งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-learning การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning) เป็นการศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-learning การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning) เป็นการศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 E-learning การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning) เป็นการศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning) เป็นการศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจ ของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะ ถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้ เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัย เครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย อาทิเช่น E- mail, Web-board, Chat ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจ ของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะ ถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้ เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัย เครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย อาทิเช่น E- mail, Web-board, Chat

3 E-learning E-learning เป็นการเรียนสำหรับทุกคน, เรียน ได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) E-learning เป็นการเรียนสำหรับทุกคน, เรียน ได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime)

4 องค์ประกอบของ E-learning  เนื้อหาของบทเรียน (Content)  ระบบบริหารการเรียน (Learning Management System)  ระบบการติดต่อสื่อสาร (Communications)  การสอบและการวัดผลการเรียน (Examination & Evaluation)

5

6 ประโยชน์จาก E-learning

7 การนำ E-learning ไปใช้งาน อบรมและพัฒนาบุคลากร อบรมและพัฒนาบุคลากร เสริมการเรียนการสอนให้เข้าสู่ ระบบให้มากขึ้น เสริมการเรียนการสอนให้เข้าสู่ ระบบให้มากขึ้น เรียนรู้ด้วยตัวเอง เรียนรู้ด้วยตัวเอง

8 ตัวอย่างเว็บไซต์ www.webct.com www.webct.com www.webct.com www.learningthai.com www.learningthai.com www.learningthai.com www.ram.edu www.ram.edu www.ram.edu www.learn.in.th www.learn.in.th www.learn.in.th www.thai2learn.com www.thai2learn.com


ดาวน์โหลด ppt E-learning การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning) เป็นการศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google