาต / งานต่ออายุ ความเชื่องโยงการพัฒนาระบบ MIS ของสำนักอาหาร Operation unit FAST (Alert) นโยบาย HR ยุทธศา สตร์ ผลงา น งบประมา ณ พัฒนาตรวจ ประเมิน สถานที่ผลิต สื่อสารความ เสี่ยง Alert System ประกาศ กฎหมาย ประเมิน ผลกระทบ แบบสำรวจ ประชา พิจารณ์ กระจายอำนาจ ( ส่วน ภูมิภาค / ท้องถิ่น ) Web service ประวัติผลิตภัณฑ์ ขาดโปรแกรม ยุทธศาสตร์

2 Road Map พัฒนาระบบ MIS และ IT system ของสำนักอาหาร Output5556575859 1. E logistic ระบบสามารถภาคกลาง และภาคใต้ สามารถใช้ ระบบได้ อบรม ติดตั้งทั้ง ประเทศ ใช้งาน 100 เชื่อมโยง กรมศุลกากร มหาดไทย ก. พาณิชย์ ออกใบอนุญาต 1.1 E Submission พัมนา ระบบ software พัฒนา e- sub เสริม พัฒนา single 1.2 E-Service Web service soa 2. MIS 3. DSS มีระบบเขียน โปรแกรม โปรแกรม เชื่อมโยง ทั้งประเทศ EAoperationu nit warroom เสนอให้พี่กริชเพชร ลงรายละเอียดเลยครับ ว่าจะทำอะไร output แต่ละปีคืออะไร

3 GIS : Geographic Information System ( ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ) ประกอบด้วยข้อมูล - ที่ตั้งสถานประกอบการ - ประวัติสถานประกอบการ (Profile) - สถานะสถานประกอบการ - ประวัติผลิตภัณฑ์ - สถานะผลิตภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt OA ( พอย.01,02,03/ งานสารบัญ / งาน บุคลากร / พัสดุ / ฯลฯ ) E-logistic GFMIS DPI S National Single Window (NSW) E- Submissi on E-Service - ด่านอย.+ กรมศุลฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google