งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษา R เบื้องต้น Computer Program in Education Research and Measurment ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษา R เบื้องต้น Computer Program in Education Research and Measurment ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษา R เบื้องต้น Computer Program in Education Research and Measurment ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์

2 RGui

3 ออกจาก RGui

4 Help ใน R

5 help(print)

6 การเปลี่ยนไดเรคทอรี

7 การเรียกไฟล์คำสั่งของ R มาทำงาน

8 exsample.R # draw a smooth line through a scatter plot plot(cars, main="Stopping Distance versus Speed") lines(stats::lowess(cars))

9 การจัดการพื้นฐานกับ numbers และ vector x <- c(10.4, 5.6, 3.1, 6.4, 21.7) หรือ assign(“x”, c(10.4, 5.6, 3.1, 6.4, 21.7)

10 x<- c(10.4, 5.6, 3.1, 6.4, 21.7)

11 print(x)

12 x=edit(x)

13 1/x

14 v<- 2*x + y + 1

15 log, exp, sin, cos, length..etc.

16 paste()

17 ?paste

18 Probability Distributions

19 help(Normal)

20 help(TDist)

21 help(Binomial)

22 Basic Plots Strip Charts Histograms Boxplots Scatter Plots Normal QQ Plots

23 help(stripchart)

24 stripchart(x) ; m <- mean(par("usr")[1:2])

25 help(hist)

26 hist(islands)

27 help(boxplot)

28 boxplot(count ~ spray, data = InsectSprays, col = "lightgray")

29 Scatter Plots plot() cor()

30 help(plot)

31 plot(cars)

32 help(cor)

33 cor(cbind(P = Cl[i], S = clS[i], K = clK[i]))

34 help(qqnorm)

35 qqnorm(precip, ylab = "Precipitation [in/yr] for 70 US cities")

36 Rcmdr R Commander

37 Load Package Rcmdr

38 R Commander

39 Data Editor

40 Import from SPSS data set. library(foreign, pos=4) Dataset <- read.spss("C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/Data_SPS S/data6.sav", use.value.labels=TRUE, max.value.labels=Inf, to.data.frame=TRUE)

41 SPSS data set in R.

42 load("C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/Data_R/data11a2.RData")

43 Save : script & output file ?

44 Questions ?... Comments http://www.kuisociety.net http://www.r-burapha.com


ดาวน์โหลด ppt ภาษา R เบื้องต้น Computer Program in Education Research and Measurment ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google