งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Summary of Ch1-Ch4 Dept. of Computer Engineering Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Summary of Ch1-Ch4 Dept. of Computer Engineering Khon Kaen University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Summary of Ch1-Ch4 Dept. of Computer Engineering Khon Kaen University

2 178110: Computer Programming (II/2546) 2 Computer Usage Shopping and commerce Health care Space program Construction Manufacturing Education …

3 178110: Computer Programming (II/2546) 3 Physical Parts of a Computer Hardware Software Data People

4 178110: Computer Programming (II/2546) 4 Hardware Processor: Pentium 4, AMD Althlon Memory: RAM, ROM Input and output devices: touch screen Storage devices: hard disks, floppy disks

5 178110: Computer Programming (II/2546) 5 Software Operating Systems Command-line interface: DOS, UNIX Graphical user interface: Windows Application software Word Processing: Microsoft word Presentation: Microsoft power point

6 178110: Computer Programming (II/2546) 6 Four Types of Computers Supercomputers: most powerful Mainframes: for a large organization Minicomputers: for a large set of data Microcomputers: for general use Desktop models Notebook models Tablet models PDAs

7 178110: Computer Programming (II/2546) 7 Data vs. Information Computer devices can only recognize two states produced by the switches: on & off Data consists of raw numbers Computer program turns this data into useful information that can be understood and analyzed by human beings

8 178110: Computer Programming (II/2546) 8 Processing Data CPU Control Unit: Tell when and how the commands/operations perform Arithmetic Unit: Perform mathematical and comparison operations Memory: RAM Special memory: Registers Cache

9 178110: Computer Programming (II/2546) 9 Computer Speed Factors The number of transistors in CPU The size of CPU’s registers The clock speed The size of memory The size of caches The width of data bus The math coprocessor

10 178110: Computer Programming (II/2546) 10 ระบบสื่อสารข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการส่งผ่านข้อมูล ทางช่องการสื่อสาร เช่น สายโทรศัพท์ และคลื่นวิทยุ ระบบสื่อสารข้อมูลมี 2 แบบ แบบรวมศูนย์ : เฉพาะคอมพิวเตอร์ ตัวกลางที่เป็นตัวประมวลผล มีการ เชื่อมต่อ terminal เข้ากับคอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง แบบกระจาย : คอมพิวเตอร์อื่น ๆ (minicomputers) เป็นตัวประมวลผล ด้วย

11 178110: Computer Programming (II/2546) 11 Network Network คือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้ อุปกรณ์สื่อสารเพื่อการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องเข้าด้วยกัน ประโยชน์ของ Network เข้าถึงโปรแกรมและข้อมูลได้หลายคนใน เวลาพร้อมกัน ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน สื่อสารกันสะดวกขึ้น สำรองข้อมูลได้สะดวกขึ้น

12 178110: Computer Programming (II/2546) 12 การส่งข้อมูล Simplex transmission ส่งข้อมูลในทิศทางเดียวเท่านั้น การส่งสัญญาณโทรทัศน์จากสถานีส่งมายัง เครื่องรับ Half-duplex transmission ส่งข้อมูลได้ทั้งสองทิศทางแต่ส่งพร้อมกันไม่ได้ การส่งสัญญาณของวิทยุสมัครเล่น Full-duplex transmission ส่งข้อมูลได้ทั้งสองทิศทางในเวลาพร้อมกัน ระบบโทรศัพท์

13 178110: Computer Programming (II/2546) 13 Network Protocols กฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ เป็นซอฟท์แวร์ส่วนหนึ่งของระบบปฎิบัติ การเครือข่าย The most popular protocol is TCP/IP ใช้ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ UNIX และ Windows

14 178110: Computer Programming (II/2546) 14 Network Topologies Star: central computer – hub ข้อดี : ง่ายต่อการเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวใหม่เข้า ไปในเครือข่าย ข้อเสีย : ถ้าคอมพิวเตอร์ตัวกลางล้มเหลวก็จะทำให้ ทั้งระบบล้มเหลว Ring: nodes are formed as a ring ข้อดี : ทุกเครื่องมีสถานะเท่าเทียมกัน ข้อเสีย : ถ้าคอมพิวเตอร์ตัวไหนตัวหนึ่งล้มเหลวก็จะ ทำให้มีผลต่อทั้งระบบ Bus: connects each node to a single line ข้อดี : ง่ายต่อการติดตั้ง ข้อเสีย : ถ้าสายขาดก็จะทำให้ทั้งระบบล้มเหลว

15 178110: Computer Programming (II/2546) 15 เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) LAN: Local Area Network Main components NIC: Network Interface Card Bridge, Router, Gateways: เชื่อม เครือข่าย Two network topologies of LAN Ethernet: Star Token Ring

16 178110: Computer Programming (II/2546) 16 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (NOS) NOS: Network Operating System An operating system that includes special functions for connecting computers into a networkoperating system computers NOS Examples Novell Netware Microsoft Windows NT Microsoft Windows 2000 Servers

17 178110: Computer Programming (II/2546) 17 Processing a Program Compiler Linker Source file Object fileExecutable file

18 178110: Computer Programming (II/2546) 18 Object-Oriented Programming View a program as a collection of interacting objects A class is an implementation of our model on objects in our real problem An object is an instance of a class Example: Class C: color, maker, year Car1: bronze, Toyota, 2003 Car2: silver, Honda, 2002

19 178110: Computer Programming (II/2546) 19 Software Development Method 1. Specify the problem 2. Analyze the problem 3. Design the algorithm 4. Implement the algorithm 5. Test and Verify the program 6. Maintain and update the program


ดาวน์โหลด ppt Summary of Ch1-Ch4 Dept. of Computer Engineering Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google