งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว ณัฐสุดา วัยวุฒิ รหัสนักศึกษา 5510610035 ภาควิชา พัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว ณัฐสุดา วัยวุฒิ รหัสนักศึกษา 5510610035 ภาควิชา พัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว ณัฐสุดา วัยวุฒิ รหัสนักศึกษา 5510610035 ภาควิชา พัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 2 กิ่งแก้ว อริยเดช นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ พิเศษ สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นโยบายการพัฒนา อุตสาหกรรมยางในประเทศ

3 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Hevea_bras iliensis_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-071.jpg นโยบายการพัฒนา อุตสาหกรรมยางในประเทศ กิ่งแก้ว อริยเดช นักวิชาการมาตรฐานชำนาญ การพิเศษ สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4 4 กนย. ได้จัดทำ “ กนย. ได้จัดทำ “ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง (2536-2539)” มุ่งเน้นการใช้ยางดิบธรรมชาติ ภายในประเทศ เพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง และ การพัฒนาหน่วยงานวิจัย ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้ - - แผนงานปรับปรุงคุณภาพยางดิบ - แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียาง - แผนพัฒนาระบบการตลาดยาง แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง (2536-2539)

5 แผนงาน ปรับปรุง คุณภาพยาง ดิบ แผนงานวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยี ยาง แผนพัฒนา ระบบ การตลาด ยาง แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง (2536-2539)

6 ยางพาราพันธุ์เฉลิมพระเกียรติ 984


ดาวน์โหลด ppt นางสาว ณัฐสุดา วัยวุฒิ รหัสนักศึกษา 5510610035 ภาควิชา พัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google