งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล “ATHENS”. “ATHENS” สามารถพูดและเขียนบรรยาย ลักษณะต่างๆ ของเมืองได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล “ATHENS”. “ATHENS” สามารถพูดและเขียนบรรยาย ลักษณะต่างๆ ของเมืองได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “ATHENS”

2 “ATHENS”

3 สามารถพูดและเขียนบรรยาย ลักษณะต่างๆ ของเมืองได้

4 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Match the words with their opposites.

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1.beau tiful 2. big 3. noisy 4. intere sting ugl y sm all qui et bor in g

6 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 5. clean 6. moder n 7. expen sive 8. crowd ed dirt y old che ap em pt y

7 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Tokyo is expensive. San Francisco isn’t crowded.

8 ครูรุจิรา ทับศรีนวล You aren’t Italian. I am Korean.

9 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Unscram ble the question s and answer them. Unscram ble the question s and answer them.

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1. you/ Brazilian /are

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 2. the/ is / teacher / Australian

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 3. Mexico City / small / is

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 4. Modern / New York City / is

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 5. city/your/is /polluted

15 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Make one sentence using “and”

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1.Paris is old. Paris is beautiful. Paris is beautiful.

17 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 2. China town is busy. It is interesting. It is interesting.

18 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 3. Eva is half Italian. She is half Irish. She is half Irish.

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 4. London is expensive. It is busy. It is busy.

20 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 5. Athens is famous. It’s very old. It’s very old.

21 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 6. Seoul is big. It’s modern. It’s modern.

22 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 7. My town is small. It is boring. It is boring.

23 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Speaking” Which cities do you know? Do you come from a city? When were you there? How long did you live / stay there?

24 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Spain bad cheap noisy beautiful clean Madrid EnglandLondon Portugal Lisbon FranceParis GreeceAthens Countries Cities

25 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Sweden bad cheap noisy beautiful clean Stockholm Italy Rome Turkey Ankara Austria Vienna RussiaMoscow Countries Cities EgyptCairo

26 ครูรุจิรา ทับศรีนวล good bad Adjectives expensive cheap noisy quiet beautiful ugly cleandirty

27 ครูรุจิรา ทับศรีนวล rude polite Adjectives boring interesting friendly unfriendly

28 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Speaking” We think ………..is very/ quite + adjective ……….. thinks the people in……… are + adjective

29 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Speaking” Do you think Bangkok is big? (Chiengmai?) I think, Chiengmai is bigger than Bangkok.

30 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Which is longer? A B Line A is longer than B. Line B is shorter than A.

31 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1. Athens /small/London “Comparing places” Athens is smaller than London.

32 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Comparative adjectives” regular Irregular cleaner dirty - dirtier boring – more boring good-better little…………. many-…………. more less

33 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Athens ตอนที่ 2


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล “ATHENS”. “ATHENS” สามารถพูดและเขียนบรรยาย ลักษณะต่างๆ ของเมืองได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google