งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EXERCISE แบบฝึกหัดทบทวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EXERCISE แบบฝึกหัดทบทวน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EXERCISE แบบฝึกหัดทบทวน
REVISION EXERCISE แบบฝึกหัดทบทวน

2 อ่าน แล้วนับว่า รวมมีกี่คำ
DIRECTION Say these words. How many words are there ? อ่าน แล้วนับว่า รวมมีกี่คำ

3 Food and Drink

4 Lasagnecakecoffee cheesesugardurian cokemangosaltbutter

5 10

6 grapeshamfrenchfries
beanchickenbreadmilo potatoescocoapomelo

7 10

8 meatyogurtporkeggs pastacookiesbanana milkshakestrawberry

9 9

10 jackfruitpearoseapple
soupsaladspaghetti steakpapayawhisky jackfruitpearoseapple

11 9

12 DIRECTION Unscramble and read these words. สลับอักษร แล้วอ่านและแปลคำ

13 Stores and Mall facilities

14 loteh

15 hotel โรงแรม

16 obroeskot

17 bookstore ร้านหนังสือ

18 daswnesnt

19 newsstand แผงขาย หนังสือพิมพ์

20 sroersomt

21 restrooms ห้องสุขา

22 sretrtuana

23 restaurant ภัตตาคาร

24 raloeevt

25 elevator ลิฟต์

26 trifsol

27 florist ร้านขายดอกไม้

28 eeocdrnfot

29 foodcenter ศูนย์อาหาร

30 eehattr

31 Theater โรงภาพยนต์

32 DIRECTION Fill in the blanks. เติมคำ

33 FAMILY TREE

34

35 John is Mary’s………...

36

37 John is Mary’s husband. สามี

38 Martin is Diana’s ………..

39

40 Martin is Diana’s brother. น้องชาย

41 Denis is Roger’s ………..

42

43 Denis is Roger’s son. ลูกชาย

44 …………… is Charles’s cousin.

45

46 Marionมาเรียน is Charles’s cousin.

47 There are …….. people in this family.

48

49

50

51 There are 16 people in this family.

52 Prepositions of Place

53

54 The police station is …………..
the bank and the store.

55

56 The police station is betweenระหว่าง
the bank and the store.

57 The library is ………….. the first street.

58

59 The library is on บน the first street.

60 The post office is ………… the bank.

61

62 The post office is oppositeตรงข้าม the bank.

63 The Second Street is ………… the hospital.

64

65 The Second Street is in front of ข้างหน้า the hospital.

66 The movie theatre is ………… the drugstore.

67

68 The movie theatre is next to the drugstore.

69 The bank is …………from the church.

70

71 The bank is farไกล from the church.

72 DIRECTION Complete the words and read them . เติมให้เป็นคำ และอ่าน

73 Imperatives คำสั่ง / ข้อห้าม

74 _t_nd _p

75 stand up ยืนขึ้น

76 s_t d _ w_

77 sit down นั่งลง

78 B_ _ui_t

79 Be quiet เงียบค่ะ

80 Lis_en to me __arefully.

81 Listen to me carefully. ฟังให้ดีนะคะ

82 Re_eat aft_r me.

83 Repeat after me. พูดตามครูนะคะ

84 Sh_w me your r_d p_n.

85 Show me your red pen. ชูปากกาแดงให้ดูสิคะ

86 _pen your b__k on page 40.

87 Open your book on page 40. เปิดหนังสือหน้า 40ค่ะ

88 Complete with the verbs เลือกเติม กริยา 3 คำนี้ go, keep, make

89 ____ to MK Restaurant

90 Go to MK Restaurant

91 Don’t ____ food in your tent.

92 Don’t keep food in your tent.

93 Don’t ____ loud noise.

94 Don’t make loud noise.

95 Don’t __ into the forest at night.

96 Don’t go into the forest at night.

97 ____ to the paths.

98 Keep to the paths.

99 Don’t ____ a campfire.

100 Don’t make a campfire.

101 DIRECTION Answer the questions.

102 Describing physical appearance การบรรยายลักษณะทางกายภาพ

103 Is she pretty ? Yes, she is.

104 Is he ugly ? No, he isn’t. No, he’s handsome.

105 Does he have short hair ?

106 Yes, he does.

107 Does she have black hair ?

108 No, she doesn’t. No, she has brown hair.

109 What does she look like ?

110 She is really beautiful.

111 What does Bob look like ?

112 He is good-looking.

113 Present Continuous. เหตุการณ์ปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่

114 What are you doing ?

115 We are sitting.

116 What am I doing ?

117 You are teaching English.

118 What are they doing ?

119 They are dancing.

120 What are they doing ?

121 They are running.

122 What is he doing ?

123 He’s driving a taxi. (a Tuk Tuk).

124 Is he playing football?

125 No, he isn’t. No, he’s working.

126 What is he eating ?

127 He is eating some watermelon.

128 What is he wearing ?

129

130 He is wearing orange shirt, blue jeans, red shoes and sunglasses.

131 What is he holding in his right hand?

132

133 A yellow bag with a green lemon on it.

134 What is he holding in his left hand?

135 A stick of roasted meatballs. ลูกชิ้นปิ้ง 1 ไม้

136 How many meatballs are on the stick?

137

138 Six meatballs.

139 DIRECTION Fill in the blanks. เติมคำ

140 กริยา+นาม ที่ต้องใช้ร่วมกัน
Verb and noun collocations กริยา+นาม ที่ต้องใช้ร่วมกัน go, play , do.

141 ___ football.

142 play football.

143 ____ basketball

144 play basketball

145 __ice skating

146 go ice skating

147 ____ volleyball.

148 play volleyball.

149 _____ gymnastics.

150 do gymnastics

151 ___ golf

152 play golf

153 ___ karate

154 do karate

155 ___ tennis.

156 play tennis.

157 ___ swimming

158 go swimming

159 __ fishing

160 go fishing

161 ___hockey

162 play hockey

163 ___track and field

164 do track and field

165 __ jogging

166 go jogging

167 __ hiking

168 go hiking

169 Identify the one underlined
Writing ability: Identify the one underlined word that is incorrect. หาคำขีดเส้นใต้ที่ผิด

170 I always loves you.

171 I always loves you. I always love you.

172 Ying is the managers of OK Café. 3

173 Ying is the manager of OK Café.
Ying is the managers of OK Café. Ying is the manager of OK Café.

174 He’s wear blue jeans and white shirt.

175 He’s wear blue jeans and white shirt.
He’s wearing blue jeans and white shirt . 3

176 ทบทวนด้วยตนเองได้ที่
bporachorn

177

178

179

180 Follow the next rivision soon.
ติดตามชุดต่อไป ที่นี่

181 And hope to see you again.
Good luck in your exam. And hope to see you again.


ดาวน์โหลด ppt EXERCISE แบบฝึกหัดทบทวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google