งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้กราฟิก Cycle Graph

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้กราฟิก Cycle Graph"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้กราฟิก Cycle Graph
ข้อมูลที่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่แสดงลำดับก่อนหลัง ข้อมูลที่นำเสนอในลักษณะการเลื่อนไหลในทางเดียว ข้อมูลเช่นนี้จะแสดงในลักษณะของ interval graph (time line) หรือ order graph ดังกล่าวมาแล้ว เป็นวงจรที่ไม่มีจุดเริ่มต้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง

2 ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นวงจรหรือวัฏจักร ซึ่งไม่มีจุดเริ่มต้นที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะผู้อ่านจะใช้ข้อมูลใดเป็นจุดเริ่มต้นก่อนก็ได้ แต่จะต้องเรียงลำดับข้อมูลชุดต่อไปให้ถูกต้อง ข้อมูลที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ณ ที่ใดที่หนึ่ง เราใช้ Cycle Graph แสดงจะเหมาะสมอย่างยิ่ง ลองทำกิจกรรมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

3 Cycle Graph นำมาใช้ได้ในกรณีใดบ้าง
เรียงลำดับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นวงจร ระบบ หรือ วัฎจักร โดยทิศทางของงจรหรือระบบเป็นไปในทิศทางใดขึ้นอยู่กับลูกศรที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมาย แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันขององค์ประกอบต่างๆในข้อมูลนั้น

4 ผังกราฟิกแบบ Cycle diagrams

5 Interval graph Order graph Cycle graph ความคล้ายคลึง
ใช้กับข้อมูลที่สามารถเรียงลำดับก่อนหลังได้ แสดงข้อมูลได้ทั้งเป็นภาพและตัวอักษร ใช้พัฒนาความคิดรวบยอดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

6 Interval graph Order graph Cycle graph ความแตกต่าง
แสดงการลำดับเหตุการณ์เรื่องราว ตามช่วงระยะการเกิดที่ปรากฏเป็นสเกลให้เห็น แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านระยะเวลาให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถนำเสนอข้อมูลหลายชุดในกราฟเดียวกัน เพื่อใช้เปรียบเทียบในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้ ไม่เป็นเช่นนั้น แสดงการเลื่อนไหลหรือความเคลื่อนไหวของข้อมูลในทิศทางเดียว แสดงการลำดับเหตุการณ์เรื่องราว ตามระยะเวลาเวลาการเกิด แต่ไม่จำเป็น ต้องปรากฏเป็นสเกลระยะเวลาให้เห็น ไม่เห็นเด่นชัด ไม่สามารถทำได้ สามารถแสดงการลำดับข้อมูลในลักษณะอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องระยะเวลาและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการขั้นตอนได้ เช่นเดียวกับ interval graph เช่นเดียวกับ order graph ไม่เห็นเด่นชัด ไม่สามารถทำได้ สามารถแสดงลำดับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ขั้นตอน และระบบได้ แสดงการเลื่อนไหลของข้อมูลที่เป็นวงจร


ดาวน์โหลด ppt การใช้กราฟิก Cycle Graph

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google