งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 24 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 24 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 24 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ให้ยกเลิกความในข้อ (9) ของข้อ 3 แห่ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ยาอันตราย ฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2521 และที่แก้ไข เพิ่มเติมและใช้ความตามประกาศฉบับนี้แทน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  ยาที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาอันตรายตามข้อ (9) ง จ (32) จ ฉ ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ กระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ จะต้องเป็นไปตาม สูตร ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ ขนาดบรรจุและข้อความ คำเตือน สำหรับยาที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา อันตรายท้ายประกาศฉบับนี้  แนบท้าย เอกสารประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 16 กันยายน พ. ศ. 2554 สูตร ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ ขนาดบรรจุ และข้อความของคำเตือนสำหรับยาที่ได้รับการ ยกเว้นไม่เป็นยาอันตราย ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข วันที่ 8 สิงหาคม 2530 เรื่อง ยา อันตราย ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2530

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 24 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google