งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome to SWU Computer Center ยินดีต้อนรับ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome to SWU Computer Center ยินดีต้อนรับ..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welcome to SWU Computer Center ยินดีต้อนรับ...
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549

2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Computer Center Srinakharinwirot University URL : Phone: Ext. 5071

3 หัวข้อ ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ภารกิจหลักและแผนงาน การแบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน อัตรากำลัง ความรับผิดชอบและหน้าที่ของฝ่าย อาคารและการให้บริการ งบประมาณและการเงิน การประกันคุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์

4 1. ประวัติความเป็นมา ปี พ.ศ. 2523 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การจัดตั้งหน่วยงานให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แก่คณาจารย์และนิสิต ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณและอัตรากำลัง เพื่อดำเนินงานในรูปของ โครงการจัดตั้งสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2536 ได้รับการยกฐานะเป็น สำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536

5 ประวัติความเป็นมา : การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ด้าน ICT
โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ โครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร ติดตั้งระบบ Perkin Elmer 3230 เครื่องมินิคอมพิวเตอร์เครื่องแรก พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียน ระบบงานบุคคล และระบบเงินเดือน ด้วย COBOL โครงการนำร่องพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร โดยใช้ระบบฐานข้อมูล Ingres และ 4GL พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียน IMPRESS โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร จุดกำเนิดของระบบเครือข่ายบัวศรี (Buasri Net) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร SUPREME 95 การใช้งานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย โครงการขยายเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2 ขยายเครือข่ายไปสู่ มศว องครักษ์ ปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารไปสู่ระบบ SUPREME2002 ด้วยฐานข้อมูล Oracle โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 ปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารไปสู่ระบบ SUPREME 2004

6 ปรัชญา พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ปรัชญา ปณิธาน ปรัชญา พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ปณิธาน มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยปัญญาและคุณธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสื่อสารและการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาภาระกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ พันธกิจ สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานดำเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8 3. ภารกิจหลักและแผนงาน วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย บริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยและงานอื่นๆ

9 3. ภารกิจหลักและแผนงาน แผนการดำเนินงานและโครงการ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ด้านบริการวิชาการ

10 4. การแบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน
สภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี อธิการบดี ที่ปรึกษา/ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการ (3) ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์ (9) รองผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ (1) รองผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เลขานุการ สำนักงานผู้อำนวยการ (12) เลขานุการ สำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ระบบสารสนเทศ หัวหน้าฝ่าย ระบบสารสนเทศ (8) หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการและบริการ (10) หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการและบริการ หัวหน้าฝ่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย (4) หัวหน้าฝ่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย

11 5. อัตรากำลัง จำนวน 43 อัตรา แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ ผู้บริหาร
จำนวน 43 อัตรา แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ ผู้บริหาร จำนวน 3 อัตรา ผู้ชำนาญการ จำนวน 4 อัตรา ข้าราชการ จำนวน 13 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจำ จำนวน 9 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา พนักงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (โครงการ UOC) จำนวน 8 อัตรา

12 6. ความรับผิดชอบและหน้าที่ของฝ่าย
สำนักงานผู้อำนวยการ รับผิดชอบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการสนับสนุนงาน ของสำนักคอมพิวเตอร์ อันได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน ฝ่ายระบบสารสนเทศ รับผิดชอบงานพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทำหน้าที่ดังนี้ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาในการกำหนดมาตรฐานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ระบบ

13 6. ความรับผิดชอบและหน้าที่ของฝ่าย
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ รับผิดชอบงานปฏิบัติการและบริการ โดยทำหน้าที่ ดังนี้ ซ่อม บำรุงรักษา ระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ให้บริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำด้านการใช้คอมพิวเตอร์แก่ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รับผิดชอบงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยทำหน้าที่ ดังนี้ ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจัดให้บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน ให้บริการในดูและระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

14 7. อาคารและห้องให้บริการ
ประสานมิตร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อบริการสมาชิก จำนวน 1 ห้อง ห้องเพื่อการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม จำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อบริการการเรียนการสอน จำนวน 2 ห้อง ห้องบรรยายเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 2 ห้อง ห้องสนันสนุนการทำวิจัย จำนวน 1 ห้อง 6 คูหา ห้องประชุม สัมมนา จำนวน 2 ห้อง องครักษ์ ห้องเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย

15 7. อาคารและห้องให้บริการ : เคาน์เตอร์บริการสมาชิก ประสานมิตร

16 7. อาคารและห้องให้บริการ : ห้องบริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร

17 7. อาคารและห้องให้บริการ : ห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน ประสานมิตร
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

18 7. อาคารและห้องให้บริการ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับสมาชิก

19 7. อาคารและห้องให้บริการ : ห้องบริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ องครักษ์
7. อาคารและห้องให้บริการ : ห้องบริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ องครักษ์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

20 7. จำนวนอาคารและห้องให้บริการ : จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน โดยรวม
จำนวนเครื่องทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี - ปี พ.ศ ,600 เครื่อง - ปี พ.ศ ,800 เครื่อง - ปี พ.ศ ,070 เครื่อง - ปี พ.ศ ,400 เครื่อง - ปี พ.ศ ,360 เครื่อง - ปี พ.ศ ,790 เครื่อง

21 7. จำนวนอาคารและห้องให้บริการ : จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้านการเรียนการสอน
กลุ่มสาขาวิชา ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี 475 569 362 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 124 142 256 สังคมศาสตร์ 182 186 314 มนุษยศาสตร์ 77 80 159 สหสาขา 6 หน่วยงานที่มีภารกิจการให้บริการ 288 283 388 รวม 1,152 1,266 1,485

22 8. งบประมาณและการเงิน ได้รับงบประมาณจาก 2 แหล่งงบประมาณ งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณสาขาขาดแคลน งบประมาณเงินรายได้ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้จากส่วนกลาง แหล่งอื่น ๆ โครงการบริการวิชาการ กองทุนสวัสดิการ กองทุนสกลแสงโสภณ

23 8. งบประมาณและการเงิน : งบประมาณแผ่นดิน โครงการ ICT
โครงการ/รายการ ดำเนินการ (ปีงบประมาณ) งบประมาณ ที่ได้รับ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 37,582,500 โครงการขยายเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2 17,972,000 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 35,276,800 รวมทั้งสิ้น 90,831,300 หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ สำนักคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน-รายจ่ายทางด้านการพัฒนา ICT

24 9. การประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย สังคมไทย และนานาประเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบและการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีทัศนคติที่ดี และมีศักยภาพสูงในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนามาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

25 9. การประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพ ดังนี้ มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ 14 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านพัฒนานิสิต 1 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 5 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 9 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 2 ตัวบ่งชี้

26 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ขอขอบคุณ คณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


ดาวน์โหลด ppt Welcome to SWU Computer Center ยินดีต้อนรับ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google