งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสถิติเบื้องต้นเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็น เบื้องต้น Development of Computer Assisted Instruction for Introduction to.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสถิติเบื้องต้นเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็น เบื้องต้น Development of Computer Assisted Instruction for Introduction to."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสถิติเบื้องต้นเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็น เบื้องต้น
Development of Computer Assisted Instruction for Introduction to Statistics on Introductory Probability Theory) นางจงดี พฤกษารักษ์ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

2 ปัญหาการวิจัย (RESEARCH Problems)
ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มีผู้เรียนจำนวนมากจึงเป็นการยากที่จะให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ให้ทันกันโดยเฉพาะเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้นในการเรียน เนื่องจากทำความเข้าใจได้ยากและต้องอาศัยการจินตนาการสูงพร้อมทั้งสูตรต่างๆ รวมทั้งผู้วิจัยคิดว่าการนำเอาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเป็นสื่อการสอนจะทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียนโดยไม่ต้องรอหรือเร่งให้ทันเพื่อนและผู้เรียนไม่เข้าใจในส่วนใดของบทเรียนก็สามารถกลับไปเรียนซ้ำได้

3 คำถามเพื่อการวิจัย 1.การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้ผู้เรียน มีสภาพพัฒนาอย่างไร 2. การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยลดปัญหา การเรียนการสอนที่ขาดแคลนผู้สอนมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใด

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย Research Objectives
สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น วิชาสถิติเบื้องต้น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้นวิชาสถิติเบื้องต้นของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

5

6 กรอบแนวคิดในการวิจัย Framework for Research
ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 1. ประสิทธิภาพของบทเรียน 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

7 สมมติฐานการวิจัย Research Hypotheses
ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2554จำนวน885คน(17กลุ่ม) กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เรียนวิชาสถิติเบื้องต้นและเรื่องความน่าจะเป็น จำนวน 51 คน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น วิชาสถิติเบื้องต้นที่สร้างขึ้นมี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้น เรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้นของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

8 เครื่องมือในการวิจัย Research tool
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้นในวิชาสถิติเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สร้างโดยใช้โปรแกรม DeskTop Author แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเรื่องทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้นในวิชาสถิติเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 15 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจเรื่อง ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้นในวิชาสถิติเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 15 ข้อ

9 ความเห้นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่วนมากพบว่า นักศึกษาชอบเรียน
และทำให้มีความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้น สรุปผลการวิจัย พบว่า 1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมามี ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือเท่ากับ 82/ ซึ่งสูงกว่าเกรฑ์ที่กำหนด จากการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้ผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองและถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญสอดคล้อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ผู้เรียนสามารถเรียนตามวิชาการเรียนรู้โดยไม่ต้องยื้อหรือเร่งให้ไปพร้อม ๆ กันกับ เพื่อนในห้องเรียน/ผู้เรียนสามารถเรียนโดยไม่ต้องมีครู สามารถทบทวนบทเรียนได้ เองตลอดเวลา/แก้ปัญหาและช่วยลดปัญหาการเรียนการสอนที่ขาดแคลนผู้สอน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสถิติเบื้องต้นเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็น เบื้องต้น Development of Computer Assisted Instruction for Introduction to.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google