งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานไบโอดีเซล สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานไบโอดีเซล สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานไบโอดีเซล สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

2 วัตถุดิบที่สามารถใช้ผลิตไบโอดีเซล
Rapeseed oil Coconut oil Soybean oil Jatropha oil Waste cooking oil Palm oil Sunflower oil

3 ผลิตภัณฑ์จากปาล์ม ไขปาล์ม ปาล์มเมล็ดใน ปาล์มดิบ

4 ไบโอดีเซล คืออะไร น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ น้ำมันใช้แล้ว เมทานอล หรือ เอทานอล เมทิลเอสเตอร์หรือ เอทิลเอสเตอร์ (ไบโอดีเซล) กลีเซอรอล ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่น (Transesterification) โดยการเติมแอลกอฮอล์ เช่น เมทานอล หรือเอทานอล และตัวเร่งปฎิกริยา เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ ภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิสูง เพื่อเปลี่ยนโครงสร้าง ของน้ำมัน เป็นเมทิล เอสเตอร์ หรือเอทิลเอสเตอร์

5 ไบโอดีเซล ไบโอดีเซล

6 Fatty acid composition of BDF from various feedstocks in Thailand
Crude palm oil coconut oil Jatropha oil Palm stearin Palm olein Soybean oil Sunflower oil Caproic acid, C8:0 - 7.42 Capric acid, C10:0 5.78 Lauric acid, C12:0 0.35 49.75 0.25 0.37 0.1 Myristic acid, C14:0 0.92 18.75 1.27 0.91 0.2 Palmitic acid, C16:0 44.11 8.60 14.85 59.19 38.53 10.7 6.0 Stearic acid, C18:0 4.36 2.65 7.43 4.43 0.08 3.9 4.0 Arachidic acid, C20:0 0.09 0.18 0.31 0.13 Other = 0.2 = 1.1 Sum of Saturated FA 49.83 93.13 22.36 65.45 40.02 15.1 11.2 Palmitoleic acid, C16:1 0.3 <1.0 Oleic acid, C18:1 38.97 5.53 47.65 28.61 58.13 22.8 16.5 Linoleic acid, C18:2 11.21 1.26 29.80 5.86 1.78 50.8 72.4 Linolenic acid, C18:3 0.07 0.19 = 6.8 = 0.6 Sum of Unsaturated FA 50.18 6.86 77.64 34.55 59.98 80.7 90.5

7 มาตรฐานไบโอดีเซลสากล
EN 14214 ASTM D 6751

8 มาตรฐานไบโอดีเซลประเทศไทย
ธพ. ไบโอดีเซล (B100) ตามมาตรฐาน EN ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับทางยุโรป มาตรฐานไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน มาตรฐานไบโอดีเซลเครื่องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน)

9 มาตรฐานน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
กรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 2 ชนิด - ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา บี 2 - ดีเซลหมุนเร็ว บี5 ผสมไบโอดีเซล 5% โดยมีข้อกำหนดคุณภาพเหมือนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และเพิ่มข้อกำหนด oxidation stability

10 ด้านการใช้งาน กลุ่มประเทศยุโรป กำหนดมาตรฐานน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเกรดเดียว โดยให้สามารถผสมไบโอดีเซลได้ไม่เกิน 5 % กลุ่มผู้ผลิตหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล ยอมรับว่าน้ำมันดีเซล บี5 ที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน EN14214 สามารถใช้ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อหัวฉีด ญี่ปุ่นกำหนดมาตรฐานน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็น 2 เกรด เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่เพิ่มเติมข้อกำหนดคุณภาพ จากน้ำมันดีเซลหมุนเร็วทั่วไปจำนวน 6 ข้อ

11 Total Acid Number (TAN) Formic Acid, Acetic Acid and Propionic Acid
มาตรฐานน้ำมันดีเซลประเทศญี่ปุ่น Regulatory Item B5 Diesel Additional Items FAME Content 5.0 mass % max 0.1 mass % max Triglyceride Content 0.01 mass % max Methanol Content - Total Acid Number (TAN) 0.13 mg KOH/g max Formic Acid, Acetic Acid and Propionic Acid 0.003 mass % max Oxidation Stability (Acid Value Growth) 0.12 mgKOH/g max

12 มาตรฐานน้ำมันดีเซลประเทศญี่ปุ่น
Regulatory Item B5 Diesel Existing Items Sulfur Content 0.005 mass % max 0.005 mass max Cetane Index 45 or more Distillation T 90 % 360°C max 360°C max

13 มาตรฐานไบโอดีเซลสำหรับ
เครื่องยนต์การเกษตร

14 การควบคุมคุณภาพ ควบคุมดูแลตั้งแต่ การผลิต การนำเข้า การขนส่ง จนกระทั่งถึงจุดจ่ายให้กับผู้บริโภคคือสถานีบริการ จัดส่งรถยนต์ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ตรวจสอบ ณ สถานีบริการต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่วนภูมิภาค ออกไปเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการมาตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการ (Lab) จัดทำโครงการรับรองระบบการควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง โดยความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน

15 สรุปสาระสำคัญ กำหนดมาตรฐานไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์การเกษตรแยกต่างหากจากมาตรฐานไบโอดีเซลที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผสมน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว กำหนดคำจำกัดความของครื่องยนต์การเกษตร ให้หมายถึง เครื่องยนต์สูบเดียว 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ กำหนดให้ผู้จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์การเกษตรต้องมาขอรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อน จึงจะจำหน่ายได้

16 สรุปสาระสำคัญ กำหนดคุณภาพให้ผ่อนคลายจากคุณภาพของไบโอดีเซลสำหรับใช้ผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อการใช้งานของรถยนต์ เช่น ค่าความหนืด ปริมาณน้ำและตะกอน และปริมาณ กลีเซอรีน กำหนดสีของไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์การเกษตร ให้เป็นสีม่วง ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้มีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจนำไปปลอมปนหรือจำหน่ายโดยตรงให้กับรถยนต์


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานไบโอดีเซล สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google